Συνεργεία – Φανοποιεία- Βαφεία. Έγκριση καταλληλότητας θέσης και χορήγηση άδειας ίδρυσης συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις
● Να επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας για συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, στην προτεινόμενη θέση και σε περίπτωση υφισταμένου κτιρίου, η αναθεώρηση της άδειας οικοδομής του για την εγκατάσταση του συνεργείου.
● Να πληρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι του Ν. 1650/86
● Το κτίριο όπου θα εγκατασταθεί το συνεργείο να διαθέτει την ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια μετά των βοηθητικών χώρων και το ελάχιστο ύψος στους χώρους εργασίας που προβλέπονται από το ΠΔ 78/88 όπως αυτό ισχύει σήμερα.
● Να πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας του άρθρου 1 του ΠΔ 78/88, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της Περιοχής σε τρία αντίτυπα σύμφωνα με το ΠΔ 78/88.Θεώρηση του τοπογραφικού από την αρμόδια υπηρεσία Δημ. ΄Έργων για τα εκτός σχεδίου (Εθν. Οδούς).
● Βεβαίωση ότι υποβλήθηκε στην αρμόδια αρχή μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
● Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου σε τρία αντίτυπα με τις εγκαταστάσεις και τις θέσεις μηχανημάτων
● Τομή του κτιρίου
● Τεχνική έκθεση από τον υπεύθυνο τεχνικό για τη κατασκευή του κτιρίου και τις εγκαταστάσεις και συσκευές.
● Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης για συνεργεία εκτός σχεδίου επί εθνικών οδών.
● Δήλωση μηχανικού ότι ο εκπεμπόμενος θόρυβος είναι μικρότερος από τα καθοριζόμενα ανώτατα όρια.
● Μελέτη μηχανικού για την αναμενόμενη στάθμη θορύβου (μόνο φανοποιεία)
● Μελέτη διπλωματούχου μηχανικού για το επιλεγόμενο σύστημα αντιρύπανσης (μόνο βαφεία)
● Μελέτη Μηχανικού για το σύστημα εξαερισμού του συνεργείου
● Προϋπολογισμός δαπάνης σε τρία αντίτυπα υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο Μηχανικό
● Γραμμάτιο κατάθεσης δημοσίου ταμείου 23,50 ΕΥΡΩ
● Αποδεικτικό κατάθεσης ΤΕΕ ή Τράπεζας για τη νόμιμη αμοιβή μηχανικού για τη σύνταξη μελέτης.
● Αποδεικτικό κατάθεσης νομίμων κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ.
● Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου καταβολής φόρου επί της αμοιβής μηχανικού.