Παράταση ισχύος της βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού νόμου 4014/2011

Παράταση ισχύος της βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού νόμου 4014/2011

χωρίς υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων ταυτότητας κτιρίου-διηρημένης ιδιοκτησίας

 

Νόμος 4819/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 129/23.07.2021
Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.

Άρθρο 118
Παρατάσεις προθεσμιών

1. Το άρθρο 32Α του ν. 4067/2012 (Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 32Α
Σε ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, στις οποίες έχει επέλθει αυτοδίκαιη άρση λόγω παρέλευσης της δεκαοκτάμηνης προθεσμίας από τον δικαστικό καθορισμό τιμής μονάδας, οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν προς τον υπόχρεο φορέα καταβολής της αποζημίωσης, με κοινοποίηση στην αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση, αίτηση και υπεύθυνη δήλωση για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης και την καταβολή της δικαστικά καθορισμένης προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης μέχρι και τις 31.12.2024. Αν το αίτημα γίνει δεκτό από τον ως άνω υπόχρεο φορέα καταβολής αποζημίωσης με απόφασή του, μόνο τότε υποχρεούται στην καταβολή της αποζημίωσης και δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αύξηση της δικαστικώς καθορισθείσας τιμής της αποζημίωσης ή η αναζήτηση τόκων υπερημερίας.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4280/2014 (Α’ 159) τροποποιείται, προκειμένου να παραταθεί η ισχύς των εκδοθεισών βεβαιώσεων της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 (Α’ 124) για τις περιοχές ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης, και διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Εκκρεμείς διαδικασίες για την πολεοδόμηση εκτάσεων με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 συνεχίζονται με βάση είτε τις παρούσες είτε τις προϊσχύουσες διατάξεις, αν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας φάκελος για τη χορήγηση βεβαίωσης του άρθρου 24 παρ. 6 του ν. 2508/1997, η οποία για τις περιπτώσεις αυτές ισχύει για τρία (3) έτη από την έκδοσή της. Σε εκκρεμείς διαδικασίες για την πολεοδόμηση εκτάσεων, για τις οποίες έχει εκδοθεί βεβαίωση της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 2508/1997, η βεβαίωση αυτή ισχύει έως τις 8.8.2022, υπό την προϋπόθεση ότι εντός τριετίας από την έκδοσή της έχει υποβληθεί προς έγκριση η πολεοδομική μελέτη.»
3. Η καταληκτική ημερομηνία του άρθρου 86 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) για την εκπόνηση Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής παρατείνεται και το άρθρο 86 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 86
Εκπόνηση Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής (δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου) για τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου
2018
Η σύνταξη Πολεοδομικού Σχέδιου Εφαρμογής (δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου), συμπεριλαμβανομένων συνοδών μελετών, για τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018, ανατίθεται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος». Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξουσιοδοτείται να υπογράψει σχετική σύμβαση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του Σχεδίου την 23η Ιουλίου 2022. Για την υλοποίηση του έργου αυτού εφαρμόζεται η περ. α’ της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (Α’ 141).»
4. Στο άρθρο 8 του ν. 4447/2016 (Α’ 241) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και εφόσον η προτεινόμενη ανάπτυξη αφορά σε δημόσιο ή δημοτικό φορέα, μπορεί να επιβάλλεται, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών για ορισμένες χρήσεις είτε σε όλη την περιοχή του σχεδίου είτε σε μέρος αυτής, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
5. Στην περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4512/ 2018 (Α’ 5), ως προς τον χρόνο επιτρεπόμενης συνέχισης της λειτουργίας λατομείων αδρανών υλικών, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Τα κατά τα ανωτέρω πέντε (5) έτη αυξάνονται σε δέκα (10) έτη στη λατομική περιοχή, εφόσον πρόκειται για λατομεία τα οποία έχουν κοινά όρια με λατομικούς χώρους λατομικής περιοχής και διενεργείται συνεκμετάλλευση με αυτούς, ώστε να αυξηθούν τα απολήψιμα αποθέματα αδρανών υλικών της λατομικής περιοχής».
6. Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 90/2018 (Α’ 162) ως προς τον χρόνο παράτασης της προθεσμίας έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης των ειδικών χωροταξικών πλαισίων, τροποποιείται ως εξής:
«β. Είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή για τεκμηριωμένα αντικειμενικούς ή έκτακτους λόγους και δυσκολίες που ανέκυψαν είτε κατά την εκπόνηση της μελέτης είτε κατά τη γνωμοδοτική διαδικασία, μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αναδόχου, η παράταση της προθεσμίας των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.»
7. Το πρώτο εδάφιο της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 90/2018, ως προς τον χρόνο παροχής της γνώμης του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, τροποποιείται ως εξής:
«ε. Η έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των ειδικών χωροταξικών πλαισίων προϋποθέτει τη διατύπωση γνώμης για το περιεχόμενο τους, ήτοι την κύρια μελέτη, τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, η οποία διατυπώνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την εισαγωγή του θέματος σε αυτό.»
8. Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 90/2018, ως προς τον χρόνο παράτασης της προθεσμίας έγκρισης, αναθεώρησης και τροποποίησης των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων, τροποποιείται ως εξής:
«β. Είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή για τεκμηριωμένα αντικειμενικούς ή έκτακτους λόγους και δυσκολίες που ανέκυψαν είτε κατά την εκπόνηση της μελέτης είτε κατά τη γνωμοδοτική διαδικασία, μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αναδόχου, η παράταση της προθεσμίας των τριάντα (30) μηνών με απόφαση του αρμοδίου οργάνου μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.»

 
 

9. Η παρ. 5 του άρθρου δέκατου όγδοου του νόμου 4787/ 2021 (Α’ 44) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) και διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) με ημερομηνία αυτοψίας από 1.1.2021 έως και 31.1.2021 παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30.9.2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1 Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου – διηρημένης ιδιοκτησίας