Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων και συνθήκες καλλιέργειας

Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων. Βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας για χιλιάδες καστανοπαραγούς της χώρας, των οποίων το βασικό εισόδημα εξαρτάται από τη δραστηριότητα αυτή.

Συγκεκριμένα με τη νέα ΚΥΑ προβλέπεται ότι:

· Η κλίση του εδάφους να μην υπερβαίνει το 45%, αντί του 25% που ίσχυε έως σήμερα, στις περιπτώσεις που η δασική έκταση στερείται βλάστησης ή αυτή έχει καταστραφεί, υποβαθμιστεί ή αραιωθεί.

· Εάν μετά την εγκατάσταση του δικαιούχου στην έκταση, προκύψουν αρχαιολογικά ευρήματα, αυτός υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Αρχαιολογική Υπηρεσία για τις δέουσες ενέργειες εκ μέρους της (η ρύθμιση αντικαθιστά τη βεβαίωση της αρχαιολογικής υπηρεσίας, που απαιτούνταν μέχρι σήμερα)

Με την ΚΥΑ αυτή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προβαίνει σε μια ακόμα ρύθμιση που εξυπηρετεί τους καστανοπαραγωγούς της χώρας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου παραδοσιακά η δραστηριότητα αυτή αποτελεί σημαντική οικονομική εκμετάλλευση των δασών και δασικών εκτάσεων, όπως ο Όλυμπος.

Πρόσφατα το ΥΠΕΝ διασφάλισε τους ίδιους παραγωγούς με την έκδοση εγκυκλίου που διασαφηνίζεται ότι τα καστανοτεμάχια που βρίσκονται στους δασικούς χάρτες ως εκτάσεις που ήταν ανέκαθεν δασικές, μπορούν να είναι ενταγμένα στον ΟΣΔΕ και να δικαιούνται επιδότησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕΑριθμ. 161980/2692 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3941/09.11.2017

Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. 143555/2413/13-09-2016 (Β ́3095) απόφασή μας «Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων», ως εξής:
Α. Στο άρθρο 1. «Προϋποθέσεις», την παράγραφο γ) ως ακολούθως:
γ) Η κλίση του εδάφους να μην υπερβαίνει το 45%, στις περιπτώσεις που η δασική έκταση στερείται βλάστησης ή αυτή έχει καταστραφεί, υποβαθμιστεί ή αραιωθεί.
Β. Στο άρθρο 3. «Απαιτούμενα δικαιολογητικά» η παράγραφος ε) απαλείφεται.
Γ. Στο άρθρο 9. «Υποχρεώσεις μετά την εγκατάσταση» προστίθεται παράγραφος θ) ως ακολούθως:
θ) Εάν μετά την εγκατάσταση του δικαιούχου στην έκταση , προκύψουν αρχαιολογικά ευρήματα, αυτός υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Αρχαιολογική Υπηρεσία για τις δέουσες ενέργειες εκ μέρους της.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η με αριθμ. 143555/2413/13-09-2016 απόφασή μας. (Καθορίζουμε τον τρόπο, την ακολουθητέα διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις, τις υποχρεώσεις του δικαιούχου για την παραχώρηση, κατά χρήση, δενδροκομικής εκμετάλλευσης καστανοτεμαχίων τα οποία βρίσκονται σε Δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις καθώς και σε Δημοτικές ή διακατεχόμενες δασικές εκτάσεις. Επίσης καθορίζουμε τους λόγους και την διαδικασία με την οποία κηρύσσεται έκπτωτος ο δικαιούχος.)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.