Νόμος 4604/2019. Ισότητα φύλων, ιθαγένεια, αυτοδιοικητικές εκλογές

Νόμος 4604/2019. Ισότητα φύλων, ιθαγένεια, αυτοδιοικητικές εκλογές

Νόμος 4604/2019ΦΕΚ Τεύχος Α 50/26.03.2019
Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Λοιπές διατάξεις.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2

Ορισμοί

Άρθρο 3

Πολιτικές και θετικά μέτρα ισότητας

Άρθρο 4

Κεντρικοί, περιφερειακοί και τοπικοί μηχανισμοί και φορείς για την πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων

Άρθρο 5

Τροποποίηση του άρθρου 75 παρ. Ι του ν. 3463/2006 Αρμοδιότητες Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
για την προώθηση της ισότητας των φύλων

Άρθρο 6

Προσθήκη άρθρου 70Α στον ν. 3852/2010 (Α΄ 87) Δημοτική Επιτροπή Ισότητας

Άρθρο 7

Τροποποίηση του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 – Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας – Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας σε Περιφέρεια

Άρθρο 8

Τροποποίηση του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 – Αυτοτελή Γραφεία Ισότητας των Φύλων

Άρθρο 9

Εθνικό Συμβούλιο Ισότητας των Φύλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Άρθρο 10

Δράσεις σε επίπεδο Υπουργείων για την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων και της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Ένταξη της διάστασης του φύλου στη σύνταξη των διοικητικών εγγράφων

Άρθρο 13

Τήρηση στατιστικών στοιχείων

Άρθρο 14

Πειθαρχικό Δίκαιο

Άρθρο 15

Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στις βουλευτικές εκλογές και στις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 16

Συγκρότηση συλλογικών οργάνων με βάση το ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο

Άρθρο 17

Προώθηση της ισότητας των φύλων μέσα από την εκπαίδευση και τη μαθησιακή διαδικασία

Άρθρο 18

Ένταξη της διάστασης του φύλου στη δημόσια υγεία

Άρθρο 19

Χορήγηση ειδικής άδειας

Άρθρο 20

Φύλο και Κοινωνική Αλληλεγγύη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΒΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Άρθρο 21

Επιβράβευση των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δράσεων προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων

Άρθρο 22

Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (A΄ 170) και του άρθρου 2 του ν. 3896/2010 (A΄207)

Άρθρο 23

Έννομη Προστασία

Άρθρο 24

Μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στη διαφήμιση και στις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Μονάδες επικοινωνιακών μέσων εικοσιτετράωρης πανελλαδικής υποστήριξης   ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS 15900

Άρθρο 28

Βάση δεδομένων του Δικτύου Δομών

Άρθρο 29

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδων του Δικτύου

Άρθρο 30

Ειδικότερα ζητήματα εποπτείας, χρηματοδότησης και εφαρμογής

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Άρθρο 31

Τροποποιήσεις των άρθρων 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Άρθρο 32

Τροποποιήσεις του άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Άρθρο 33

Τροποποιήσεις του άρθρου 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Τροποποιήσεις του άρθρου 9 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Άρθρο 38

Τροποποιήσεις του άρθρου 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Άρθρο 39

Πολιτογράφηση ομογενών προερχομένων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

Άρθρο 40

Διαδικασία καθορισμού Ιθαγένειας

Άρθρο 41

Διαδικασία επί αμφισβητήσεων Ιθαγένειας

Άρθρο 42

Τροποποίηση των άρθρων 23 και 28 του ν. 3838/2010

Άρθρο 43

Τροποποίηση του Οργανισμού Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 44

Τροποποίηση σύνθεσης Επιτροπής για τη σύνταξη Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Άρθρο 45

Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων άρθρου 8 του ν. 3200/1955

Άρθρο 46

Καθορισμός Ιθαγένειας ανιθαγενών Ρομά με μακρά ιστορική παρουσία στην Ελλάδα

Άρθρο 47

Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 48

Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3469/2006

Άρθρο 49

Έναρξη ισχύος διατάξεων Μέρους Δεύτερου

Οι διατάξεις του Μέρους Δεύτερου εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 32, 33 παράγραφος 3 και 39 που ισχύουν από τις 31.5.2019. Εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών εξετάζονται , σύμφωνα με το περιεχόμενο του παρόντος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 50

Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3852/2010

Άρθρο 51

Τροποποιήσεις του άρθρου 14 του ν. 3852/2010

Άρθρο 52

Τροποποιήσεις των άρθρων 18, 18Α, 18Β και 18Γ του ν. 3852/2010

Άρθρο 53

Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν. 3852/2010

Άρθρο 54

Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 3852/2010

Άρθρο 55

Τροποποιήσεις του άρθρου 27 του ν. 3852/2010

Άρθρο 56

Τροποποιήσεις του άρθρου 30 του ν. 3852/2010

Άρθρο 57

Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3852/2010

Άρθρο 58

Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 3852/2010

Άρθρο 59

Τροποποιήσεις του άρθρου 33 του ν. 3852/2010

Άρθρο 60

Τροποποιήσεις του άρθρου 34 του ν. 3852/2010

Άρθρο 61

Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 3852/2010

Άρθρο 62

Τροποποιήσεις του άρθρου 38 του ν. 3852/2010

Άρθρο 63

Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 3852/2010

Άρθρο 64

Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 3852/2010

Άρθρο 65

Τροποποιήσεις του άρθρου 47 του ν. 3852/2010

Άρθρο 66

Τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 3852/2010

Άρθρο 67

Τροποποιήσεις του άρθρου 79 του ν. 3852/2010

Άρθρο 68

Τροποποιήσεις του άρθρου 283 του ν. 3852/2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 69

Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν. 3852/2010

Άρθρο 70

Τροποποιήσεις του άρθρου 117 του ν. 3852/2010

Άρθρο 71

Τροποποιήσεις του άρθρου 120 του ν. 3852/2010

Άρθρο 72

Τροποποιήσεις του άρθρου 123 του ν. 3852/2010

Άρθρο 73

Τροποποίηση του άρθρου 125 του ν. 3852/2010

Άρθρο 74

Τροποποίηση του άρθρου 129 του ν. 3852/2010

Άρθρο 75

Τροποποιήσεις του άρθρου 140 του ν. 3852/2010

Άρθρο 76

Τροποποίηση του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 Ορισμός Επάρχου

Το άρθρο 29 του ν. 4255/2014 καταργείται.

Άρθρο 77

Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 3421/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 78

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 79

Δημοσίευση των πράξεων μετάταξης υπαλλήλων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 80

Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4257/2014

Άρθρο 81

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3852/2010 σχετικών με υπηρεσιακές μεταβολές προσωπικού των Ο.Τ.Α.

Άρθρο 82

Εξαιρέσεις από την αναστολή προσλήψεων λόγω εκλογών

Άρθρο 83

Άδεια εξετάσεων σε υπαλλήλους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, που φοιτούν στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Άρθρο 84

Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2190/1994

Άρθρο 85

Τροποποίηση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για τη γραμματειακή υποστήριξη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού

Άρθρο 86

Τροποποίηση του άρθρου 91 του ν. 4583/2018

Άρθρο 87

Ρυθμίσεις για τις μετατάξεις σχολικών φυλάκων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το άρθρο 80 του ν. 4172/2013

Άρθρο 88

Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4440/2016

Άρθρο 89

Αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού

Άρθρο 90

Αύξηση του ορίου υπερωριών σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές και έντονα καιρικά φαινόμενα

Άρθρο 91

Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 99 του ν. 4483/2017

Άρθρο 92

Τροποποίηση άρθρου 96 του ν. 4483/2017

Άρθρο 93

Ερμηνεία της παρ. 4 του άρθρου 103 του ν. 4483/2017

Άρθρο 94

Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4325/2015

Άρθρο 95

Μετακίνηση προσωπικού από Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού σε δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού ραδιοφωνίας τηλεόρασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 96

Τροποποίηση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010

Άρθρο 97

Τροποποίηση του άρθρου 13 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 98

Ενώσεις δημοτικών επιχειρήσεων με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών

Άρθρο 99

Αντικατάσταση του άρθρου 3 του ν. 1069/1980

Άρθρο 100

Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 1069/1980

Άρθρο 101

Διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων

Άρθρο 102

Παράταση της προθεσμίας προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας και της απόφασης παραχώρησης της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017

Άρθρο 103

Ρυθμίσεις για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Άρθρο 104

Αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 105

Εθνικό Εκλογικό Δίκτυο

Άρθρο 106

Διακίνηση εγγράφων μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 107

Κατάργηση διατάξεων του ν. 3852/2010

Τα άρθρα 239 και 240 του ν. 3852/2010 καταργούνται.

Άρθρο 108

Τροποποιήσεις του άρθρου 218 του ν. 3852/2010

Άρθρο 109

Τροποποίηση του άρθρου 228 του ν. 3852/2010

Άρθρο 110

Τροποποίηση του άρθρου 263 του ν. 4555/2018

Άρθρο 111

Θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

1. Για τη στελέχωση του Γραφείου κάθε Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνιστώνται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, για την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων.

2. Οι δικηγόροι προσλαμβάνονται, σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4194/2013 (Α΄208) «Κώδικας Δικηγόρων».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Άρθρο 112

Τροποποιήσεις του ν. 3023/2002

Άρθρο 113

Προσωπικό Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Άρθρο 114

Υπάλληλοι των οποίων η αίτηση μετάταξης/μεταφοράς σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Άρθρο 115

Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) προστίθεται τρίτο εδάφιο

Άρθρο 116

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3870/2010 τροποποιείται ως εξής:
«1. Έσοδα περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών είναι, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα ποσά που προέρχονται από εισφορές φυσικών προσώπων και πολιτικών κομμάτων ή/και συνασπισμών κομμάτων.».
2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του νόμου 3870/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επίσης καταχωρίζονται το όνομα και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του πολιτικού κόμματος ή/ και του συνασπισμού κομμάτων που συνεισφέρει στον συνδυασμό οποιοδήποτε ποσό».

