Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων

Παρατείνεται, έως 30−6−2015, η προθεσμία των δικαιολογητικών για άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, που ορίζεται στις παραγράφους 2, 4 και 5 του άρθρου 16 της κοινής υπουργικής απόφασης 46596/22−11−2004 (ΦΕΚ Β ́ 1793/6−12−2004) περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α ́) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις ΤΥ−Δα/550/27042/8−6−2005 (ΦΕΚ Β ́ 838/21−6−2005), 38204/22−8−2006 (ΦΕΚ Β ́ 1267/8−9−2006), 38640/19−8−2009 (ΦΕΚ Β ́ 1773/26−8−2009), 3386/4−2−2011 (ΦΕΚ 137 Β ́9−2−2011), ΤΥ Δγ/Φ550/οικ.23117/5−10−2012 (ΦΕΚ Β ́ 2811/17−10−2012), ΤΥ−Δ/Φ550/οικ.21406/13−8−2013 (ΦΕΚ Β 2003/14−8−2013) και ΤΥ−Δ/Φ550/οικ.38637/24−12−2013 (ΦΕΚ Β ́ 3317/27−12−2013), ΤΥ−Δ/Φ550/οικ. 18749 (ΦΕΚ 1710/Β/26−6−2014) και ΤΥ−Δ/Φ550/οικ.28688 (ΦΕΚ 2408/Β/10−9−2014). (ΦΕΚ B 216 – 11.02.2015)