Νόμος 4704/2020. Ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Νόμος 4704/2020. Ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας προς εξυπηρέτηση των πολιτών

Νόμος 4704/2020ΦΕΚ Τεύχος A 133/14.07.2020
Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Άρθρο 1.
Αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο και Επενδυτικό Σχέδιο
Άρθρο 2.
Προϋποθέσεις υπαγωγής στο επενδυτικό καθεστώς
Άρθρο 3.
Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων
Άρθρο 4.
Επιλέξιμες δαπάνες
Άρθρο 5.
Ποσοστά ενίσχυσης
Άρθρο 6.
Απλούστευση της διαδικασίας υποβολής αίτησης υπαγωγής
Άρθρο 7.
Επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων
Άρθρο 8.
Επιτάχυνση της διαδικασίας ελέγχου υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων
Άρθρο 9.
Ανάκληση της απόφασης υπαγωγής
Άρθρο 10.
Ρυθμίσεις για τη δημοσιότητα των αποφάσεων για την ενίσχυση των οπτικοακουστικών παραγωγών
Άρθρο 11.
Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 12.
Κίνητρα για την ενίσχυση των οπτικοακουστικών παραγωγών

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 13.
Άυλη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων
Άρθρο 14.
Ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή εγγράφων για αποζημίωση ειδικών και ατομικών αιτημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
Άρθρο 15.
Ψηφιακή υπηρεσία διαβίβασης στοιχείων τίτλων σπουδών (eDiplomas)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 16.
Σύσταση Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
Άρθρο 17.
Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (ΕΜΕΠ)
Άρθρο 18.
Ταυτοποίηση λογαριασμού πληρωμών (IBAN) και ΑΦΜ δικαιούχου
Άρθρο 19.
Αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

Άρθρο 20.
Προσωπικό και στελέχωση της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
Άρθρο 21.
Σύσταση θέσεων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στους εποπτευόμενους φορείς του
Άρθρο 22.
Οργανωτικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Άρθρο 23.
Ρύθμιση θεμάτων για τη διαδικασία σύνδεσης ανηλίκου του Εθνικού Μητρώου Ανηλίκων και υποψήφιων αναδόχων γονέων του Εθνικού Μητρώου υποψήφιων Αναδόχων Γονέων
Άρθρο 24.
Ρύθμιση θεμάτων για τη διαδικασία σύνδεσης ανηλίκου του Εθνικού Μητρώου Ανηλίκων και υποψήφιων θετών γονέων του Εθνικού Μητρώου υποψήφιων Θετών Γονέων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25.
Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26.
Μεταφορά υπηρεσιών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Άρθρο 27.
Ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Υ.Π. – Τροποποίηση του ν. 3649/2008 (Α’ 39)
Άρθρο 28.
Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4250/2014 (Α’ 77 και Α’ 111)
Άρθρο 29.
Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 30.
Τελικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31.
Ραδιοσυχνότητες δημόσιων αγροτικών δικτύων
Άρθρο 32.
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΟΜΕ
Άρθρο 33.
Εξυπηρέτηση πολιτών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών με βιντεοκλήση
Άρθρο 34.
Ρύθμιση θεμάτων δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης
Άρθρο 35.
Συμπληρωματικό πρόγραμμα πρόσβασης σε βρεφονηπιακούς σταθμούς
Άρθρο 36.
Ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής κλήρωσης στις διαδικασίες επιλογής αρμοδιότητας ΑΣΕΠ
Άρθρο 37.
Θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 38.
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του

Νόμος 4704/2020ΦΕΚ Τεύχος A 133/14.07.2020
Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.