Άρθρο 117

Τροποποίηση των άρθρων του ν. 4538/2018 (A΄ 85)

Άρθρο 118

Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)

Άρθρο 119

Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 (A΄ 57)

Άρθρο 120

Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89)

Άρθρο 121

Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων προσωπικού των Ο.Τ.Α.

Άρθρο 122

Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 1 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015

Άρθρο 123

Είσοδος και έξοδος των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους προς και από την Ελλάδα, σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Άρθρο 124

Δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Άρθρο 125

Ρύθμιση θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης, σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Άρθρο 126

Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων, σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Άρθρο 127

Ρυθμίσεις ειδικότερων θεμάτων λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Άρθρο 128

Δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώρησης (Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ 19.2.2019, C 66 Ι,1)

Άρθρο 129

Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων Πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τις Ευρωεκλογές του 2019

Άρθρο 130

Τροποποίηση της παρ. 2α του άρθρου 15 του ν. 4483/2017 (A΄107)

Άρθρο 131

Άρθρο 132

Άρθρο 133

Άρθρο 134

Άρθρο 135

Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.)

Άρθρο 136

Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 (Α΄57)

Άρθρο 137

Άρθρο 138

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αθήνα 8 Απριλίου 2019
Α.Π.: 26063

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4604/2019 (A’ 50).

Με τις διατάξεις του προσφάτως ψηφισθέντος ν. 4604/2019, με τίτλο «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας- Ρυθμίσεις για την απονομή ιθαγένειας- Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις», ρυθμίστηκαν, μεταξύ άλλων, μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την οικονομική λειτουργία και τους προϋπολογισμούς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τα έσοδα και τη διαχείριση της περιουσίας τους.

Ειδικότερα, οι διατάξεις που ψηφίσθηκαν και ισχύουν είναι οι εξής:

• Με το άρθρο 96 τροποποιείται το άρθρο 100 του ν.3852/2010 (Α’ 87) αναφορικά με τις προγραμματικές συμβάσεις, καταργώντας από τους άμεσα συμβαλλόμενους φορείς τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

• Με το άρθρο 97 προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 13 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ- Α’114), σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ο καθορισμός ορίων σε κάθε περίπτωση σύστασης νέων κοινοτήτων εντός της διοικητικής περιφέρειας του ίδιου δήμου, συμπεριλαμβανομένης και της αναγνώρισης αυτοτελών οικισμών ως κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 283 του ν. 3852/2010.

• Με την παρ. 1 του άρθρου 103 δίνεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης περί μη χρήσης ακινήτου, στο οποίο έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, προκειμένου να διαγραφούν οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ή να παραληφθεί η βεβαίωσή τους.

• Με την παρ. 2 του άρθρου 103 προβλέπεται η διαγραφή ή η παράλειψη βεβαίωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητα που δεν είχαν προηγούμενα ηλεκτροδοτηθεί, εφόσον ο δήμος δεν στοιχειοθετεί τη χρήση αυτών, δεδομένου ότι, με την τροποποίηση της παρ. 1 του αρ. 3 του ν. 25/1975 (Α’ 74) με την παρ. 1 του άρθρου 222 του ν. 4555/2018 (Α’133) κατέστη σαφές ότι για ακίνητα που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί, η επιβολή τελών πρέπει να συνέχεται με τη χρήση του ακινήτου (βλ. αιτιολογική του νόμου).
Για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής δεν απαιτείται σύμπραξη των οφειλετών.
Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 103 εφαρμόζονται και στην περίπτωση που οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τηρουμένης της πρόβλεψης ότι «ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται».

• Με το άρθρο 121 ορίζεται ότι οι υπάλληλοι των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων των Οικονομικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητες των οικονομικών υπηρεσιών, κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών, δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

• Με το άρθρο 132 παρέχεται, σε περίπτωση αδυναμίας ισοσκέλισης των ανταποδοτικών υπηρεσιών και συνεπώς του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., η δυνατότητα πρόσκαιρης κάλυψης των δαπανών των εν λόγω υπηρεσιών, από κωδικούς αριθμούς λοιπών μη ειδικευμένων εσόδων ή μη ειδικευμένου χρηματικού υπολοίπου, για τους οποίους υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο.

Οι Ο.Τ.Α. παρακαλούνται για την κοινοποίηση του παρόντος στα νομικά τους πρόσωπα. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αντίστοιχα, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την αποστολή του παρόντος στους Συνδέσμους αρμοδιότητάς τους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία και σας γνωρίζουμε ότι αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων, εφόσον απαιτηθεί, θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο και κατόπιν συγκέντρωσης σχετικών ερωτημάτων που θα μας υποβληθούν.