Διοικητικές διαδικασίες. Ποια πιστοποιητικά και δικαιολογητικά καταργούνται

Με διατάξεις του νόμου 5099/2024, καταργείται η έκδοση δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και αυτά αναζητούνται και αντλούνται αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες αρχές 

 

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Νόμος 5099/2024 – ΦΕΚ τεύχος Α 48/05.04.2024
Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/31/ ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις

Άρθρο 32
Αυτεπάγγελτη αναζήτηση και κατάργηση της έκδοσης δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών

1. Στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος» του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) συστήνεται Ειδικό Μητρώο Δικαιολογητικών Διοικητικών Διαδικασιών (Μη.Δικ.) στο οποίο καταγράφονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών. Η ένταξη δικαιολογητικών στο Μη.Δικ. γίνεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις αρμόδιες αρχές θεσμοθέτησης διοικητικών διαδικασιών.

2. Δικαιολογητικά που έχουν ενταχθεί στο Μη.Δικ. και είναι διαθέσιμα ψηφιακά αναζητούνται και αντλούνται αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες αρχές είτε ως δεδομένα με διαλειτουργικότητα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είτε ως ηλεκτρονικά έγγραφα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

3. Δικαιολογητικά που έχουν ενταχθεί στο Μη.Δικ. και δεν είναι διαθέσιμα ψηφιακά αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες αρχές με κάθε πρόσφορο τρόπο

 

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης