Νόμος 5025/2023 Διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας

Νόμος 5025/2023ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α 42/24.02.2023
Διατάξεις για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού και τον εξορθολογισμό της αθλητικής νομοθεσίας.

Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Δυνατότητα κατ’ εξαίρεση εγγραφής των αθλητών του τριάθλου σε αθλητικό σωματείο – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 3 ν. 2725/1999
Άρθρο 4 Κατάργηση του κωλύματος της συστέγασης σωματείου με εμπορική επιχείρηση – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 7 και παρ. 3 άρθρου 8 ν. 2725/1999
Άρθρο 5 Συγκρότηση Επιτροπών Δεοντολογίας σε αθλητικές ομοσπονδίες – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 26 ν. 2725/1999
Άρθρο 6 Προσδιορισμός κρατικής χρηματοδότησης ομοσπονδιών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 30 ν. 2725/1999
Άρθρο 7 Ελάχιστη διάρκεια της υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή από αθλητικούς φορείς – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 31 ν. 2725/1999
Άρθρο 8 Ρυθμίσεις για τους προπονητές διακριθέντων αθλητών στο Α’ επίπεδο και για τους προπονητές σωματείων νησιωτικών περιοχών – Τροποποίηση υποπερ. δ) περ. Α’ παρ. 1 και περ. γ) παρ. 2 άρθρου 31Α ν. 2725/1999
Άρθρο 9 Πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών γυμναστηρίων και των ιδιωτικών αθλητικών σχολών – Προσθήκη Κεφαλαίου ΜΒ’ στον ν. 4442/2016 και τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙ ν. 4442/2016
Άρθρο 10 Συμμετοχή αλλοδαπών αθλητών σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και αγώνες – Ψηφιακή κάρτα υγείας αθλητή – Τροποποίηση παρ. 7 και 9 άρθρου 33 ν. 2725/1999
Άρθρο 11 Προϋποθέσεις αναγνώρισης διάκρισης στους πανελλήνιους αγώνες – Κατάταξη Ελλήνων Ολυμπιονικών Κωφών στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους – Τροποποίηση υποπερ. δ’ περ. 6) έκτου εδαφίου παρ. 8 και παρ. 9 άρθρου 34 ν. 2725/1999
Άρθρο 12 Προγράμματα και Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους – Αντικατάσταση άρθρου 39 ν. 2725/1999
Άρθρο 13 Καθορισμός αποζημίωσης των μελών που μετέχουν σε κλιμάκια ελέγχου αθλητικών φορέων – Αντικατάσταση παρ. 8 άρθρου 52Β ν. 2725/1999
Άρθρο 14 Διοργάνωση δρομικών αθλητικών δραστηριοτήτων και από μη αθλητικούς φορείς – Αθλητική συνάντηση εντός των διοικητικών ορίων Δήμου ή εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 4 και 5 και κατάργηση παρ. 6 άρθρου 56Δ ν. 2725/1999
Άρθρο 15 Συνέπειες μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 78 ν. 2725/1999 – Προσθήκη παρ. 8Α στο άρθρο 78 του ν. 2725/1999
Άρθρο 16 Δικαιολογητικά για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού – Τροποποίηση παρ. 3, 4, 5 και 7 άρθρου 77Α ν. 2725/1999
Άρθρο 17 Κυρώσεις σε περίπτωση κωλύματος οργάνου διοίκησης Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών και Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 83 ν. 2725/1999
Άρθρο 18 Συνέπειες μη εισαγωγής στοιχείων στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 24 ν. 4373/2016
Άρθρο 19 Ζητήματα Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών – Τροποποίηση παρ. 2, 6 και 7 άρθρου 58 ν. 4809/2021
Άρθρο 20 Συντονισμός δράσεων πιστοποίησης από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 21 ν. 4726/2020
Άρθρο 21 Σύστημα αξιολόγησης αθλητικών ομοσπονδιών «ΧΙΛΩΝ»
Άρθρο 22 Αναγνώριση αγωνιστικών διακρίσεων για το έτος 2022 – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 410 ν. 4957/2022
Άρθρο 23 Προϋποθέσεις αναγνώρισης αγωνιστικών διακρίσεων για το έτος 2022 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 63 ν. 4809/2021
Άρθρο 24 Θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών
Άρθρο 25 Παροχή δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε εν ενεργεία διαιτητές ποδοσφαίρου – Συμμετοχή διαιτητών στα καταστατικά όργανα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 43Α του ν. 2725/1999
Άρθρο 26 Ανάθεση διενέργειας διαγωνισμού στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου για την αξιοποίηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με τις επωνυμίες «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ» και «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛΙΟΥ»
Άρθρο 27 Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 28 Έναρξη ισχύος

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5025/2023ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α 42/24.02.2023