Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές

Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές. (Αριθ. 63585 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2120/21.06.2017)

Σκοπός
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η έκδοση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές, όπως προβλέπει ο ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

2. Ο παρών κανονισμός διασφαλίζει τη λειτουργία ενιαίου και ομοιογενούς πλαισίου αξιόπιστων, αμερόληπτων και αποτελεσματικών διαδικασιών ελέγχου και απονομής του Ελληνικού Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές.

Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής
1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει:
i) τα προϊόντα στα οποία απονέμεται το Ελληνικό Σήμα,
ii) τις διαδικασίες, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το τέλος απονομής του,
iii) το φορέα που απονέμει το Ελληνικό Σήμα, ελέγχει την τήρηση των όρων και των απαιτήσεων απονομής και διατήρησής του και επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασής του και
iv) τις υποχρεώσεις του φορέα απονομής και των δικαιούχων χρήσης του Ελληνικού Σήματος.

2. Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού αφορά:
i) στις επιχειρήσεις των προϊόντων του άρθρου 4, οι οποίες επιθυμούν να διαθέσουν στην αγορά προϊόντα τους που θα φέρουν στην επισήμανσή τους το Ελληνικό Σήμα.
ii) στο φορέα απονομής του Ελληνικού Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές.
iii) στην Επιτροπή Ελληνικού Σήματος.
3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη διεθνών, ενωσιακών και εθνικών διατάξεων.

Ορισμοί
1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
i) Ελληνικό Σήμα: το προαιρετικό σήμα διάκρισης της προέλευσης των ελληνικών προϊόντων (σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο ν. 4072/2012 όπως ισχύει κάθε φορά).
ii) επιχείρηση: η επιχείρηση που διαθέτει στην αγορά προϊόντα του άρθρου 4 με την επωνυμία της.
iii) Φορέας απονομής: ο φορέας που απονέμει το Ελληνικό Σήμα στις επιτραπέζιες ελιές, διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων απονομής και διατήρησής του και επιβάλλει κυρώσεις στις επιχειρήσεις.
iv) Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων-Υπηρεσιών (εν συντομία «Μητρώο»): το Μητρώο που τηρείται στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, στο οποίο καταχωρίζεται ανά κατηγορία προϊόντος και υπηρεσίας κάθε απονομή, ανανέωση, μεταβίβαση και ανάκληση προσωρινή ή οριστική της χρήσης του σήματος.
v) Βεβαίωση καταχώρισης στο Μητρώο (εν συντομία «Βεβαίωση»): το έγγραφο που εκδίδει ο φορέας απονομής, το οποίο πιστοποιεί το δικαίωμα χρήσης του Σήματος για συγκεκριμένο προϊόν και την καταχώρηση του δικαιούχου χρήσης του Ελληνικού Σήματος στο Μητρώο.
vi) Πρώτη ύλη: Υγιείς, επαρκώς ώριμοι καρποί της καλλιεργούμενης ελιάς που προορίζονται για μεταποίηση προκειμένου να διατεθούν στην κατανάλωση.
vii) Επιτραπέζιες ελιές: το προϊόν το οποίο παρασκευάζεται από υγιείς καρπούς κατάλληλων ποικιλιών του καλλιεργούμενου ελαιόδεντρου (Olea europea L.), υποβάλλεται σε επεξεργασία για την απόκτηση επιθυμητών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών και για τη συντήρησή του και συσκευάζεται με ή χωρίς υγρό πλήρωσης.
viii) Προσυσκευασμένο προϊόν: Η χωριστή μονάδα προϊόντος (επιτραπέζιες ελιές) προς πώληση που προορίζεται να παρουσιασθεί ως έχει στον τελικό καταναλωτή και αποτελείται από το προϊόν και τη συσκευασία μέσα στην οποία έχει τοποθετηθεί πριν από τη διάθεσή του προς πώληση, κατά τρόπο που να μην είναι δυνατόν να τροποποιηθεί το περιεχόμενο χωρίς να ανοιχθεί ή να τροποποιηθεί η συσκευασία.
ix) Ιχνηλασιμότητα: Η ικανότητα να προσδιορίζεται η προέλευση και η ταυτότητα ενός προϊόντος με τη βοήθεια διαδικασιών συγκεκριμένης καταγραφής και ταυτοποίησης.

Προϊόντα
Τα προϊόντα στα οποία δύναται να απονεμηθεί το Ελληνικό Σήμα είναι οι επιτραπέζιες ελιές που ορίζονται στο π.δ. 221/1979 όπως τροποποιείται, συμπληρώνεται και ισχύει κάθε φορά.

Καθορισμός φορέα απονομής
1. Φορέας απονομής του Ελληνικού Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές ορίζεται ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ)

Το κείμενο της ΚΥΑ Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές. (Αριθ. 63585 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2120/21.06.2017)