Προκήρυξη υποτροφιών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας

Προκήρυξη υποτροφιών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας

Καθορίζονται οι υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε Έλληνες ερευνητές, υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (ΕΠΙΦ)
Αριθμ. Ζ1/201556 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 6220/31.12.2018
Καθορισμός αριθμού θέσεων υποτροφιών ΙΚΥ σε Έλληνες ερευνητές, υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.), για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 και 2020-2021.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό θέσεων υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) σε Έλληνες ερευνητές, υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (ΕΠΙΦ), για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 και 2020-2021 ως ακολούθως:

• Πέντε (5), κατ’ ακαδημαϊκό έτος, θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών σε Έλληνες ερευνητές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας.

• Μία (1), κατ’ ακαδημαϊκό έτος, θέση μεταδιδάκτορος, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. με τίτλο «Hellenic Ministry of Education, Research and Religious Affairs – Max Weber Scholarships», στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.