Αποβολή δικηγορικής ιδιότητας λόγω καταδικαστικής ποινικής απόφασης

Αποβολή δικηγορικής ιδιότητας λόγω καταδικαστικής ποινικής απόφασης

Ποιος κώδικας δικηγόρων εφαρμόζεται. Ο νέος κώδικας που ισχύει τον χρόνο που κατέστη αμετάκλητη η καταδικαστική ποινική απόφαση ή ο προηγούμενος κώδικας που ίσχυε τον χρόνο τέλεσης του αδικήματοςΟ Δικηγορικός Σύλλογος Νάξου έθεσε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους το παρακάτω ερώτημα:

Εάν εφαρμόζεται ο νέος κώδικας δικηγόρων για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης περί αποβολής της δικηγορικής ιδιότητας, στην περίπτωση κατά την οποία η καταδικαστική ποινική απόφαση για τη διάπραξη αδικήματος, από τα αναφερόμενα σ’αυτόν (ΚΔ) ότι επισύρουν την αποβολή, κατέστη αμετάκλητη υπό την ισχύ του, ή ο προηγούμενος κώδικας κατά το χρόνο ισχύος του οποίου τελέστηκε το αδίκημα και σύμφωνα με τις διατάξεις του δεν συμπεριλαμβάνεται στα αδικήματα τα οποία επισύρουν, μετά το αμετάκλητο της ποινικής απόφασης, την αυτοδίκαιη αποβολή της δικηγορικής ιδιότητας.

Επί του ανωτέρω ερωτήματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Ε’) γνωμοδοτεί, ομοφώνως, ότι για την επιβολή του διοικητικού μέτρου αποβολής της δικηγορικής ιδιότητας δικηγόρου, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης του, για ένα από τα προβλεπόμενα στο κώδικα δικηγόρων ποινικά αδικήματα και την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κώδικα που ισχύει κατά τον κρίσιμο χρόνο της επέλευσης του αμετακλήτου, το οποίο αποτελεί και τη μόνη προϋπόθεση για την έκδοσή της και δεν ασκούν επιρροή οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο τέλεσης του αδικήματος.

Το πλήρες κείμενο της με αριθμό 35/2018 γνωμοδότησης του ΝΣΚ