Κανονισμός Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Αριθμ. απόφ. 686/064  – ΦΕΚ Β 1700 – 10.07.2013
Κανονισμός Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)
Έχοντας υπόψη:
α΄. το ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α΄/07.03.2012), ιδίως τα άρθρα 5 παρ. 1 εδ. ι΄ και 11 παρ. 2 αυτού, σύμφωνα με τα οποία η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμούς, σχετικά με τις γενικές και ειδικές άδειες με τους οποίους ρυθμίζονται ιδίως οι όροι παροχής υπηρεσιών υπό καθεστώς γενικής ή ειδικής άδειας, η τροποποίηση των όρων αυτών, καθώς και κάθε θέμα, σχετικά με την καταβολή τελών από τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών,
β΄. το ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 82/Α΄/10.04.2012),
γ΄. την Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ.: 375/10/14.02.2006 «Κανονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ 314/Β΄/16.03.2006),
δ΄. την Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ.: 667/038/04.10.2012, δυνάμει της οποίας διενεργήθηκε Δημόσια Διαβούλευση από την Ε.Ε.Τ.Τ. για τη ρύθμιση των όρων παροχής υπηρεσιών υπό καθεστώς γενικής άδειας, στο διάστημα, από 10.10.2012 έως και 31.10.2012, καθώς και τα αποτελέσματα αυτής,
ε΄. την υπ’ αριθμ. 26695/Φ.600/15.03.2013 Εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Τ.,
στ΄. το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν επιβαρύνεται, ούτε ο κρατικός προϋπολογισμός, ούτε ο προϋπολογισμός της Ε.Ε.Τ.Τ.
και ύστερα από προφορική εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ. (Μ. Σακκά),
Επειδή:
1. Από τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 εξουσιοδοτείται η Ε.Ε.Τ.Τ. για την έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας, σχετικά με τους όρους παροχής υπηρεσιών υπό καθεστώς γενικής αδείας.
2. Από την καταγραφή και ανάλυση των βασικών προβλημάτων στη λειτουργία των ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και από συγκριτική αξιολόγηση με επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο μελέτης για την ανάπτυξη της ταχυδρομικής αγοράς που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Ταχυδρομείων.
3. Από τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης που διεξήχθη από 10.10.2012 έως και 31.10.2012, σχετικά με την αναμόρφωση του Κανονιστικού Πλαισίου για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη της ταχυδρομικής αγοράς, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και Ορισμοί
1. Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τις κατηγορίες των Γενικών Αδειών, τον τρόπο εγγραφής των Φυσικών και Νομικών Προσώπων στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζει το ύψος των ετήσιων ανταποδοτικών τελών και τον τρόπο καταβολής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τις Γενικές Άδειες.
2. Οι λέξεις ή/και φράσεις που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Κανονισμό, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο ν. 4053/2012, όπως ισχύει, και σε περίπτωση που δεν ορίζονται εκεί, στις σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι παρακάτω λέξεις ή/και φράσεις που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, έχουν την ακόλουθη έννοια:
α΄) Ταχυμεταφορές: Υπηρεσίες που διαφέρουν σημαντικά από τις υπηρεσίες απλού ταχυδρομείου/καθολικής υπηρεσίας, λόγω της προστιθέμενης αξίας τους και έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
i) ειδική επείγουσα διαβίβαση ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών, τα οποία παρακολουθούνται από Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.), από την αρχή έως το τέλος της αποστολής,
ii) τήρηση και διάθεση αποδεικτικών παραλαβής και επίδοσης,
iii) επίδοση σε προ-συμφωνημένο χρόνο, πέραν του οποίου γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης, λόγω καθυστέρησης,
iv) ατομική σύμβαση με τον αποστολέα ή τον παραλήπτη,
v) δυνατότητα τροποποίησης του προορισμού και του παραλήπτη κατά τη μεταφορά, σύμφωνα με όρους που θέτει η επιχείρηση,
vi) εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών στους χρήστες, ανάλογα με τις ανάγκες τους.
β΄) Ταχυδρομικό Αντικείμενο Ταχυμεταφορών: Αντικείμενο με διεύθυνση παραλήπτη, αποστελλόμενο, υπό την τελική του μορφή, σε κλειστή συσκευασία, το οποίο το αναλαμβάνει η ταχυδρομική επιχείρηση που λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικής Άδειας.
Το ταχυδρομικό αντικείμενο ταχυμεταφορών δύναται να διακρίνεται σε:
Φάκελο: ταχυδρομικό αντικείμενο (επιστολή με διεύθυνση παραλήπτη, περιοδικό κ.τ.λ.), με ανώτατο όριο βάρους τα δύο (2) κιλά και ενδεικτικά ανώτατα όρια διαστάσεων 400x300x20 mm.
Δέμα: ταχυδρομικό αντικείμενο με ή χωρίς εμπορική αξία, του οποίου οι διαστάσεις είναι εκτός των ορίων του φακέλου. Δέματα με βάρος κάτω των δύο (2) κιλών θεωρούνται μικροδέματα/μικρά πακέτα.
γ΄) Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.): Πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό των ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών.
δ΄) Κέντρο Διαλογής: Επιχειρησιακός χώρος όπου λαμβάνουν χώρα οι διαδικασίες διαλογής των ταχυδρομικών αντικειμένων τα οποία προωθούνται προς το επόμενο Κέντρο Διαλογής ή το επιφορτισμένο για τη διανομή τους Κατάστημα Ταχυμεταφορών.
ε΄) Κατάστημα Ταχυμεταφορών: Επιχειρησιακός χώρος όπου πραγματοποιείται, κυρίως, η παραλαβή ταχυδρομικών αντικειμένων από τον χρήστη ή το Κέντρο Διαλογής προς διανομή. Το Κατάστημα Ταχυμεταφορών μπορεί να συνυπάρχει με Κέντρο Διαλογής ή άλλο κατάστημα.
στ΄) Θυρίδα υποδοχής: Επιχειρησιακός χώρος όπου πραγματοποιείται μόνον η παραλαβή ή η επιτόπου επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων, χωρίς να περιλαμβάνει άλλη φάση ταχυδρομικής υπηρεσίας (διαλογή ή προώθηση για επίδοση). Η θυρίδα υποδοχής, μπορεί να συνυπάρχει με κατάστημα ταχυμεταφορών ή άλλο κατάστημα ή και να είναι αυτόνομη.
ζ΄) Ταχυδρομικό Δίκτυο: Το σύνολο της οργάνωσης και των κάθε είδους μέσων και προσώπων που χρησιμοποιεί ο παρέχων ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, συμπεριλαμβανομένων των Φυσικών ή Νομικών Προσώπων με ή χωρίς Γενική Άδεια, στα οποία αναθέτει ταχυδρομικό έργο, σύμφωνα με την Άδειά του. Μία επιχείρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί μέλος δικτύου επιχείρησης του εξωτερικού.
η΄) Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.): Έντυπο το οποίο προσαρτάται στο ταχυδρομικό αντικείμενο ταχυμεταφορών, στο πλαίσιο διακίνησής του και περιέχει τα στοιχεία ταυτοποίησης αυτού.
θ΄) Διαδικτυακή Εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Τ. (ΔΔΕ): Υπηρεσία διαδικτυακής πρόσβασης, μέσω του ιστότοπου της Ε.Ε.Τ.Τ., για την υποστήριξη των διαδικασιών που σχετίζονται με την εγγραφή ταχυδρομικών επιχειρήσεων στο Μητρώο της Ε.Ε.Τ.Τ., τη διαγραφή από αυτό, την τροποποίηση των στοιχείων της Γενικής Άδειας της επιχείρησης, τη χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο της Ε.Ε.Τ.Τ. και στοιχείων ταχυδρομικού δικτύου, καθώς και οποιαδήποτε άλλα αιτήματα ή υπηρεσίες καθοριστούν μελλοντικά από την Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 2
Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας
1. Επιτρέπεται η παροχή όλων των ταχυδρομικών υπηρεσιών που εμπίπτουν στο αντικείμενο εφαρμογής του παρόντος, από Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, μετά την εγγραφή τους στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Τ. Η εγγραφή στο Μητρώο αποτελεί τη Γενική Άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
2. Οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις δεσμεύονται να παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες ταχυμεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει την ταχυδρομική αγορά.
3. Οι υπηρεσίες αντικαταβολών και αγορών είναι ταχυδρομικές υπηρεσίες, μόνον όσον αφορά στην ταχυμεταφορά των αντικειμένων.
4. Η μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων είναι ταχυδρομική υπηρεσία, μόνον όταν παρέχεται σε συνδυασμό με άλλη φάση ταχυδρομικής υπηρεσίας (όπως παραλαβή, διαλογή ή επίδοση στον παραλήπτη).
5. Δεν απαιτείται Γενική Άδεια για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α΄) επιχείρηση που είναι ενταγμένη στο δίκτυο και ενεργεί, κατ’ εντολή και για λογαριασμό, άλλης ταχυδρομικής επιχείρησης που διαθέτει Γενική Άδεια,
β΄) επιχείρηση που διαμεσολαβεί για εύρεση καλύτερης τιμής και υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, χωρίς να παρέχει η ίδια ταχυδρομικές υπηρεσίες,
γ΄) επιχείρηση που διακινεί αντικείμενα που δεν έχουν τα χαρακτηριστικά του ταχυδρομικού αντικειμένου,
δ΄) επιχείρηση που εγκαθιστά αυτοτελές δίκτυο για την εξυπηρέτηση, αποκλειστικά και μόνον, ιδίων αναγκών της χωρίς να παρέχει εμπορικές υπηρεσίες στο κοινό,
ε΄) επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες κατάθεσης ταχυδρομικών αντικειμένων στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας ή σε άλλον πάροχο, χωρίς να αναλαμβάνει την ταχυδρομική υπηρεσία.
6. Για την παροχή άλλης ταχυδρομικής υπηρεσίας, πέραν των ανωτέρω, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να θέσει, με σχετική της απόφαση, τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής της υπηρεσίας αυτής.

Άρθρο 3
Λειτουργία Ταχυδρομικού Δικτύου
1. Ο κάτοχος της Γενικής Άδειας είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία ολόκληρου του Ταχυδρομικού Δικτύου του, καθώς και για τη διακίνηση των αντικειμένων που αναλαμβάνει, λαμβάνοντας προς τούτο όλα τα αναγκαία μέτρα.
2. Ο κάτοχος της Γενικής Άδειας έχει τη δυνατότητα να εντάξει στο Ταχυδρομικό Δίκτυό του άλλες επιχειρήσεις χωρίς Γενική Άδεια. Στην περίπτωση που ο κάτοχος Γενικής Άδειας εντάσσει στο δίκτυό του επιχείρηση χωρίς Γενική Άδεια, οφείλει, άμεσα, με την έναρξη της συνεργασίας τους, να καταχωρεί στην Ε.Ε.Τ.Τ., μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής (ΔΔΕ), αναλυτικά τα στοιχεία της επιχείρησης που ανήκει στο δίκτυό του. Κατά τη λήξη δε της συνεργασίας, οφείλει, ομοίως, να ενημερώσει άμεσα την Ε.Ε.Τ.Τ.
3. Ο κάτοχος της Γενικής Άδειας έχει, επίσης, τη δυνατότητα να εντάξει στο Ταχυδρομικό Δίκτυό του άλλες επιχειρήσεις με Γενική Άδεια, χωρίς να απαιτείται ενημέρωση της Ε.Ε.Τ.Τ.
4. Το Ταχυδρομικό Δίκτυο του κατόχου της Γενικής Άδειας (ίδια μέσα και προσωπικό, καθώς και επιχειρήσεις με ή χωρίς Γενική Άδεια) λειτουργεί, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, και εφαρμόζει τους όρους παροχής της υπηρεσίας αυτού.
5. Ο κάτοχος της Γενικής Άδειας φέρει την ευθύνη της ορθής εφαρμογής των ανωτέρω στο Ταχυδρομικό του Δίκτυο, καθώς επίσης και την ευθύνη για την παροχή της υπηρεσίας και την τιμολόγηση προς τον χρήστη των αποστολών που διακινούνται με δικό του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.

Άρθρο 4
Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων
Η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρεί Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, το οποίο περιλαμβάνει αρχείο των Δηλώσεων Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, σε έντυπη ή /και ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 5
Εγγραφή στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της Ε.Ε.Τ.Τ.
1. Για την εγγραφή της στο Μητρώο της Ε.Ε.Τ.Τ., η ταχυδρομική επιχείρηση, αφού έχει αποκτήσει πρόσβαση στη Διαδικτυακή Εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Τ. (ΔΔΕ), υποβάλλει, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω της ΔΔΕ της Ε.Ε.Τ.Τ, τη Δήλωση Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, (εφεξής: «Δήλωση»), σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του παρόντος Κανονισμού.
2. Με τη Δήλωση αυτή δηλώνεται η πρόθεση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης να προβεί στην παροχή μιας ή περισσοτέρων ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως εκεί περιγράφονται και ζητείται η εγγραφή της στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της Ε.Ε.Τ.Τ.
3. Η Δήλωση θεωρείται έγκυρη, εφόσον είναι ορθώς και πλήρως συμπληρωμένη και περιέχει το σύνολο των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος. Κατά την υποβολή της Δήλωσης, η ταχυδρομική επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που τη συνοδεύει, είναι αληθείς, ακριβείς, επικαιροποιημένες και σύμφωνες με τους σχετικούς νόμους και Κανονισμούς.
4. Με την οριστική υποβολή της Δήλωσης αποδίδονται αυτόματα από τη ΔΔΕ αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής της, στοιχεία που αποτελούν για την ταχυδρομική επιχείρηση αποδεικτικό υποβολής της Δήλωσης, για κάθε νόμιμη χρήση.
5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει στην εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της Δήλωσης, εφόσον αυτή κρίνεται πλήρης και ορθά συμπληρωμένη, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του παρόντος. Η εγγραφή αυτή αποτελεί τη Γενική Άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και η επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.
6. Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων που περιλαμβάνει και στοιχεία Ταχυδρομικού Δικτύου, μπορεί να εκδίδεται αυτόματα από τη ΔΔΕ.
7. Η Δήλωση απορρίπτεται και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος σχετικά, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α΄) οι περιγραφόμενες υπηρεσίες δεν υπάγονται στο πλαίσιο παροχής Γενικής Άδειας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρο 2 του παρόντος,
β΄) υπάρχουν σφάλματα, ή ελλείψεις στη Δήλωση,
Νέα Δήλωση για εγγραφή στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να υποβληθεί, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόρριψης.
8. Αρμόδιος για την έγκριση ή απόρριψη Δήλωσης είναι ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ταχυδρομείων της Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 6
Αρχές λειτουργίας Διαδικτυακής Εφαρμογής Ε.Ε.Τ.Τ. (ΔΔΕ)
1. Η Διαδικτυακή Εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Τ. (εφεξής: «ΔΔΕ») χαρακτηρίζεται, ως ηλεκτρονική υπηρεσία του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που ορίζεται στην υπουργική απόφαση αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 (ΦΕΚ 1317/Β΄/23.04.2012),
2. Κάθε ταχυδρομική επιχείρηση για να υποβάλει Δήλωση Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, οφείλει να αποκτήσει πρώτα πρόσβαση στη ΔΔΕ. Η πρόσβαση στη ΔΔΕ γίνεται, μέσω του δικτυακού τόπου της Ε.Ε.Τ.Τ., με χρήση ειδικών κωδικών χρήστη (όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης). Οι κωδικοί χρήστη του ατόμου που έχει ορίσει η ταχυδρομική επιχείρηση, ως Διαχειριστή της ΔΔΕ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου), ενεργοποιούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η σχετική διαδικασία εγγραφής στη ΔΔΕ.
3. Οι κωδικοί χρήστη είναι αυστηρώς προσωπικοί και αποτελούν απόρρητο προσωπικό στοιχείο. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η υποβολή των κωδικών του, κατά τη σύνδεσή του στη ΔΔΕ της Ε.Ε.Τ.Τ., πιστοποιεί την ταυτότητά του και υποχρεούται, για την προσωπική του ασφάλεια, να ενεργεί με τη δέουσα επιμέλεια, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας για να αποτρέπει την παράνομη χρήση των κωδικών του από τρίτα εξουσιοδοτημένα ή μη πρόσωπα, να φυλάσσει μυστικούς και να μην γνωστοποιεί τους προσωπικούς κωδικούς του σε τρίτους και γενικά να μεριμνά για τη μη διαρροή τους. Ο χρήστης της ΔΔΕ της Ε.Ε.Τ.Τ., ως κάτοχος των συγκεκριμένων κωδικών, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και φέρει την ευθύνη για κάθε ζημία δική του ή της ταχυδρομικής επιχείρησης από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του.
4. Για την εγγραφή στη ΔΔΕ, οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ., μέσω τηλεομοιοτυπίας ή εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη «Δήλωση Διαχειριστή Διαδικτυακής Εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Τ.», υπόδειγμα της οποίας περιέχει το Παράρτημα ΙΙ του παρόντος.
Με αυτή δηλώνεται το άτομο που ορίζεται, ως Διαχειριστής της ΔΔΕ, εκπροσωπώντας την ταχυδρομική επιχείρηση. Ο Διαχειριστής έχει τη δυνατότητα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτημάτων που ορίζονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. Επιπλέον, ο Διαχειριστής δύναται να εγκρίνει και να ενεργοποιήσει άλλους εκπροσώπους της ταχυδρομικής επιχείρησης, ως χρήστες της ΔΔΕ, ανά κατηγορία υπηρεσίας, χωρίς άλλη έγγραφη εξουσιοδότηση από την Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Ε.Ε.Τ.Τ.
Ο Διαχειριστής ακολουθεί τη διαδικασία εγγραφής νέου χρήστη της ΔΔΕ, όπως αυτή ορίζεται στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Ε.Τ.Τ. Συμπληρώνει τα στοιχεία του (email, κωδικός πρόσβασης, στοιχεία επικοινωνίας) και, σε περίπτωση που η επιχείρηση που εκπροσωπεί είναι ήδη εγγεγραμμένη στο Μητρώο της Ε.Ε.Τ.Τ., την επιλέγει από τη σχετική λίστα. Αποδέχεται τους όρους χρήσης της ΔΔΕ και ολοκληρώνει την υποβολή της αίτησης εγγραφής νέου χρήστη.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, η Ε.Ε.Τ.Τ. εγκρίνει την πρόσβαση της ταχυδρομικής επιχείρησης στη ΔΔΕ και ενημερώνει σχετικά τον Διαχειριστή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άλλως, στην περίπτωση που εντοπισθούν ελλείψεις ή σφάλματα κατά τη διαδικασία, απορρίπτει το σχετικό αίτημα πρόσβασης.
5. Μέσω της ΔΔΕ, οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη Δήλωση Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για την εγγραφή ταχυδρομικών επιχειρήσεων στο Μητρώο της Ε.Ε.Τ.Τ., τη διαγραφή από αυτό, την τροποποίηση των στοιχείων της Γενικής Άδειας της επιχείρησης, τη χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο της Ε.Ε.Τ.Τ. και στοιχείων ταχυδρομικού δικτύου, καθώς και οποιαδήποτε άλλα αιτήματα ή υπηρεσίες καθοριστούν μελλοντικά από την Ε.Ε.Τ.Τ.
6. Η ΔΔΕ τηρεί, με ηλεκτρονικό τρόπο, το ιστορικό των Δηλώσεων που έχει υποβάλει η ταχυδρομική επιχείρηση, το οποίο είναι διαθέσιμο προς παρουσίαση και εκτύπωση από τους χρήστες της ΔΔΕ.
7. Οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις λαμβάνουν, μέσω της ΔΔΕ, ηλεκτρονική Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο της Ε.Ε.Τ.Τ. και στοιχείων ταχυδρομικού δικτύου. Οι βεβαιώσεις που χορηγούνται, μέσω της ΔΔΕ, αποτελούν διοικητικά έγγραφα, είναι έγκυρα για κάθε χρήση από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις και φέρουν Ημερομηνία Έκδοσης. Ως Ημερομηνία Έκδοσης, ορίζεται η ημερομηνία λήψης («download») της Βεβαίωσης από τη ΔΔΕ. Τέλος, η ταχυδρομική επιχείρηση θα μπορεί να υποβάλει οποιαδήποτε άλλα αιτήματα καθοριστούν μελλοντικά από την Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 7
Διάρκεια ισχύος – Τροποποίηση Γενικής Άδειας
1. Η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας έχει αόριστη διάρκεια.
2. Η ταχυδρομική επιχείρηση που λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικής Άδειας οφείλει να υποβάλει άμεσα, ηλεκτρονικά, μέσω της ΔΔΕ της Ε.Ε.Τ.Τ, τροποποιητική Δήλωση, στις παρακάτω περιπτώσεις:
α΄) προκειμένου να προβεί σε παροχή και άλλων ταχυδρομικών υπηρεσιών πέραν αυτών που έχει ήδη καταχωρήσει στην αρχική της Δήλωση και εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές δεν συνιστούν λόγο απόρριψης της Δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος,
β΄) όταν πρόκειται να διακόψει την παροχή ορισμένων ή του συνόλου των ταχυδρομικών υπηρεσιών για τις οποίες έχει ήδη υποβάλει Δήλωση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος,
γ΄) με την αλλαγή οποιουδήποτε από τα στοιχεία τα οποία είχε υποβάλει με την αρχική της Δήλωση, τα οποία έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ.,
δ΄) κατόπιν τροποποιήσεως των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει στην τροποποίηση της Γενικής Άδειας, εφόσον η Δήλωση που έχει υποβληθεί είναι πλήρης και ορθά συμπληρωμένη, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του παρόντος.
4. Η Γενική Άδεια δεν τροποποιείται, σε περίπτωση αλλαγής νομικής μορφής της ταχυδρομικής επιχείρησης και νέου αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). Η ταχυδρομική επιχείρηση οφείλει να υποβάλει εκ νέου Δήλωση Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
5. Η μη συμμόρφωση της επιχείρησης με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, συνιστά παράβαση του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 8
Διαγραφή από το Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων
1. Μία επιχείρηση δύναται να διαγραφεί από το Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, μετά από απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., στις παρακάτω περιπτώσεις:
α΄) κατόπιν υποβολής Δήλωσης από την ταχυδρομική επιχείρηση για την παύση παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας. Η Δήλωση υποβάλλεται, μέσω της ΔΔΕ της Ε.Ε.Τ.Τ., δεκαπέντε (15) ημέρες, πριν από την πραγματική παύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
β΄) αυτεπάγγελτα, σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση της Ε.Ε.Τ.Τ. η παύση της δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ.
γ΄) σε περίπτωση πλήρους διακοπής ταχυδρομικών υπηρεσιών για διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών. Η μη υποβολή της ετήσιας Δήλωσης απόδοσης τελών, θεωρείται, ως διακοπή παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Για την επαναλειτουργία της επιχείρησης απαιτείται υποβολή νέας Δήλωσης,
δ΄) σε περίπτωση πτωχεύσεως ή εκούσιας εκκαθάρισης της ταχυδρομικής επιχείρησης. Η επιχείρηση που κηρύσσεται σε πτώχευση ή τίθεται σε εκούσια εκκαθάριση, υποβάλλει στην Ε.Ε.Τ.Τ., εντός επτά (7) ημερών από την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης ή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αντίστοιχα, μέσω της ΔΔΕ, τη Δήλωση,
ε΄) σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων της ταχυδρομικής επιχείρησης και μη ενημέρωσης της Ε.Ε.Τ.Τ., με συνέπεια να μην καθίσταται δυνατή η επικοινωνία της Ε.Ε.Τ.Τ. με αυτήν (ταχυδρομικά ή τηλεφωνικά ή/και με δικαστικό επιμελητή),
στ΄) μετά από οριστική ανάκληση της Γενικής Άδειας της ταχυδρομικής επιχείρησης από την Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17, παρ. 1 του ν. 4053/2012, όπως ισχύει.
2. Η Δήλωση για την Παύση συνοδεύεται από τη Δήλωση Απόδοσης Τελών του Παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος, καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που αποδεικνύουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης από ταχυδρομικές υπηρεσίες υπολογιζόμενα, μέχρι την αιτούμενη ημερομηνία διαγραφής.
3. Ως ημερομηνία διαγραφής, θεωρείται η ημερομηνία καταχώρησης στην Ε.Ε.Τ.Τ. της σχετικής Δήλωσης της επιχείρησης περί παύσης των εργασιών της. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από αίτημα της επιχείρησης, είναι δυνατόν να θεωρηθεί, ως ημερομηνία διαγραφής, η ημερομηνία διακοπής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
4. Τα οφειλόμενα τέλη υπολογίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 12, μέχρι την ημερομηνία διαγραφής και καταβάλλονται μαζί με τη Δήλωση. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν καταβάλλει στην Ε.Ε.Τ.Τ. τα οφειλόμενα, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, τέλη, η είσπραξή τους γίνεται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.
5. Με τη διαγραφή από το Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, η επιχείρηση δεν δύναται να παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Άρθρο 9
Δημοσιοποίηση στοιχείων
1. Ο παρών Κανονισμός, καθώς και κάθε τροποποίησή του καταχωρείται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, επίσης, να δημοσιεύει κωδικοποιημένα κείμενα των κανονισμών της, για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει, στο δικτυακό της τόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένου και του γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος (GIS), πληροφορίες των ταχυδρομικών επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων και των δικτύων τους, όπως όνομα/επωνυμία/διακριτικό τίτλο της επιχείρησης, τον δικτυακό τόπο, τον Αριθμό Μητρώου, τα σημεία εξυπηρέτησης και τα στοιχεία επικοινωνίας με το κοινό.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρέχει στο δικτυακό της τόπο εφαρμογή αναζήτησης με πολλαπλά κριτήρια (ΑΦΜ, επωνυμία, πόλη, νομό κ.τ.λ.), των ενεργών επιχειρήσεων που είναι μέλη Ταχυδρομικού Δικτύου.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις Γενικής Άδειας
Οι επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς Γενικής Άδειας οφείλουν να:
1. τηρούν τις Βασικές Απαιτήσεις και πιο συγκεκριμένα να:
α΄) τηρούν το απόρρητο της αλληλογραφίας,
β΄) διασφαλίζουν την ασφάλεια του δικτύου τους,
γ΄) τηρούν τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς για τη μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων,
δ΄) διασφαλίζουν την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του καθεστώτος απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και/ή από συλλογικές συμβάσεις που έχουν τύχει διαπραγμάτευσης από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους,
ε΄) διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την εμπιστευτικότητα των διαβιβαζόμενων ή αποθηκευόμενων πληροφοριών και την προστασία της ιδιωτικής ζωής,
στ΄) τηρούν τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και της χωροταξίας,
ζ΄) προσκομίζουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις συμμόρφωσης από τις αρμόδιες αρχές για τα ανωτέρω, μετά από αίτημά της,
η΄) λαμβάνουν μέτρα, ώστε να μην διακυβεύεται η εθνική άμυνα και ασφάλεια, και να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές,
θ΄) διασφαλίζουν την ισότιμη μεταχείριση όλων των χρηστών,
ι΄) διασφαλίζουν τη συνεχή παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών τους καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της αδείας τους,
ια΄) διασφαλίζουν ότι τα τιμολόγια τους πληρούν τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και τους κανόνες διαφάνειας, δημοσιεύονται κατάλληλα και κοινοποιούνται στην Ε.Ε.Τ.Τ.,
ιβ΄) τηρούν και δημοσιοποιούν Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον χρήστη – καταναλωτή (Χ.Υ.Κ), ο οποίος να περιλαμβάνει, κυρίως, τα στοιχεία της επιχείρησης, τα χαρακτηριστικά κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου επίδοσης και των προβλεπομένων αποζημιώσεων), αναλυτικό τιμοκατάλογο, στοιχεία της Ατομικής Σύμβασης, καθώς και ενημέρωση για τις διαδικασίες εξέτασης παραπόνων και την επιτροπή επίλυσης διαφορών με τη συμμετοχή εκπροσώπου των χρηστών και με δικαίωμα παράστασης του ενδιαφερόμενου χρήστη. Ειδικώς, σε ό,τι αφορά στον Χ.Υ.Κ. στην ηλεκτρονική του μορφή, αυτός θα πρέπει να είναι, εύκολα και γρήγορα, ανακτήσιμος από κάθε ενδιαφερόμενο, εντός της επίσημης ιστοσελίδας (site) της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει διακριτή διασύνδεση (link) του Χ.Υ.Κ. στην αρχική ηλεκτρονική σελίδα (homepage) της επιχείρησης.
ιγ΄) παρέχουν στην Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν αιτήματος αυτής, κάθε απαραίτητη πληροφορία και στοιχείο προς έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου, την εκτέλεση των αποφάσεών της, καθώς και για σαφώς καθορισμένους στατιστικούς σκοπούς. Όσα στοιχεία θεωρεί η επιχείρηση εμπιστευτικά τα υποβάλλει διακριτά από τα μη εμπιστευτικά στοιχεία, με την ένδειξη «Εμπιστευτικό». Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετική προθεσμία, οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στην Ε.Ε.Τ.Τ., εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, από το σχετικό αίτημα της Ε.Ε.Τ.Τ.
2. τηρούν Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.), το οποίο:
α΄) επιτρέπει την παρακολούθηση και εντοπισμό του ταχυδρομικού αντικειμένου ταχυμεταφορών και την ενημέρωση των χρηστών/καταναλωτών για τη διακίνηση της αποστολής τους, μέσω ιδίως διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου και να ενημερώνεται για κάθε μεταβολή των στοιχείων που αφορούν στην ταυτότητα ή τη διακίνηση του ταχυδρομικού αντικειμένου, κατά τη διαδρομή του, από τον αποστολέα έως τον παραλήπτη. Η καταχώρηση του ταχυδρομικού αντικειμένου είναι μονοσήμαντα ορισμένη στο Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. της αδειοδοτημένης επιχείρησης και του δικτύου της,
β΄) σε περίπτωση συνεργασίας με άλλες ταχυδρομικές επιχειρήσεις, ανταλλάσσει, με τα πληροφοριακά συστήματα αυτών, πληροφορίες που έχουν σχέση με την παρακολούθηση και τον εντοπισμό του ταχυδρομικού αντικειμένου και με την πληροφόρηση των χρηστών/καταναλωτών,
γ) έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης, διαχείρισης και διακράτησης για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των έξι (6) μηνών, ιδίως, των παρακάτω πληροφοριών για κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο:
– αριθμό ή κωδικό ταυτοποίησης ταχυδρομικού αντικειμένου,
– στοιχεία αποστολέα/παραλήπτη,
– ημερομηνία, τόπο και ώρα παραλαβής,
– ημερομηνία, τόπο και ώρα επίδοσης και όνομα ατόμου που παρέλαβε το ταχυδρομικό αντικείμενο,
– βάρος ή κλιμάκιο βάρους ταχυδρομικού αντικειμένου,
– είδος ταχυδρομικού αντικειμένου με ελάχιστη διάκριση σε φάκελο/δέμα και
– ημερομηνία/ες και ώρα/ες αποτυχημένων προσπαθειών επίδοσης.
3. προσαρτούν Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.) στο ταχυδρομικό αντικείμενο το οποίο πρέπει να φέρει, κατ’ ελάχιστον:
α΄) την επωνυμία ή/και τον διακριτικό τίτλο, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης-κατόχου της Γενικής Άδειας,
β΄) την ένδειξη Ε.Ε.Τ.Τ.: «Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Ε.Ε.Τ.Τ., ΑΜ: ΧΧ-ΧΧΧ», με κατάλληλου μεγέθους γραμματοσειρά, ώστε να διακρίνεται ευκρινώς από τους χρήστες,
γ΄) το μοναδικό αριθμό ή κωδικό ταυτοποίησης ταχυδρομικού αντικειμένου που είναι απαραίτητος για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό του ταχυδρομικού αντικειμένου από το Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. της επιχείρησης,
δ΄) τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη,
ε΄) στις περιπτώσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά αντικείμενα μαζικώς, βάσει σύμβασης, είναι δυνατή η χρήση απλοποιημένου ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ., το οποίο θα προσαρτάται σε κάθε ένα από τα αντικείμενα, και θα φέρει, υποχρεωτικά, τουλάχιστον το μοναδιαίο αριθμό αποστολής, τον διακριτικό τίτλο και την ένδειξη «Ε.Ε.Τ.Τ.». Οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών υποχρεούνται να διατηρούν τα αποκόμματα ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. στο αρχείο τους, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, για ελάχιστη χρονική περίοδο έξι (6) μηνών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλες διατάξεις.
4. συνάπτουν ατομικές συμβάσεις ταχυμεταφοράς, τις οποίες οφείλουν να διαθέτουν στους χρήστες. Σε περίπτωση που οι συμβάσεις συνάπτονται για πλήθος αντικειμένων ή για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα, οι συμβάσεις να μην αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού,
5. συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών,
6. εξασφαλίζουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. τη δυνατότητα ελέγχου συμμόρφωσής τους προς τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής των ταχυδρομικών υπηρεσιών που παρέχουν και να επιτρέπουν σε προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους για έλεγχο,
7. χρησιμοποιούν, σε όσα έντυπα ή διαφημιστικές καταχωρήσεις / παρουσιάσεις τους κρίνουν σκόπιμο, την ένδειξη «Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Ε.Ε.Τ.Τ., ΑΜ: ΧΧ-ΧΧΧ», με κατάλληλου μεγέθους γραμματοσειρά, ώστε να είναι δυνατή η άμεση διαπίστωση από τους χρήστες ή τις Υπηρεσίες της Ε.Ε.Τ.Τ. ή από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, ότι η επιχείρηση παρέχει νομίμως ταχυδρομικές υπηρεσίες,

Άρθρο 11
Διοικητικές Κυρώσεις
1. Η παράβαση των διατάξεων του ν. 4053/2012 ή όρου της Γενικής Άδειας ή η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών χωρίς Γενική Άδεια, συνεπάγεται την επιβολή από την Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, μίας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες κυρώσεις:
α΄) σύσταση ή προειδοποίηση,
β) πρόστιμο, έως τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000,00) Ευρώ, το οποίο βεβαιούται και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε σύσταση ή προειδοποίησή της, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλει πρόστιμο, ύψους έως σαράντα χιλιάδων (40.000,00) Ευρώ,
γ΄) προσωρινή ανάκληση της Γενικής Άδειας,
δ΄) οριστική ανάκληση της Γενικής Άδειας.
2. Για την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη η βαρύτητα της παράβασης, το είδος των ταχυδρομικών υπηρεσιών που παρέχει ο παραβάτης, η έκταση δραστηριότητας και η τυχόν υποτροπή του.
3. Οι κυρώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλονται ανεξάρτητα από την πρόβλεψη ποινικών κυρώσεων ή την καταβολή αστικών αποζημιώσεων για την ίδια συμπεριφορά.
4. Το προσωπικό των ταχυδρομικών επιχειρήσεων έχει, σε σχέση με τις υποχρεώσεις απορρήτου της ταχυδρομικής επικοινωνίας και των όρων λειτουργίας που θέτει η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) και η Ε.Ε.Τ.Τ., την ιδιότητα του υπαλλήλου του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτά ισχύουν.

Άρθρο 12
Τέλη Γενικής Άδειας
1. Οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις οφείλουν να καταβάλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. ετήσιο ανταποδοτικό τέλος που καθορίζεται, ως ποσοστό επί των ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων τους από την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών αντικειμένων έως είκοσι (20) κιλά, για την οποία (παροχή) απαιτείται η εγγραφή της ταχυδρομικής επιχείρησης στο Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων που τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Τ. (Γενική Άδεια). Τέλη καταβάλλονται και για τα ακαθάριστα έσοδα από τη διακίνηση ταχυδρομικών αντικειμένων εξωτερικού, εισερχομένων και εξερχομένων, τα οποία, ακόμη και αν φέρουν ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. αλλοδαπής επιχείρησης, οφείλουν να παρακολουθούνται από το Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. της ελληνικής επιχείρησης.
2. Τα τέλη υπολογίζονται, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
α΄) ποσοστό 0,35% για τα έσοδα της επιχείρησης, έως τριάντα (30) εκατομμύρια Ευρώ,
β΄) ποσοστό 0,15% για τα έσοδα της επιχείρησης, από 30 έως εκατό (100) εκατομμύρια Ευρώ,
γ΄) ποσοστό 0,05% για τα έσοδα της επιχείρησης, άνω των εκατό (100) εκατομμυρίων Ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση, το ποσόν των ετησίων τελών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250,00) Ευρώ, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας εγγραφής/διαγραφής τους από το Μητρώο, κατά τη διάρκεια του έτους.
3. Τα οφειλόμενα τέλη έκαστου ημερολογιακού έτους καταβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ., μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Για τον προσδιορισμό των ετήσιων ανταποδοτικών τελών και τον έλεγχό τους από την Ε.Ε.Τ.Τ., οι επιχειρήσεις με Γενική Άδεια υποχρεούνται να αποτυπώνουν τα έσοδά τους στο λογιστικό τους σύστημα, κατά τρόπον ώστε να διακρίνονται εμφανώς τα έσοδα από εκάστη των παρεχόμενων ταχυδρομικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στη Δήλωσή τους. Η καταβολή τελών γίνεται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από την Ε.Ε.Τ.Τ. και συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη Δήλωση Απόδοσης Τελών του Παραρτήματος ΙΙΙ μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, που προσδιορίζονται σε αυτή.
4. Η οριζόμενη, στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ημερομηνία για την καταβολή των ετησίων τελών αποτελεί τη δήλη ημέρα καταβολής τους, η δε καθυστερημένη καταβολή επιβαρύνεται με τον τόκο υπερημερίας, όπως καθορίζεται με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται επί του οφειλομένου ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης και μέχρι την εξόφληση. Η πέραν των εξήντα (60) ημερών καθυστέρηση καταβολής των ετησίων ανταποδοτικών τελών, δύναται να επισύρει, πλην του τόκου υπερημερίας, την επιβολή προστίμου από την Ε.Ε.Τ.Τ., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο. 11 του παρόντος Κανονισμού.
5. Τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη της παραγράφου 2 βασίζονται στο σύνολο των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων της ταχυδρομικής επιχείρησης από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που προσδιορίζονται στη Γενική Άδεια με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
α΄) σε περίπτωση Ταχυδρομικού Δικτύου χωρίς Γενική άδεια, την υποχρέωση καταβολής τελών έχει η ταχυδρομική επιχείρηση, στην οποία ανήκει το Ταχυδρομικό Δίκτυο και εκδίδει σχετικά στοιχεία (όπως ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ., τιμολόγια),
β΄) οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις με Γενική Άδεια, που συμμετέχουν σε Ταχυδρομικό Δίκτυο άλλης ταχυδρομικής επιχείρησης με Γενική Άδεια δεν καταβάλλουν τέλη για τα έσοδα που προέρχονται από τη συμμετοχή τους ως μέλη δικτύου, δεδομένου ότι για τα έσοδα θα καταβάλει τα αναλογούντα τέλη η επιχείρηση με Γενική Άδεια που έχει αναλάβει την παροχή της υπηρεσίας, τα οποία, όμως, υποχρεούνται να αποτυπώνουν στα λογιστικά τους βιβλία.
γ΄) οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις με Γενική Άδεια δεν καταβάλλουν τέλη για υπηρεσίες διακίνησης αντικειμένων που δεν έχουν τα χαρακτηριστικά του ταχυδρομικού αντικειμένου ή μπορούν να παρέχονται και από τρίτους απευθείας στον χρήστη, όπως υπηρεσίες εκτελωνισμού και ασφάλισης,
δ΄) για τις υπηρεσίες αντικαταβολών και αγορών υπάγονται σε τέλη τα έσοδα από την υπηρεσία ταχυμεταφοράς και όχι από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (λ.χ. εισπράξεις).
Τα έσοδα της παραγράφου 5 ή τα έσοδα από μη ταχυδρομική δραστηριότητα της επιχείρησης, που εξαιρούνται από την καταβολή τελών, πρέπει να τιμολογούνται από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις διακριτά στον χρήστη και να αποτυπώνονται στο λογιστικό τους σύστημα, με τρόπον ώστε να διακρίνονται εμφανώς από τα υποκείμενα σε τέλη έσοδα και να είναι δυνατή η επαλήθευση της ακριβής φύσης των εσόδων αυτών.
6. Το σύνολο των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων και τα έσοδα τα οποία προήλθαν από την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς Γενικής Αδείας και υπόκεινται σε τέλη σύμφωνα με τα παραπάνω, υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και πιστοποιούνται από τον ορκωτό ελεγκτή/λογιστή, που υπογράφει τον ισολογισμό της επιχείρησης. Σε περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται δημοσίευση ισολογισμού με υπογραφή ορκωτού ελεγκτή/λογιστή, η δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της και πιστοποιείται από τον Οικονομικό Διευθυντή της επιχείρησης ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο. Σε περίπτωση που τα έσοδα από ταχυδρομικές υπηρεσίες δεν διαχωρίζονται εμφανώς από άλλα έσοδα, όλα τα έσοδα τεκμαίρονται, ως ταχυδρομικά.
7. Ποσά που έχουν διατεθεί για επενδύσεις σε αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και φιλικά προς το περιβάλλον μέσα, δύνανται, ύστερα από αναλυτικό αίτημα της επιχείρησης, να αφαιρεθούν από το σύνολο των υποκείμενων σε τέλη εσόδων, μετά από απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., σε ποσοστό που θα καθορισθεί με αυτήν.
8. Κατόπιν αιτήματος της ταχυδρομικής επιχείρησης, είναι δυνατή η καταβολή των ετήσιων ανταποδοτικών τελών, στο πλαίσιο διακανονισμού με την Ε.Ε.Τ.Τ.. Για την επίτευξη του διακανονισμού, η ταχυδρομική επιχείρηση οφείλει να καταβάλει το τριάντα τοις εκατό (30%) των τελών με την υποβολή της αίτησης διακανονισμού. Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσόν δύναται να καταβληθεί από την ταχυδρομική επιχείρηση σε έως έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εκτός εάν η Ε.Ε.Τ.Τ., λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες της συγκεκριμένης περίπτωσης και κατόπιν σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, αποφασίσει να καθορίσει διαφορετικά το ύψος και τον αριθμό των δόσεων. Η καταβολή των ετήσιων τελών με διακανονισμό επιβαρύνει την ταχυδρομική επιχείρηση με τόκους υπερημερίας, οι οποίοι υπολογίζονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4, για τα ποσά που καταβάλλονται μετά την 30η Ιουνίου. Σε περίπτωση μη τήρησης του συμφωνηθέντος διακανονισμού, ο υπόχρεος υποχρεούται να καταβάλει εφάπαξ το σύνολο του οφειλόμενου ποσού, εκτός εάν άλλως αποφασίσει η Ε.Ε.Τ.Τ., με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή της. Η Ε.Ε.Τ.Τ., σε κάθε περίπτωση, δύναται να ασκήσει τις, εκ του άρθρου 5 του ν. 4053/2012, αρμοδιότητές της.
9. Η μη καταβολή των οφειλομένων, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό ανταποδοτικών τελών συνιστά παράβαση του παρόντος Κανονισμού και η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να εφαρμόσει, εκτός των οριζομένων στο άρθρο 11 του παρόντος, τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων για την είσπραξή τους.
10. Η Ε.Ε.Τ.Τ., με απόφασή της, δύναται να καθορίσει τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, μέσω της ΔΔΕ της Ε.Ε.Τ.Τ, τη Δήλωση Απόδοσης Τελών με τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα και δικαιολογητικά.

Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Οι επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν ήδη ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
2. Οι ανωτέρω ταχυδρομικές επιχειρήσεις οφείλουν να συμμορφωθούν σε υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό, εντός έξι (6) μηνών, από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ιδίως οφείλουν να αποκτήσουν πρόσβαση στη ΔΔΕ, διαφορετικά, μετά την πάροδο του ως άνω διαστήματος οι Γενικές Άδειες ανακαλούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ.
3. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Κανονισμού οφείλουν, εντός διαστήματος δύο (2) μηνών, να υποβάλουν Δήλωση για παύση δραστηριότητας.

Άρθρο 14
Καταργούμενες Διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού καταργούνται οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ.: 504/145/
16.12.2008, ΑΠ.: 529/230/30.06.2009 και ΑΠ.: 593/096/
17.02.2011, καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη, απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει, κατά διάφορο τρόπο, θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα Κανονισμό.

Άρθρο 15
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού τα συνημμένα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.
2. Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