Αδειοδότηση εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων

Αριθμ. 87241 – ΦΕΚ B 1601 – 07.06.2016
Παράταση προθεσμίας του άρθρου 7 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. Π/112/363 απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2488/τ. Β’ 18.11.2015 και αφορά αδειοδότηση εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων, όπως η απόφαση αυτή διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2615/τ. Β’/04.12.2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. Π/112/363/18.11.2015 (ΦΕΚ Β’ 2488) απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας παρατείνεται έως τις 31.12.2016

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 30 Μαΐου 2016
Οι Υπουργοί

—–
Αριθμ. Π/112/363 – ΦΕΚ B 2488 – 18.11.2015
Αδειοδότηση εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων – απαιτήσεις ακτινοπροστασίας από μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, κατά τη χρήση συστήματος ιατρικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού.

Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα απόφαση καθορίζει τη διαδικασία αδειοδότησης εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων, καθώς και τις απαιτήσεις ακτινοπροστασίας από μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, κατά τη χρήση συστήματος απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού, στα εν λόγω εργαστήρια. Συμφωνεί με και συμπληρώνει, χωρίς να θίγει κατά τα λοιπά, το Π.δ. 247/1991 (Α ́/93), το Π.δ. 517/1991 (Α ́/202), το Π.δ. 235/2000 (Α ́/199), το Π.δ. 84/2001 (Α ́/70), την απόφαση 1014(ΦΟΡ)94/25.01.2001 (Β ́ 216/06.03.2001) και την απόφαση ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ 154949/03.12.2010 (Β ́/1918/10.12.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν