Νόμος 4653/2020. Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης

Νόμος 4653/2020. Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης

Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής, άδεια διαμονής για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, σχολικές εκδρομές, κατάργηση αργίας Τριών Ιεραρχών

Νόμος 4653/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 12/24.01.2020
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΘ.Α.Α.Ε.)
Άρθρο 1
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

Άρθρο 2
Αποστολή της Αρχής

Άρθρο 3
Ανώτατο Συμβούλιο

Άρθρο 4
Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Σ.Α.Π.)

Άρθρο 5
Κωλύματα και ασυμβίβαστα

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες Προέδρου

Άρθρο 7
Αρμοδιότητες Ανώτατου Συμβουλίου

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Σ.Α.Π.

Άρθρο 9
Αξιολόγηση και πιστοποίηση ποιότητας

Άρθρο 10
Κριτήρια αξιολόγησης και πιστοποίησης

Άρθρο 11
Διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης

Άρθρο 12
Αποφάσεις πιστοποίησης

Άρθρο 13
Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.)

Άρθρο 14
Πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση

Άρθρο 15
Συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού

Άρθρο 16
Κατανομή της δημόσιας επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι.

Άρθρο 17
Αξιολόγηση και χρηματοδότηση της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Άρθρο 18
Επιστημονική και διοικητική υπηρεσία

Άρθρο 19
Κέντρα Αριστείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 20
Διοικητική δομή και αρμοδιότητες

Άρθρο 21
Θέματα οικονομικής διαχείρισης

Άρθρο 22
Προϋπολογισμός

Άρθρο 23
Ανάληψη υποχρέωσης και εκτέλεση δαπανών

Άρθρο 24
Θέματα Επιτροπών του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)

Άρθρο 25
Μετακινήσεις στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων

Άρθρο 26
Δημόσιες συμβάσεις

Άρθρο 27
Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Κ.Π.Π.)

Άρθρο 28
Θέσπιση – Δικαίωμα συμμετοχής
1. Θεσπίζεται Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (Κ.Π.Π.), το οποίο χορηγείται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στα επόμενα άρθρα.
2. Το Κ.Π.Π. πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, όπως αυτά ορίζονται ως πρόσθετα προσόντα στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Το Κ.Π.Π. δύναται να πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ και σε άλλα ψηφιακά αντικείμενα.
3. Στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κ.Π.Π. μπορεί να μετέχουν Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις καταβάλλονται εξέταστρα.

Άρθρο 29
Εξετάσεις – Εξεταστικά κέντρα
1. Το K.Π.Π. χορηγείται ύστερα από εξετάσεις, οι οποίες προκηρύσσονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και διενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος. Η διαδικασία των εξετάσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με κατάλληλο λογισμικό.
2. Οι εξετάσεις διενεργούνται στα Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.), τα οποία αποτελούν τα εξεταστικά κέντρα και λειτουργούν σε σχολικές μονάδες, καθώς και σε άλλους δημόσιους χώρους αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή σε δημόσιους χώρους αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων.

Άρθρο 30
Συλλογικά όργανα εξετάσεων
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. Τμημάτων Πληροφορικής των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, δύο (2) εκπροσώπους του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.), έναν (1) εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τους οποίους, τουλάχιστον ο ένας, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα μέλη της, τα αναπληρωματικά μέλη της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής, καθώς και ένας (1) γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κλάδου ΠΕ, της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.
Η θητεία των μελών της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής είναι τριετής εκτεινόμενη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους, από το έτος κατά το οποίο ανέλαβαν αρχικά καθήκοντα.

Έργο της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής είναι:

α) ο σχεδιασμός των ηλεκτρονικών εξετάσεων με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία υλοποιείται από το Ι.Τ.Υ.Ε. με βάση κατάλληλα όργανα μέτρησης, προκειμένου να υπάρχει ικανοποιητική στάθμη στις δεξαμενές δοκιμασιών υλικού πιστοποίησης,
β) η μέριμνα, σε συνεργασία με το Ι.Τ.Υ.Ε., για τη
διατήρηση της ικανοποιητικής στάθμης των ανωτέρω δοκιμασιών,
γ) η εποπτεία της λειτουργίας του συστήματος των ηλεκτρονικών εξετάσεων,
δ) ο έλεγχος καταλόγου των υποψήφιων δομών για την ένταξή τους στο ειδικό Μητρώο των Κ.Η.Ε., κατόπιν εισήγησης του Ι.Τ.Υ.Ε. σχετικά με την επάρκεια των υποδομών εξοπλισμού τους,
ε) ο έλεγχος και η έγκριση των δοκιμασιών πιστοποίησης που εισηγείται το Ι.Τ.Υ.Ε.,
στ) ο έλεγχος και η έγκριση των πινάκων επιτυχόντων από τα αρχεία αυτόματης βαθμολόγησης και η διαβίβασή τους στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, για την κύρωσή τους από τον Υπουργό και την απόδοση των πιστοποιητικών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα μέλη της Επιτροπής, τα αναπληρωματικά μέλη αυτής, καθώς και ένας (1) γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ιδίου Υπουργείου. Για την υποστήριξη της Επιτροπής μπορεί να ορίζεται, με την ίδια απόφαση περαιτέρω προσωπικό διοικητικής υποστήριξης. Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί ένα (1) έτος. Έργο της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων είναι η οργάνωση και η εποπτεία των διαδικασιών για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.
3. Σε κάθε Κ.Η.Ε. ορίζεται, με απόφαση της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων, η Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου, η οποία αποτελείται από έναν (1) διοικητικό υπεύθυνο, έναν (1) τεχνικό υπεύθυνο, έναν (1) επόπτη και έναν (1) επιτηρητή με τον αναπληρωτή του, ανά αίθουσα εξεταστικού κέντρου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα μέλη της Επιτροπής. Έργο της Επιτροπής είναι η υποστήριξη του εξεταστικού κέντρου κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Άρθρο 31
Αποζημιώσεις
Στους Προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των Επιτροπών, τους επιτηρητές και το κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται στις εξετάσεις και γενικά στις διαδικασίες του παρόντος Κεφαλαίου, καθορίζεται αποζημίωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 32
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται:
α) οι προϋποθέσεις, το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία για την ίδρυση των Κ.Η.Ε., τα οποία ιδρύονται ύστερα από γνώμη της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής,
β) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταχώρισης των Κ.Η.Ε. σε ειδικό Μητρώο, το οποίο τηρείται στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την τήρηση του Μητρώου αυτού,
γ) οι όροι και οι προϋποθέσεις οργάνωσης των εξετάσεων, καθώς και το πρόγραμμα εξετάσεων,
δ) ο τρόπος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εξετάσεων,
ε) ειδικότερα θέματα, σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικών εξετάσεων, ύστερα από γνώμη του Ι.Τ.Υ.Ε.,
στ) η διαδικασία αξιολόγησης,
ζ) ο τρόπος έκδοσης αποτελεσμάτων,
η) ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται,
θ) η συγκρότηση όλων των αναγκαίων για την διεξαγωγή των εξετάσεων ατομικών και συλλογικών οργάνων, οι αρμοδιότητές τους και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους,
ι) τα ψηφιακά αντικείμενα πέραν αυτών που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 28, στα οποία η γνώση χειρισμού Η/Υ μπορεί να πιστοποιείται με το Κ.Π.Π.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζεται το ύψος των εξέταστρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33
Αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας νέων Τμημάτων Α.Ε.Ι.

Άρθρο 34
Απαλοιφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας από τα αποδεικτικά απόλυσης και τα πιστοποιητικά σπουδών

Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 189 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)

Άρθρο 36
Ρυθμίσεις θεμάτων σπουδαστών Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.)

Άρθρο 37
Θέματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

Άρθρο 38
Θέματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Άρθρο 39
Τροποποιήσεις του ν. 4415/2016 (Α΄ 159)

Άρθρο 40
Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102)

Άρθρο 41
Θέματα υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 42
Διδασκαλία του μαθήματος «Εικονογραφία» στα Εκκλησιαστικά Σχολεία

Άρθρο 43
Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80)
Μετά την περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ια) ως εξής:
«ια) Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν γίνει δεκτοί για αυτοτελή φοίτηση σε διδασκαλείο ή συναφή φορέα που ανήκει σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με στόχο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
i. Η εθνική θεώρηση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον πληρούνται οι εξής ειδικές προϋποθέσεις:
α) προσκομίσει βεβαίωση του φορέα πραγματοποίησης του προγράμματος, ότι ο ενδιαφερόμενος έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα που απαιτεί κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση, στην οποία θα αναφέρεται και η ακριβής διάρκεια του προγράμματος φοίτησης,
β) διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής και φοίτησής του στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα εξακόσια πενήντα (650) ευρώ μηνιαίως και αποδεικνύεται από λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα ή/και υποτροφία. Το ύψος των επαρκών πόρων δύναται να ανακαθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014,
γ) καταβάλλει παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
ii. Η εθνική θεώρηση εισόδου ισόχρονης διάρκειας, με το διάστημα φοίτησης στο πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, και σε κάθε περίπτωση έως ένα (1) έτος, δεν παρέχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας, ενώ μετά τη λήξη του προγράμματος εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, και πριν τη λήξη της εθνικής θεώρησης εισόδου, ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να αναχωρήσει από τη χώρα.
iii. Σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, για διάστημα μεγαλύτερο της διάρκειας ισχύος της χορηγηθείσας εθνικής θεώρησης εισόδου, είναι δυνατή η χορήγηση άδειας διαμονής, διάρκειας έως ένα (1) έτος κάθε φορά, και έως τρία (3) έτη κατ’ ανώτατο όριο, εφόσον ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας, πριν τη λήξη της εθνικής θεώρησης εισόδου στη χώρα, προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, αίτηση, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:
α) Φωτοαντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου και εθνικής θεώρησης εισόδου που έλαβε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
β) Βεβαίωση του φορέα πραγματοποίησης του εν λόγω προγράμματος από την οποία προκύπτει τόσο η επιτυχής παρακολούθηση του αρχικού προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, στο οποίο είχε γίνει δεκτός ο πολίτης τρίτης χώρας, όσο και το χρονικό διάστημα συνέχισης αυτού.
γ) Αποδεικτικά στοιχεία διάθεσης επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής και φοίτησής του στη χώρα, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει στο εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, ανάλογα με τα στοιχεία που απαιτούνται και για τη χορήγηση της εθνικής θεώρησης εισόδου.
δ) Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθένειας, για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς.
ε) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει και τέλος εκτύπωσης αυτοτελούς εγγράφου, αξίας ύψους δέκα έξι (16) ευρώ.
Η εν λόγω άδεια διαμονής, δεν παρέχει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας, ούτε δυνατότητα προσφυγής στο ασφαλιστικό ή προνοιακό σύστημα της χώρας. Δεν επιτρέπεται αλλαγή σκοπού της παρούσας άδειας διαμονής και ο πολίτης τρίτης χώρας, μετά το πέρας του προγράμματος εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, οφείλει να αναχωρήσει από τη χώρα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να συμπεριλαμβάνονται και άλλες γλώσσες πλην της ελληνικής στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου για αυτοτελή φοίτηση σε διδασκαλείο ή συναφή φορέα που ανήκει σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.».

Άρθρο 44
Αντικατάσταση της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17)

Άρθρο 45
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 (Α΄ 17)

Άρθρο 46
Θέματα δια βίου μάθησης

Άρθρο 47
Εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσω εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου

Άρθρο 48
Τροποποίηση της παραγράφου 6 του άρθρου 43 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124)

Άρθρο 49
Τροποποίηση του άρθρου 16 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109)
Στο άρθρο 16 του π.δ. 79/2017 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Η παράγραφος 6, όπως τροποποιήθηκε με την υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης ιβ΄ του άρθρου 23 του ν. 4559/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ημερήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές δύνανται να πραγματοποιούνται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Στις εκπαιδευτικές εκδρομές μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς των μαθητών ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων. Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη για την οργάνωση των ημερήσιων εκδρομών και την επιτήρηση των μαθητών. Οι εκδρομές αυτές γίνονται ανά σχολείο ή ανά τάξεις και όχι ανά τμήμα. Εξαιρετικά, είναι δυνατή η πραγματοποίηση χωριστών ημερήσιων εκδρομών από μια τάξη, ύστερα από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και εφόσον αυτό επιβάλλουν ιδιαίτεροι παιδαγωγικοί λόγοι. Για την πραγματοποίηση ημερήσιων εκπαιδευτικών εκδρομών απαιτείται η συμμετοχή του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου των μαθητών των τάξεων, για τις οποίες οργανώνεται κάθε ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή. Στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων αναφέρονται o τόπος πραγματοποίησης των εκδρομών, ο χρόνος αναχώρησης και επιστροφής, το μέσο μεταφοράς, οι εκπαιδευτικοί που θα συνοδεύουν τους μαθητές, καθώς και το όνομα του υπευθύνου κάθε εκδρομής. Αντίγραφο του πρακτικού υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ενημέρωση, ο προϊστάμενος της οποίας δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις και προτάσεις, οι οποίες δεν δεσμεύουν τη σχολική μονάδα.».
β) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι επισκέψεις, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανταλλαγών και φιλοξενίας ειδικών φορέων, στο εσωτερικό, καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία, με ή χωρίς διανυκτερεύσεις, πραγματοποιούνται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, η οποία υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ενημέρωση, ο προϊστάμενος της οποίας δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις και προτάσεις, οι οποίες δεν δεσμεύουν τη σχολική μονάδα, ενώ οι επισκέψεις στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανταλλαγών και φιλοξενίας ειδικών φορέων στο εξωτερικό πραγματοποιούνται με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.».
γ) Ύστερα από την παράγραφο 7, προστίθεται παράγραφος 7Α ως εξής:
«7Α. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων, καθώς και εν γένει με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7.».

Άρθρο 50
Τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019

Άρθρο 51
Θέματα φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Άρθρο 52
Θέματα πειθαρχικού δικαίου του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 53
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296)

Άρθρο 54
Τροποποιήσεις των νόμων 4186/2013 (Α 193) και 4610/2019 (Α΄ 70)

Άρθρο 55
Τροποποίηση του π.δ. 50/1996 (Α 45)

Άρθρο 56
Τροποποίηση του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109)
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) στις 30 Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Σε περίπτωση που η 30ή Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εορταστικές εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα την προηγούμενη Παρασκευή. Ειδικά, την ημέρα αυτή τηρείται κατά τα λοιπά το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.».
2. Από την περίπτωση ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 διαγράφονται οι λέξεις: «την εορτή των Τριών Ιεραρχών».
3. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και η παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για τις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κατά την ημέρα της θρησκευτικής εορτής των Τριών Ιεραρχών, στα δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Γυμνάσια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), Λύκεια Ε.Α.Ε., Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), ημερήσια και εσπερινά.
4. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου η περίπτωση β της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της με αριθμ. 79942/ΓΔ4/21.05.2019 (Β΄ 2005) απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αντικαθίσταται με τη φράση «β. Η θρησκευτική εορτή του Αγίου Πνεύματος» και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου καταργείται.

Άρθρο 57
Θέματα εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 58
Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 29)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 59
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄

Άρθρο 60
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

Άρθρο 63
Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 64
Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Άρθρο 65
Κατάργηση του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.)

Άρθρο 66
Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 67
Το άρθρο 146 του ν. 4635/2019 τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 68
Οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ περιοχών, που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως, ιδίως, από καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και για μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατοικούν μονίμως στις περιοχές του προηγούμενου εδαφίου ακόμα και εάν υποβάλλουν αίτηση – δήλωση συμμετοχής σε λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση – δήλωση και συμμετέχουν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδημαϊκό έτος. Η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 3013/2002 (Α΄ 102). Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και για όσους υπέβαλαν αίτηση – δήλωση συμμετοχής και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 2018-2019. Οι υποψήφιοι του σχολικού έτους 2018-2019, που υπάγονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας, θα εισαχθούν σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της υπ’ αριθμ. Φ.253.2/146490/Α5 (Β΄ 3557) υπουργικής απόφασης με την προϋπόθεση ότι, έχουν συγκεντρώσει ίσο ή μεγαλύτερο αριθμό μορίων του τελευταίου εισαχθέντα με βάση την ανωτέρω υπουργική απόφαση ανά Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

Άρθρο 69
Έναρξη ισχύος
1. Οι διατάξεις του άρθρου 16 ισχύουν από το δημοσιονομικό έτος 2022.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23 ισχύουν από 1.1.2020.
3. Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Νόμος 4653/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 12/24.01.2020
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις