Κοινόχρηστα πολυκατοικίας. Υποχρεωτική ανάρτηση των δαπανών

Υποχρεωτική η ανάρτηση των παραστατικών δαπανών που είναι σχετικά με τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας, ώστε να λαμβάνουν γνώση όλοι οι ένοικοι

 

Με Αγορανομική Διάταξη είναι υποχρεωτική η ανάρτηση των παραστατικών των δαπανών, που αναφέρονται στα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας, ώστε να λαμβάνουν γνώση όλοι οι ένοικοι για τις δαπάνες που αναφέρονται σε αυτά

 

Αριθμ. Α4 -333 Αγορανομική Διάταξη 02/2013 – ΦΕΚ Β 874 – 11.04.2013
Νέα Αγορανομική Διάταξη σχετικά με την υποχρέωση ανάρτησης των παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών.

1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων, οφείλουν να αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων της πολυκατοικίας, μαζί με τον μηνιαίο κατάλογο κοινοχρήστων, και αντίγραφα των νόμιμων παραστατικών εγγράφων, από τα οποία αποδεικνύονται οι δαπάνες που αναφέρονται σε αυτά.

Στην περίπτωση έλλειψης πίνακα ανακοινώσεων, οφείλουν, μαζί με το ειδοποιητήριο πληρωμής των κοινοχρήστων να επισυνάπτουν σε αυτό και απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των ανωτέρω δαπανών.

Άρθρο 2
Κυρώσεις

2. Για τους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1 της παρούσας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Άρθρο 3
Ισχύς της παρούσας

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ σε όλη την Χώρα από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να ανακοινωθεί στον Ημερήσιο Τύπο και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Περαιτέρω με υπουργική απόφαση οι εταιρείες κοινοχρήστων εκτός από την ανάρτηση υποχρεούνται να διατηρούν τα παραστατικά των δαπανών για 2 χρόνια και να δίνουν αντίγραφο, εάν ζητηθεί, στους ενοίκους

Αριθμ. 91354 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2983/30.08.2017
Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Άρθρο 68
Τήρηση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών

Επιχειρήσεις κάθε μορφής που τους έχει ανατεθεί η διαχείριση των κοινόχρηστων δαπανών πολυκατοικιών, υποχρεούνται:

1. Να διατηρούν για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια τα πρωτότυπα των παραστατικών των δαπανών. Οι ένοικοι δικαιούνται με δαπάνες τους να ζητούν από τους υπόχρεους απλά φωτοαντίγραφα των εν λόγω παραστατικών.

2. Η δημιουργία κάλυψη και αύξηση του αποθεματικού της πολυκατοικίας δεν συνιστά δαπάνη.

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €).
 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης