Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων. Δικαιούχοι, αιτήσεις, ποσό

Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, αφορά στη χορήγηση επιδόματος σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, μένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, δεν δικαιούνται σύνταξης από φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής και πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 93 του νόμου 4387/2016

 

Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 93 του νόμου 4387/2016. Σε εφαρμογή του άρθρου αυτού, από 12/5/2016 χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ, Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (σύνταξη)

 

Το μηνιαίο επίδομα ανέρχεται από 1/01/2024 σε 399,54 ευρώ

 

Αίτηση, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά

Αίτηση

Η Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση χορήγησης επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων υπερηλίκων υποβάλλεται από τον αιτούντα στο οικείο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου που διαμένει και αποστέλλεται στον ΟΠΕΚΑ ταχυδρομικά

Προϋποθέσεις

 • Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
 • Δε λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, μεγαλύτερη από το επίδομα της παροχής των ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων ΟΠΕΚΑ δικαιούνται και όσοι δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη λόγω οφειλών

Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων ΟΠΕΚΑ δικαιούνται και όσοι δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη λόγω οφειλών. Το ΣτΕ με απόφαση του Α Τμήματος ερμηνεύει την προϋπόθεση «δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται» οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ιδίως όταν ο ενδιαφερόμενος έχει προς τον ασφαλιστικό φορέα του οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές πέραν του κατά νόμον ορίου προς συμψηφισμό ή παρακράτηση και αποφαίνεται ότι συντρέχει και όταν οι ενδιαφερόμενοι είναι πρόσωπα ασφαλισμένα σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης που δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη από τον φορέα αυτόν λόγω του ότι έχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές προς τον ασφαλιστικό αυτόν φορέα, οι οποίες υπερβαίνουν το εκάστοτε οριζόμενο από τον νόμο κατώτατο όριο οφειλών που συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τη σύνταξη και τις οποίες αδυνατούν να εξοφλήσουν

α) Σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω σύνταξη ή παροχή από δημόσιο φορέα που λαμβάνουν είναι μικρότερη από το επίδομα, δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνουν από το επίδομα. Αν το ποσό είναι μικρότερο από είκοσι (20) ευρώ δεν καταβάλλεται το επίδομα. β) Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνουν από το εξωτερικό ή την Ελλάδα, αντίστοιχα, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δηλώσουν αμέσως προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό του επιδόματος. γ) Για όσους λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή από οποιοδήποτε φορέα του εξωτερικού, η νομισματική ισοτιμία λαμβάνεται υπόψιν την 1η εργάσιμη ημέρα του έτους κατά την χορήγηση, την επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού της παροχής που λαμβάνουν από τον αρμόδιο για τη καταβολή αυτής φορέα, λόγω αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από το Φορέα του Εξωτερικού.

 • Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα δεκαπέντε (15) συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος ή δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 17ου και 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα (10) συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.
 • Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Νόμου 4387/2016 για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) πλήρη έτη διαμονής και μειώνεται κατά 1/35 για κάθε έτος που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής στη χώρα.
 • Το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4320) ευρώ ή στη περίπτωση έγγαμων, το συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8640) ευρώ. Στο εισόδημα δεν υπολογίζονται: Α) Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους. Β) Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους. Γ) Το επίδομα ανεργίας. Δ) Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο.
 • Εξαιρούνται της παροχής οι Μοναχοί/ες, οι οποίοι διαμένουν σε ιερές μονές και συντηρούνται από αυτές και όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας.
 • Εξαιρούνται επίσης οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και αυτοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από τη παροχή.
 • Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90000) ευρώ.
 • Το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης της κινητής περιουσίας του αιτούντος (Επιβατηγά ΙΧ,ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των έξι χιλιάδων (6000) ευρώ.
 • Το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανέρχεται σε τριακόσια εξήντα (360) ευρώ και αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ανώτερου Νόμου.
 • Η παροχή καταβάλλεται σε μηνιαία βάση για όσους δικαιούχους κάνουν την αίτηση από την 1η του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης μήνα. Εκκρεμείς αιτήσεις σε οποιαδήποτε στάδιο διοικητικής διαδικασίας κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξετάζονται με τις προυποθέσεις του παρόντος.
 • Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν ήδη πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, παροχή από τον ΟΓΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1296/1982, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4093/2012, εξακολουθούν να λαμβάνουν τη παροχή με τις ισχύουσες κατά τις διατάξεις του τελευταίου.
 • Οι ρυθμίσεις του άρθρου 69 του Ν. 4144/2013 (Α΄88) που αφορούν την αντιμετώπιση ως εγγάμων των εν διαστάσει συζύγων, μέχρι την οριστική λύση του γάμου, εφαρμόζονται και στη παρούσα ρύθμιση.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

• Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου του αιτούντα . Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου του/της συζύγου σε περίπτωση εγγάμων ή του/της συντρόφου σε περίπτωση σύναψης συμφώνου συμβίωσης.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι αλλοδαποί, που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση
. Σε περίπτωση διάζευξης, φωτοαντίγραφο διαζευκτηρίου, καθώς επίσης και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η διάζευξη.
. Σε περίπτωση διάζευξης, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4144/18-04-2013 (Φ.Ε.Κ. 88/2013- ΤΕΥΧΟΣ Α΄) από 1/1/2013, σε περίπτωση διάστασης, εφόσον η λύση του γάμου δεν έχει καταστεί οριστική (διαζύγιο), ο αιτών την παροχή κρίνεται με τις προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους έγγαμους. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως προσκομίσετε φωτοαντίγραφο του/των εντύπου/ων Ε1 φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του/των φορολογικού/ων έτους /ων………. και το/α αντίστοιχα εκκαθαριστικό/α σημείωμα/τα του/ης εν διαστάσει συζύγου σας. Αν ο/η εν διαστάσει σύζυγος είναι συνταξιούχος να μας προσκομίσετε ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων του ασφαλιστικού φορέα (ελληνικού ή αλλοδαπόύ) που λαμβάνει σύνταξη, από το οποίο να προκύπτει το ύψος του ποσού που λαμβάνει και από πότε.
. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του/της συζύγου σας και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποία να προκύπτει η ημερομηνία θανάτου του/ης συζύγου σας.
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή, στην οποία να δηλώνει ότι, σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή του επιδόματος που λαμβάνει, ή που θα χορηγηθεί, από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, στον/ην ίδιο/α ή/και στο/η σύζυγο ή το άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης, θα το δηλώσει άμεσα στον ΟΠΕΚΑ. Στην περίπτωση αυτή, οι βεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων, που θα αναφέρουν τη μεταβολή ή τη χορήγηση άλλης παροχής, αρμοδίως επικυρωμένες και επίσημα μεταφρασμένες, θα κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ ή τον Ανταπόκριτή του ΟΓΑ. Επίσης να δηλώνει ότι, για οποιαδήποτε μεταβολή στην προσωπική και οικογενειακή του/ης κατάσταση ή απόυσία το υ/ης στο εξωτερικό θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ ή τα Κέντρα Κοινότητας.

• Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας φορολογικής αρχής, του φορολογικού έτους, που προηγείται εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση.
• Φωτοαντίγραφο του εντύπου «Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων – Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ν.4223/2013» (εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης) του αιτούντα.

• Βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος έναρξης της συνταξιοδότησης και το μηνιαίο ποσό της σύνταξης που λαμβάνει ο/η σύζυγος ή ο συμβίων ή ο εν διαστάσει σύζυγος, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.
. Πρόσφατη βεβαίωση από τον αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα της Δημοκρατίας της Αλβανίας στην οποία να αναφέρεται εάν λαμβάνετε σύνταξη οποιαδήποτε φύσης ( από άμεσο ή έμμεσο δικαίωμα) ή εάν δικαιούστε σύνταξη και σε αρνητική περίπτωση για ποιο λόγο δεν δικαιούστε. Σημειώνουμε ότι το πρωτότυπο ξενόγλωσσο έγγραφο πρέπει να έχει επικύρωση με χαρτόσημο από το Αλβανικό Κράτος καθώς και από Ελληνικό προξενείο στην Αλβανία και επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα από το αρμόδιο φορέα ή από δικηγόρο όπου θα πιστοποιείται η επάρκεια της γλώσσας.
• Όσοι έχουν χρόνο παραμονής ή ασφάλισης σε χώρα του εξωτερικού ή/και λαμβάνουν σύνταξη από το εξωτερικό, απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα της αλλοδαπής, από την οποία να προκύπτει αν δικαιούνται ή αν λαμβάνουν σύνταξη από τη χώρα αυτή και σε περίπτωση που λαμβάνουν, να αναφέρεται το μηνιαίο ποσό αυτής. Σε περίπτωση εγγάμων ή σε διάσταση ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης, τη βεβαίωση αυτή θα προσκομίζουν και ο/η σύζυγος ή ο/η εν διαστάσει σύζυγος ή και τα δύο μέρη του συμφώνου συμβίωσης. Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από αλλοδαπόύς φορείς, πρέπει να είναι αρμοδίως επικυρωμένες και επίσημα μεταφρασμένες. Η βεβαίωση Νότιας Οσετίας, την Κιργιζία, την Ανατολική Ουκρανία, τη Λιβύη, τη Σομαλία, το Σουδάν, την Υεμένη κλπ.), από τις οποίες, η έκδοση βεβαιώσεων είναι ιδιαίτερα δυσχερής, λόγω έκτακτων γεγονότων ή ιδιαίτερων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών, τότε είναι δυνατόν να γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ασφάλιση ή τη συνταξιοδότηση.
. Την απόφαση συνταξιοδότηση του/της συζύγου σας από …….. Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα..
. Πρόσφατη βεβαίωση του αρμοδίου ασφαλιστικού φορέα, εφόσον ο/η θανών/ούσα σύζυγός σας ήταν ασφαλισμένος /η ή συνταξιούχος, στην οποία να αναφέρεται αν δικαιούστε σύνταξη χηρείας.

. Σε περίπτωση φιλοξενίας, υπεύθυνη δήλωση του ατόμου που σας φιλοξενεί, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή, στην οποία να δηλώνει ότι σας φιλοξενεί στην οικία του και από ποιο χρονικό διάστημα, καθώς και φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 φορολογικής δήλωσης εισοδήματος, του ατόμου που σας φιλοξενεί, από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση της οικίας που φιλοξενείστε. Αν δεν προκύπτει από τη φορολογική του δήλωση η οικία αυτή, τότε φωτοαντίγραφο του έντυπου Ε2 (εφόσον υπάρχει) ή το μισθωτήριο συμβόλαιό του, σε περίπτωση που την ενοικιάζει. . Ευκρινές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου το οποίο φέρει τη σφραγίδα εισόδου στην Ελλάδα για μόνιμη διαμονή (ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΗΣΗ) ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο πιστοποιεί την ημερομηνία εισόδου στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση. (αφορά παλιννοστούντες, πριν το 2000, ομογενείς από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ). Επίσης έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει, εάν και πότε έχει λάβει το εφάπαξ επίδομα-οικονομική ενίσχυση των επαναπατριζόμενων Ελλήνων. . Προσκόμιση απόφασης χορήγησης Ιθαγένειας (ΦΕΚ), από την οποία να προκύπτει η απόκτηση ιθαγένειας, ο επαναπατρισμός, τυχόν άδειες παραμονής στην Ελλάδα (μέχρι την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας), έγγραφο μετοικεσίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η μόνιμη και νόμιμη είσοδος και παραμονή στη χώρα (αφορά παλιννοστούντες, μετά το 2000, ομογενείς από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ). Επίσης έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει, εάν και πότε έχει λάβει το εφάπαξ επίδομα-οικονομική ενίσχυση των επαναπατριζόμενων Ελλήνων.
. Παλαιότερες άδειες παραμονής που σας είχαν χορηγηθεί, μέχρι την παλιννόστησή σας και έχετε στην κατοχή σας. Σε περίπτωση που δεν τις έχετε, βεβαίωση από την αρμόδια δ/νση αλλοδαπών & μετανάστευσης από την οποία θα προκύπτουν η/οι άδεια/ες παραμονής που σας είχαν χορηγηθεί. Επίσης βίζες που σας είχαν χορηγηθεί και αν δεν τις έχετε, τότε βεβαίωση από το αρμόδιο προξενείο για τις βίζες που σας είχαν χορηγηθεί μέχρι την παλιννόστησή σας.
. Βεβαίωση από την αρμόδια δ/νση αλλοδαπών & μετανάστευσης από την οποία θα προκύπτουν η/οι άδεια/ες παραμονής που σας είχαν χορηγηθεί, καθώς και πότε εκδόθηκε το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), καθώς και τυχόν παλαιότερες άδειες παραμονής που σας είχαν χορηγηθεί και έχετε στην κατοχή σας. Επίσης βίζες που σας είχαν χορηγηθεί και αν δεν τις έχετε, τότε βεβαίωση από το αρμόδιο προξενείο για τις βίζες που σας είχαν χορηγηθεί. . Βεβαίωση από την Ιερά Μονή, στην οποία να αναφέρεται εάν διαμένετε και συντηρείστε από αυτήν.
Ένα η περισσότερα από τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας (βλ. παρακάτω λίστα)

• Αντίγραφα των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή θεωρημένα εκκαθαριστικά σημειώματα ή των εντύπων Ε9.

● Φωτοαντίγραφα όλων των σελίδων του/των διαβατηρίου/ων, της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, εφόσον πρόκειται για πολίτες και άλλων χωρών.
• Πιστοποιητικό μετοικεσίας.
• Βεβαίωση ελληνικού ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει αναλυτικά ο χρόνος ασφάλισής του. Αντίγραφοβιβλιαρίου υγείας.
• Μισθωτήριο συμβόλαιο, με μισθωτή το δικαιούχο ή τον/τη σύζυγο του, κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο .Υ. ή σεπερίπτωση που φιλοξενείται από συγγενείς α΄ ή β΄ βαθμού, αντίγραφο αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φιλοξενούντος, που να το απόδεικνύει.
• Βεβαίωση από την αρμόδια περιφερειακή διεύθυνση του ΟΑΕΔ, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσηςδικαιολογητικών για την καταβολή του εφ’ άπαξ επιδόματος ομογενών ή επιδόματος ανεργίας.
• Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης κλπ).
• Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στοιχείο από το οποίο προκύπτει η μόνιμη και νόμιμη διαμονή και εγκατάσταση στην Ελλάδα.
. Φωτοαντίγραφο αποφυλακιστηρίου.

Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ., με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον/ην αιτούντα/ούσα, από την οποία να προκύπτει ευκρινώς ο αριθμός «ΙΒΑΝ».

 

Ενδικοφανής Προσφυγή

Κατά της απόφασης περί απονομής ή μη του παρόντος επιδόματος επιτρέπεται άσκηση προσφυγής ενώπιον του οργάνου εξέτασης προσφυγών του άρθρου 40 του Π.Δ. 78/98(Α΄72), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του Ν. 4075/2012 (Α/89) εντός προθεσμίας τριών μηνών απο τη κοινοποίηση της απόφασης στον αιτούντα. Το ως άνω όργανο, εξετάζει την προσφυγή και κατά νόμο και κατ΄ουσίαν και υποχρεούται να αποφανθεί μέσα σε ένα μήνα απο την υποβολή της

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης