Αλλαγές στα ιδιωτικά γυμναστήρια και αθλητικές σχολές

Με διατάξεις του νόμου 5025/2023 επέρχονται αλλαγές στη λειτουργία των ιδιωτικών γυμναστηρίων και αθλητικών σχολών

 

Νόμος 5025/2023 – ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α 42/24.02.2023
Διατάξεις για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού και τον εξορθολογισμό της αθλητικής νομοθεσίας

Άρθρο 9
Πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών γυμναστηρίων και των ιδιωτικών αθλητικών σχολών – Προσθήκη Κεφαλαίου ΜΒ’ στον ν. 4442/2016 και τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙ ν. 4442/2016

1. Στον ν. 4442/2016 (Α’ 230), περί του νέου θεσμικού πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, προστίθεται Κεφάλαιο MΒ’ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΒ’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Άρθρο 311
Πεδίο εφαρμογής
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν τα ιδιωτικά γυμναστήρια και οι ιδιωτικές αθλητικές σχολές με ενδεικτικούς κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 93.13.10.01, 93.13.10.02 και 93.13.10.03.

Άρθρο 312
Αρμόδια αρχή
Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου ορίζεται η Περιφέρεια, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται ο χώρος λειτουργίας της δραστηριότητας.

Άρθρο 313
Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών αθλητικών σχολών
1. Τα ιδιωτικά γυμναστήρια και οι ιδιωτικές αθλητικές σχολές υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5.
2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση, αλλά τα τηρεί μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του και τα καθιστά διαθέσιμα για κάθε έλεγχο.
3. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.Α.Δ.Ε., κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων της παρ. 1, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α’ 63).
4. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία, και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.
5. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας, εφαρμόζεται το άρθρο 9.
6. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή της στις λοιπές ελεγκτικές αρχές που προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 317, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας, στο πλαίσιο άσκησης των ελεγκτικών τους αρμοδιοτήτων.
7. Μετά από την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 317, όπου γίνεται αναφορά σε «άδεια» ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής αθλητικής σχολής νοείται η γνωστοποίηση του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 314
Παράβολο
Για την υποβολή της γνωστοποίησης των ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών αθλητικών σχολών, απαιτείται η προηγούμενη καταβολή του παραβόλου του άρθρου 11, το ύψος του οποίου ρυθμίζεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 317.

Άρθρο 315
Έλεγχοι
Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, η αρμόδια αρχή του άρθρου 312 και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους, με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων με τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων εφαρμόζονται τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).

Άρθρο 316
Παραβάσεις – Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παραβάσεων ως προς την υποβολή γνωστοποίησης επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας, όπως εξειδικεύονται την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 317. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται η αρμόδια αρχή του άρθρου 312.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου, όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ως κύρωση η αφαίρεση ή ανάκληση της «άδειας» ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής αθλητικής σχολής, νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας του ιδιωτικού γυμναστηρίου ή της ιδιωτικής αθλητικής σχολής.
3. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Άρθρο 317
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης και στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το ύψος του παράβολου του άρθρου 314, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το πλαίσιο των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 316 εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησής τους, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 318
Μεταβατικές διατάξεις
1. Τα ιδιωτικά γυμναστήρια και οι ιδιωτικές αθλητικές σχολές του παρόντος Κεφαλαίου που λειτουργούν ήδη, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους από τις διατάξεις, βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 313, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, η λειτουργία του ιδιωτικού γυμναστηρίου ή της ιδιωτικής αθλητικής σχολής διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξε-ων του άρθρου 317 εξακολουθεί να εφαρμόζεται το π.δ. 219/2006 (Α’ 221) «Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων», το οποίο παύει, με την έκδοσή τους, να εφαρμόζεται για όσα θέματα ρυθμίζονται ρητά σε αυτές.

 

 
 

Άρθρο 319
Λειτουργία ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών αθλητικών σχολών – Τροποποίηση άρθρου 32 ν. 2725/1999
Στο άρθρο 32 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών σχολών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στον τίτλο του άρθρου, προστίθεται η λέξη «αθλητικές» πριν από τη λέξη «σχολές», β) στην παρ. 1: βα) προστίθεται η λέξη «αθλητικής» πριν από τη λέξη «σχολής» και ββ) η φράση «άδεια του αρμόδιου Νομάρχη» αντικαθίσταται από τη φράση «γνωστοποίηση στην οικεία Περιφέρεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΜΒ’ του ν. 4442/2016 (Α’ 230)», γ) στην παρ. 2 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και: γα) προστίθεται η λέξη «αθλητικών» πριν από τη λέξη «σχολών» και γβ) προστίθεται η λέξη «αθλητικής» πριν από τη λέξη «σχολής» και το άρθρο 32 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 32
Ιδιωτικά γυμναστήρια – Ιδιωτικές αθλητικές σχολές
1. Για την ίδρυση και τη λειτουργία ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής αθλητικής σχολής, που έχει σκοπό τη σωματική άσκηση ή την εκμάθηση αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος, με την καταβολή ή μη διδάκτρων, απαιτείται γνωστοποίηση στην οικεία Περιφέρεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΜΒ’ του ν. 4442/1016 (Α’ 230).
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Υγείας, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας για την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών γυμναστηρίων και αθλητικών σχολών της παρ. 1, τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα για την κτήση ιδιότητας ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής αθλητικής σχολής, το ύψος του παραβόλου λειτουργίας, η διαδικασία χορήγησης της άδειας, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η σύσταση και η λειτουργία ειδικής επιτροπής πιστοποίησης και ελέγχου, η διαδικασία επέκτασης ή μεταφοράς γυμναστηρίου ή σχολής, η ανανέωσή της, καθώς και ο χρόνος προσαρμογής στον παρόντα νόμο των γυμναστηρίων και σχολών που λειτουργούν κατά τη δημοσίευσή του.»
2. Στο Παράρτημα ΙΙ του 4442/2016, περί ενάρξεως ισχύος, προστίθεται περ. 11 ως εξής:
«11. τα άρθρα 311 έως 319, από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.»

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης