Νόμος 4819/2021 με διατάξεις για ανακύκλωση, πλαστικά, πολεοδομία

Νόμος 4819/2021 με διατάξεις για ανακύκλωση, πλαστικά, πολεοδομία

Ενσωμάτωση Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για απόβλητα και ανακύκλωση

 

Νόμος 4819/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 129/23.07.2021
Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (EΕ) 2018/851)

ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/851 ΤΗΣ 30ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (L 150)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: Γενικές διατάξεις
Άρθρο 2 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής
(Άρθρο 2 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 3 Ορισμοί
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 4 Ιεράρχηση των αποβλήτων
(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 5 Υποπροϊόντα
(Άρθρο 5 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 6 Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων
(Άρθρο 6 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 7 Κατάλογος αποβλήτων
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’:
Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού – Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ)
Άρθρο 8 Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 9 Γενικές ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ)
(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 10 Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού για νέες κατηγορίες προϊόντων
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β’ της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 11 Υποχρεώσεις παραγωγών
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 12 Ρυθμίσεις για τους Φορείς ΣΕΔ
(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 13 Έγκριση λειτουργίας ΣΕΔ
(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 14 Όροι και προϋποθέσεις για τη διάθεση στην αγορά των συσκευασιών και των προϊόντων που εμπίπτουν σε ΠΔΕΠ
(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 15 ΕΜΠΑ – Διασύνδεση με το ΓΕΜΗ και άλλα Μητρώα
(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’:
Πρόληψη – Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση – Ανάκτηση – Διάθεση
Άρθρο 16 Προώθηση βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης
(Περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 17 Υποχρέωση ενημέρωσης περί επισκευάσιμων και αναβαθμίσιμων προϊόντων
(Περ. β’, δ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 18 Δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών
(Περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 19 Απαγόρευση καταστροφής προϊόντων
(Περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 20 Απόβλητα τροφίμων
(Περ. ζ’ και η’ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και παρ. 2α του άρθρου 29 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. γ’ της παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 21 Διεύρυνση φορολογικών κινήτρων για δωρεές με σκοπό την ενθάρρυνση της πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης
(Περ. δ’ και η’ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 22 Υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων
(Περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 23 Ανάκτηση αποβλήτων
(Άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 24 Ανάκτηση – Απόβλητα μονάδων εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων
(Παρ. 1 του άρθρου 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 25 Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση
(Άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 26 Χωριστή συλλογή – Κατηγοριοποίηση μέσων συλλογής αποβλήτων
(Παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β’ της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 27 Χωριστή συλλογή και ανακύκλωση στις σχολικές μονάδες και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
(Παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β’ της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 28 Πρόβλεψη χώρου στις νέες οικοδομές για τη συλλογή και αποθήκευση των αστικών αποβλήτων
(Παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β’ της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 29 Πράσινα Σημεία
(Παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β’ της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 30 Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
(Τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β’ της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 31 Αναβάθμιση της λειτουργίας των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)
(Άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 32 Φορολογικές αποσβέσεις για το κόστος αναβάθμισης των ΚΔΑΥ – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4172/2013
(Άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 33 Κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων
(Άρθρο 11α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 34 Διάθεση
(Άρθρο 12 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 14 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’:
Διαχείριση αποβλήτων
Άρθρο 35 Προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος
(Άρθρο 13 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 36 Κόστος
(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 37 Θέσπιση συστήματος «πληρώνω όσο πετάω»
(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και την παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851
Άρθρο 38 Τέλος ταφής
(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και την παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 39 Κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης ΦοΔΣΑ
Άρθρο 40 Δίκτυο ενημέρωσης
Άρθρο 41 Ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων
(Άρθρο 15 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 42 Αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας
(Άρθρο 16 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 43 Έλεγχος επικίνδυνων αποβλήτων
(Άρθρο 17 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 44 Απαγόρευση ανάμειξης επικίνδυνων αποβλήτων
(Άρθρο 18 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 16 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 45 Σήμανση επικίνδυνων αποβλήτων
(Άρθρο 19 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 46 Επικίνδυνα απόβλητα παραγόμενα από νοικοκυριά
(Άρθρο 20 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 47 Απόβλητα έλαια
(Άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 18 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 48 Υποχρεώσεις συλλογής και μεταφοράς αμιάντου και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων
(Παρ. 1 του άρθρου 15 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 49 Πρόληψη επικινδυνότητας διαχείρισης αποβλήτων
Άρθρο 50 Βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα)
(Άρθρο 22 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 19 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 51 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’:
Άδειες και καταχωρήσεις
Άρθρο 52 Έκδοση αδειών
(Άρθρο 23 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 53 Καταχώριση – Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
(Άρθρο 26 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’:
Σχέδια και προγράμματα
Άρθρο 54 Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων
(Άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 30 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, άρθρο 14 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ)
Άρθρο 55 Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων
(Άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 56 Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ)
(Άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 57 Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων
(Άρθρο 29 της Οδηγίας, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και άρθρο 30 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 58 Συμμετοχή του κοινού
(Άρθρο 31 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 59 Συνεργασία
(Άρθρο 32 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 60 Πληροφορίες που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Άρθρο 33 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 24 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’:
Επιθεωρήσεις και αρχεία
Άρθρο 61 Επιθεωρήσεις και έλεγχοι
(Άρθρο 34 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 62 Τήρηση αρχείων – Μητρώων
(Άρθρο 35 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 25 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’:
Ειδικότερες ρυθμίσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων
Άρθρο 63 Δημιουργία Δικτύου Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων
Άρθρο 64 Ειδικές ρυθμίσεις για τις μονάδες παρασκευής εδαφοβελτιωτικών/λιπάσματος (κομπόστ) Άρθρο 65 Κανονισμός καθαριότητας Ο.Τ.Α. α’ Βαθμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’:
Κυρώσεις
Άρθρο 66 Επιβολή της εφαρμογής και κυρώσεις
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 67 Έλεγχοι Ε.Ο.ΑΝ.
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 68 Ποινικές κυρώσεις
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 69 Διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλει ο Ε.Ο.ΑΝ.
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 70 Συνέπειες μη συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’:
Τελικές διατάξεις
Άρθρο 71 Υποβολή εκθέσεων
(Άρθρο 37 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 27 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 72 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 73 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 74 Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 75 Παραρτήματα Μέρους Β’
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 7 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 29 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/852 ΤΗΣ 30ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 94/62/ΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (L 150)
Άρθρο 76 Πεδίο εφαρμογής
(Άρθρο 1 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852 και άρθρο 2 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ)
Άρθρο 77 Ορισμοί
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
Άρθρο 78 Πρόληψη
(Παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
Άρθρο 79 Μέτρα διαχείρισης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς
(Παρ. 1α του άρθρου 4 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ)
Άρθρο 80 Μέτρα για τα πλαστικά μπουκάλια με ετικέτα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
(Παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
Άρθρο 81 Επαναχρησιμοποίηση
(Άρθρο 5 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
Άρθρο 82 Ανάκτηση και ανακύκλωση
(Άρθρο 6 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
Άρθρο 83 Κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων
(Άρθρο 6α της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
Άρθρο 84 Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού συσκευασιών
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
Άρθρο 85 Χρήση δευτερογενών πρώτων υλών στην παραγωγή συσκευασίας
(Παρ. 4 του άρθρου 6 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2004/12/ΕΚ)
Άρθρο 86 Συστήματα επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
Άρθρο 87 Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των συσκευασιών
(Άρθρα 9 και 11 και παρ. 1 του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 94/62/ΕΚ)
Άρθρο 88 Συστήματα πληροφόρησης και υποβολή στοιχείων
(Άρθρο 12 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
Άρθρο 89 Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
Άρθρο 90 Σήμανση συσκευασιών και σύστημα αναγνώρισης
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 94/62, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2004/12/ΕΚ)
Άρθρο 91 Διοικητικές κυρώσεις
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 92 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 93 Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 94 Παραρτήματα Μέρους Γ’

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Άρθρο 95 Επωνυμία, σκοπός και αρμοδιότητες
Άρθρο 96 Όργανα διοίκησης
Άρθρο 97 Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 98 Πόροι του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
Άρθρο 99 Προγραμματικές συμβάσεις – Μνημόνια συνεργασίας
Άρθρο 100 Οργανωτική διάρθρωση
Άρθρο 101 Γενικός Διευθυντής, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων
Άρθρο 102 Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
Άρθρο 103 Διαδικασία σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση των δράσεων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
Άρθρο 104 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο 105 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Άρθρο 106 Ειδικότερη ρύθμιση θεμάτων για τη μείωση κατανάλωσης πλαστικών προϊόντων – Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4736/2020
Άρθρο 107 Εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 4736/2020 – Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4736/2020
Άρθρο 108 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Άρθρο 109 Αγωγές του Ελληνικού Δημοσίου – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998
Άρθρο 110 Δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση της παρ. 3 άρθρου 45 του ν. 998/1979
Άρθρο 111 Υπόγεια δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 3 άρθρου 53 του ν. 998/1979
Άρθρο 112 Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4685/2020
Άρθρο 113 Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4685/2020
Άρθρο 114 Οργανικές θέσεις του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Τροποποίηση της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4685/2020
Άρθρο 115 Ειδικότερα ζητήματα του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 4, 5, 6 και 8 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020
Άρθρο 116 Γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Κεντρικού και Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4014/2011
Άρθρο 117 Παράταση απόφασης επιβολής όρων και περιορισμών επεμβάσεων σε περιοχές – Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986

 
ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 118 Παρατάσεις προθεσμιών
Άρθρο 119 Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Άρθρο 120 Επείγουσες βελτιώσεις- αποσαφηνίσεις του ν. 4495/2017
Άρθρο 121 Ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις
Άρθρο 122 Επείγουσες βελτιώσεις και αποσαφηνίσεις του ν. 4067/2012 και του ν. 4759/2020
Άρθρο 123 Επέκταση σε όμορο
Άρθρο 124 Εγκατάσταση χώρων στάθμευσης οχημάτων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
Άρθρο 125 Οργανωμένοι υποδοχείς μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
Άρθρο 126 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 127 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Η’
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 128 Ανάπτυξη υποδομών δικτύου από τον Διαχειριστή του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και τον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. για εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε. – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 15, της παρ. 2 του άρθρου 128 και προσθήκη περ. θ’ στην παρ. 4 του άρθρου 140 και παρ. 12 στο άρθρο 108 του ν. 4001/2011
Άρθρο 129 Εταιρικός μετασχηματισμός ΔΕΗ Α.Ε. – Προσθήκη άρθρου 123Α και τροποποίηση των άρθρων 122 και 124 του ν. 4001/2011
Άρθρο 130 Ρυθμίσεις αδειοδότησης υβριδικών σταθμών ΑΠΕ και σταθμών ΑΠΕ και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας – Χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη και συμμετοχή μονάδων αποθήκευσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και σε μηχανισμούς ισχύος
Άρθρο 131 Προσδιορισμός κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων για τα έτη 2021 έως 2030 – Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 3468/2006
Άρθρο 132 Προσδιορισμός περιθωρίου ισχύος σε κορεσμένα δίκτυα
Άρθρο 133 Ρυθμίσεις αδειών αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων – Τροποποίηση της παρ. 6 και προσθήκη παρ. 40 στο άρθρο 2 του ν. 2289/1995
Άρθρο 134 Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικής λειτουργίας, εσωτερικής οργάνωσης και ανεξαρτησίας της ΡΑΕ – Τροποποίηση των άρθρων 40 και
45 του ν. 4001/2011
Άρθρο 135 Θέσπιση Μηχανισμού Παρακολούθησης και Εποπτείας Αγορών από τη ΡΑΕ – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4001/2011 και του άρθρου 6 του ν. 4425/2016
Άρθρο 136 Πλαίσιο Προτεραιότητας χορήγησης προσφοράς Σύνδεσης στον Διαχειριστή του Συστήματος – Αντικατάσταση του άρθρου 8β του ν. 3468/2006
Άρθρο 137 Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού – Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4685/2020
Άρθρο 138 Αναστολή προθεσμιών για Διασφάλιση Υλοποίησης Ειδικών Έργων για σταθμούς γεωθερμίας – Τροποποίηση της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4685/2020
Άρθρο 139 Ακατάσχετο προκαταβολών και ενδιάμεσων πληρωμών στο Πρόγραμμα Στήριξης και Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Πράσινου Ταμείου
Άρθρο 140 Αναβίωση οριστικών προσφορών σύνδεσης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών από Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση του άρθρου 94 του ν. 4796/2021
Άρθρο 141 Φορέας διαχείρισης δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4710/2020
Άρθρο 142 Αρμοδιότητες του Τμήματος Ορυκτολογίας και Πετρογραφίας (ΤΟΠ) της Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ) της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών – Τροποποίηση της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4602/2019
Άρθρο 143 Ρύθμιση θεμάτων ορισμού ΡΑΕ ως αρμόδιας αρχής για θέματα σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού – Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4001/2011
Άρθρο 144 Θέματα προσωπικού και διοίκησης των εταιρειών ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και των συνδεδεμένων αυτής
Άρθρο 145 Κάλυψη οργανικών θέσεων στη ΔΕΗ Α.Ε. – Τροποποίηση των άρθρων 4 και 7 του ν. 4643/2019
Άρθρο 146 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 147 Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Θ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 148 Επίλυση ιδιοκτησιακού καθεστώτος δασών, δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εκτάσεων των περιοχών του άρθρου 62 του ν. 998/1979 – Τροποποίηση της περ. δ) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979
Άρθρο 149 Διατάξεις για τη διοικητική αναγνώριση της ιδιοκτησίας στις περιοχές του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 – Προσθήκη άρθρου 8Α στον ν. 998/1979
Άρθρο 150 Επιτάχυνση της μελέτης και εκτέλεσης έργων προστασίας καμένων εκτάσεων με δασικό χαρακτήρα – Τροποποίηση της περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 998/1979
Άρθρο 151 Επιτρεπτές επεμβάσεις σε πάρκα και άλση – Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 998/1979
Άρθρο 152 Ιδιοκτησιακές ρυθμίσεις για τις δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα εκτάσεις των περιοχών του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003
Άρθρο 153 Κατάτμηση μεικτών δασικών και μη δασικών εκτάσεων – Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 3 του άρθρου 60 του ν.δ. 86/18.1.1969
Άρθρο 154 Παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών – Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4512/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 155 Eιδικοί όροι για τη διαμόρφωση και ανάπλαση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου (ΕΑΚΗ – «ΛΙΝΤΟ»)
Άρθρο 156 Εγκαταστάσεις για την επεξεργασία αστικών αποβλήτων – Τροποποίηση της παρ. ΙΙ του άρθρου 21 του ν. 2742/1999
Άρθρο 157 Τουριστικά καταλύματα – Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 5 του άρθρου 17 του π.δ. 59/2018
Άρθρο 158 Συσκευασία και μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων στην περιοχή του Πηλίου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 8 του από 11.6.1980 προεδρικού διατάγματος.
Άρθρο 159 Εναρμόνιση του σχεδιασμού στο δομημένο περιβάλλον – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 6 του π.δ. της 30ης.11.1995
Άρθρο 160 Υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Καβάλας και της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων – Προσθήκη εδαφίων στο άρθρο 19 του ν. 4313/2014 και εξίσωση με εντός σχεδίου περιοχές των γηπέδων ως χώρων στάθμευσης
Άρθρο 161 Ζώνες Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α.) – Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 1892/1990
Άρθρο 162 Επιδιωκόμενος σκοπός διατάξεων για την εκτός σχεδίου δόμηση – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4759/2020
Άρθρο 163 Εκτός σχεδίου δόμηση – Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4759/2020
Άρθρο 164 Όροι δόμησης – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4759/2020
Άρθρο 165 Μεταβατικές διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμηση – Προσθήκη παρ. 5 έως και 9 στο άρθρο 40 του ν. 4759/2020
Άρθρο 166 Συνολικός σχεδιασμός, χαρακτηρισμός και κύρωση οδικού δικτύου – Αντικατάσταση της παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 3937/2011
Άρθρο 167 Διαδικασία έγκρισης πολεοδομικών ρυθμίσεων – Προσθήκη παρ. 1α στο άρθρο 31 του ν. 3937/2011
Άρθρο 168 Ταυτόχρονη έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής
Άρθρο 169 Μεταβατική ρύθμιση για τη λειτουργία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Άρθρο 170 Μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή Αλεποχωρίου

ΜΕΡΟΣ Ι’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 171 Αδειοδότηση κατασκευών και εγκαταστάσεων εντός χερσαίας ζώνης λιμένος
Άρθρο 172 Ρυθμίσεις για τους ναυαγοσώστες και την παροχή ναυαγοσωστικής κάλυψης στις λουτρικές εγκαταστάσεις

ΜΕΡΟΣ ΙΑ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 173 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4819/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 129/23.07.2021
Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.