Μεταφορά ζώων συντροφιάς με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ

Μεταφορά ζώων συντροφιάς με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ

Διευκρινίσεις αναφορικά με τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς με τη χρήση λεωφορείων ΔΧ των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ ΑΕ

Σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου και επειδή κατ’ επανάληψη έχουν καταγγελθεί / διαπιστωθεί κρούσματα παραβίασης του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη διακίνηση των ζώων στα λεωφορεία ΔΧ των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ ΑΕ, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Όπως ρητώς ορίζεται στην παρ. ιδ΄ του άρθρου 15 του ν. 2963/2001, οι συγκοινωνιακοί φορείς και τα όργανα αυτών «απαγορεύουν τη μεταφορά ζώων, πλην των περιπτώσεων ζώων συνοδείας αναπήρων ή μικρών κατοικίδιων ζώων, που μεταφέρονται με τα κατάλληλα για το σκοπό αυτόν μέσα».

Συνακόλουθα, απαγορεύεται κάθε μεταφορά οποιουδήποτε ζώου με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ, πλην της ανωτέρω εξαίρεσης.

Βάσει της προαναφερόμενης εγκυκλίου, διευκρινιζόταν και εξειδικευόταν η εν λόγω εξαίρεση και παρέχονταν αναλυτικές οδηγίες.

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τον νέο ορισμό του μικρού ζώου συντροφιάς στην παρ. ζ΄του άρθρου 1 του ν. 4039/2012 (ΦΕΚ Α 15/2.2.2012), πλέον, επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω εξαίρεση εμπίπτουν τα μικρά κατοικίδια έως δέκα (10) κιλά (και όχι επτά κιλά, όπως αναφερόταν στην εγκύκλιο Β/41804/4443/13.9.2013 ειδικά σε ότι αφορά τη μεταφορά μικρών ζώων με τα υπεραστικά ΚΤΕΛ).

Κατά τα λοιπά, οι διαστάσεις των καλάθων μεταφοράς για τα κατοικίδια έως δέκα κιλά παραμένουν ως έχουν, βάσει της διάκρισης που ισχύει για τα αστικά (κάλαθοι διαστάσεων 50x40x70εκ.) και τα υπεραστικά (κάλαθοι διαστάσεων 50x40x35εκ.) ΚΤΕΛ.

Τόσο τα μικρά κατοικίδια, όσο και τα ζώα συνοδείας αναπήρων μεταφέρονται υποχρεωτικά εντός του χώρου των επιβατών, συνοδεία των ιδιοκτητών τους και με τις προϋποθέσεις που η προαναφερόμενη εγκύκλιος θέτει.

Προς διευκόλυνση τυχόν επιβατών που σκοπεύουν να μεταφέρουν μικρά κατοικίδια, υπενθυμίζεται ότι τα ΚΤΕΛ υποχρεούνται να έχουν αναρτημένα τα συγκεκριμένα δρομολόγια (ελάχιστο ποσοστό επί των εκτελούμενων) στα οποία θα επιτρέπεται η μεταφορά των ζώων (επιτρεπτός περιορισμός δύο κατοικίδιων ανά λεωφορείο), αυστηρά και μόνο στην καμπίνα των επιβατών και πάντως σε καμία απολύτως περίπτωση στον χώρο αποσκευών (περιλαμβανομένης της περίπτωσης ζώων μέσα σε δέματα).

Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η μεταφορά ασυνόδευτων ζώων.

Τέλος, όπως επισημαινόταν και στην προηγούμενη εγκύκλιο, τονίζεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα ως άνω, επιβάλλονται από το οικείο Πειθαρχικό Συμβούλιο του π.δ. 170/2003 (ΦΕΚ Α΄140) στις ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ οι προβλεπόμενες κυρώσεις της παρ.3 (η) του άρθρου 2 του ως άνω π.δ., ενώ σε περίπτωση υποτροπής, της παρ. 5 του ιδίου άρθρου.

Σε οδηγούς ΛΔΧ ενταγμένων σε ΚΤΕΛ, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται προς τα ανωτέρω, εφαρμόζονται οι πειθαρχικές κυρώσεις του άρθρου 18 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ Α΄261), οι οποίες επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα των ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αθήνα, 30.1.2014
Αρ. Πρωτ. Β-276/31/14
ΑΔΑ: ΒΙΡ31-17Ε

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις αναφορικά με τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς με τη χρήση λεωφορείων ΔΧ των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ ΑΕ
ΣΧΕΤ.: Η Β/41804/4443/13.9.2011 εγκύκλιός μας (ΑΔΑ: 4Α861-ΒΩΟ)

Λαμβάνοντας υπόψη τον νέο ορισμό του μικρού ζώου συντροφιάς στην παρ. ζ΄του άρθρου 1 του ν. 4039/2012 (ΦΕΚ Α 15/2.2.2012)

ΣχετικάΚατοικίδια- Ζώα συντροφιάς και αδέσποτα