Οι νέες διατάξεις και τα δικαιολογητικά για την ιθαγένεια

Οι νέες διατάξεις και τα δικαιολογητικά για την ιθαγένεια

Οι νέες τροποποιήσεις στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ – νόμος 3284/2004)

  

Νόμος 4604/2019. Ισότητα φύλων, ιθαγένεια, αυτοδιοικητικές εκλογές

Κοινοποίηση νέων διατάξεων περί ιθαγένειας (ν.4604/2019 Α΄50)

Στο ΦΕΚ 50/26-03-2019 τεύχος Α δημοσιεύθηκε ο ν. 4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας Ρυθμίσεις για την απονομή της Ιθαγένειας-Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση-Λοιπές διατάξεις».

Με τον ανωτέρω νόμο και ειδικότερα με το Μέρος Δεύτερο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ (άρθρο 31-49) επέρχονται σειρά από αποφασιστικές τροποποιήσεις στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ – ν. 3284/2004).

Με δεδομένο ότι η Ιθαγένεια αποτελεί νομικό δεσμό του ατόμου με τη χώρα με την οποία διατηρεί άμεσους δεσμούς, στόχος των εν λόγω ρυθμίσεων είναι η διασφάλιση της αρχής του κράτους δικαίου στο πεδίο της πολιτογράφησης με την επιτάχυνση και την ομογενοποίηση των διαδικασιών πολιτογράφησης για τα άτομα που πραγματικά διαμένουν στη χώρα, αλλά και ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού δικαίου της ιθαγένειας, σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής μας και τις διεθνείς εξελίξεις.

Με τα άρθρα 33, 34, 35, 36, και 37 του νόμου 4604/26-03-2019 (Α 50) επήλθαν τροποποιήσεις στα άρθρα 6, 7 και 9 αντίστοιχα του ΚΕΙ (Νόμος 3284/2004 Α 217 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πολιτογράφηση των αλλοδαπών, (εξαιρουμένων των κατόχων ΕΔΤΟ, για τους οποίους υφίσταται ειδική ρύθμιση-άρθρο 23 Ν. 3838/2010 Α) τη διαδικασία πολιτογράφησης καθώς και την ορκωμοσία αντίστοιχα.

Στην παρούσα εγκύκλιο περιλαμβάνονται ερμηνευτικές οδηγίες για το ζήτημα των ειδικών βεβαιώσεων και τη νομιμότητα της διαμονής των κατόχων αυτών

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

(Άρθρο 6 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του νέου
νόμου)

1. Η δήλωση πολιτογράφησης
2. Η αίτηση πολιτογράφησης
3. Λοιπά Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση πολιτογράφησης
α)Αντίγραφο της δήλωσης πολιτογράφησης
β)Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας
γ)Αντίγραφο τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ
δ)Πιστοποιητικό γέννησης
ε)Εκκαθαριστικά σημειώματα των ετών που αντιστοιχούν στα έτη προηγούμενης νόμιμης παραμονής στη χώρα
στ) Αριθμό μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
ζ) Παράβολο πεντακοσίων πενήντα (550) ευρώ
η) Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την υπαγωγή του αιτούντος στις παραγράφους 4, 5, 6 του άρθρου 5Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ και ΣΥΝΕΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

2.1 ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ
Α. Περιπτώσεις απαιτούμενων χρονικών προϋποθέσεων που τάσσονται υπέρ των
αιτούντων
Β. Τρόπος χειρισμού των ειδικών βεβαιώσεων
2.2 ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ

 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

3.1. Κύρια Διαδικασία (Άρθρο 7 του ΚΕΙ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νέου νόμου)
3.2 Απόρριψη της αίτησης πολιτογράφησης-αναστολή εξέτασης: Άρθρο 7Α του ΚΕΙ
(προστίθεται με το άρθρο 35 του ν. 4604/2019)
3.3 Εξαίρεση από τον ως άνω κανόνα της απόρριψης
I. αν ο αιτών διαμένει στο εξωτερικό για λόγους σπουδών
ΙΙ. για λόγους που συνιστούν ανωτέρα βία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παραπομπή στον Υπουργό Εσωτερικών ή στο Συμβούλιο Ιθαγένειας: 

Άρθρο 7Β ΚΕΙ (προστίθεται με το άρθρο 36 του ν. 4604/2019)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ορκωμοσία:

Άρθρο 9 του ΚΕΙ (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν.4604/2019)