Ετήσιος πίνακας προσωπικού Ε4 2019. Παράταση προθεσμίας υποβολής στο ΕΡΓΑΝΗ

Ετήσιος πίνακας προσωπικού Ε4 2019. Παράταση προθεσμίας υποβολής στο ΕΡΓΑΝΗ

Παρατείνεται για το έτος 2019, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4 Πίνακας προσωπικούΑριθμ. 47711/Δ1.15631 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3944/25.10.2019
Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπ’ αριθμ. οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019
(3520/Β/19-9-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», για το έτος 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
αποφασίζουμε:

Παρατείνεται για το έτος 2019, η προθεσμία της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπ’ αριθμ. οικ. 40331/Δ1. 13521/13- 9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», έως και την 15 Νοεμβρίου 2019

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Ετήσιος πίνακας προσωπικού Ε4 2019. Υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ. Προθεσμία και οδηγίες

Πότε υποβάλλεται ο ετήσιος πίνακας προσωπικού 2019;

Από 1 έως 31 Οκτωβρίου, θα πρέπει οι εργοδότες να υποβάλλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τον ετήσιο πίνακα προσωπικού (Ε4) για τα άτομα που απασχολούν με εξαρτημένη σχέση εργασίας. (ΥΑ αριθμ. 40331/Δ1.13521 ΦΕΚ 3520/9-92019)

Ποιοι εργαζόμενοι δηλώνονται στον ετήσιο πίνακα προσωπικού;

Στον ετήσιο πίνακα προσωπικού (Ε4) αποτυπώνονται όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται την ώρα της υποβολής, είτε αυτοί είναι μόνιμοι είτε εποχικοί. Επιχειρήσεις δηλαδή που απασχολούν εποχικό προσωπικό και δεν έχει λήξει η εργασιακή τους σχέση κατά την υποβολή του ετήσιου πίνακα (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικά γραφεία κλπ) θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον πίνακα και το προσωπικό αυτό.

Ξέχασα να συμπεριλάβω εργαζομένους στον ετήσιο πίνακα προσωπικού. Τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να κατατεθεί Ε4 – συμπληρωματικός ετήσιος πίνακας προσωπικού, μόνο για τα άτομα που δεν συμπεριλήφθηκαν στον Ε4 – ετήσιο πίνακα και πάντα εντός των νομίμων προθεσμιών.

Έγιναν λάθη στον υποβληθέντα ετήσιο πίνακα προσωπικού. Μπορώ να υποβάλλω συμπληρωματικό ετήσιο για την διόρθωσή τους;

Όχι. Ο συμπληρωματικός ετήσιος πίνακας, υποβάλλεται μόνο για εργαζόμενους που δεν καταχωρήθηκαν αρχικά. Για διορθώσεις λαθών, πρέπει να γίνει χειρόγραφη ενημέρωση του ΣΕΠΕ.

Μετά την υποβολή του ετήσιου πίνακα προσωπικού και μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019 έγιναν νέες προσλήψεις. Πρέπει να υποβληθεί συμπληρωματικός ετήσιος πίνακας;

Όχι, δεν πρέπει να υποβληθεί συμπληρωματικός ετήσιος πίνακας προσωπικού, αφού αυτός υποβάλλεται μόνο για το προσωπικό που απασχολούταν κατά την ημερομηνία υποβολής του εντύπου «Ε4 Ετήσιος πίνακας» και δεν είχε δηλωθεί σ’ αυτό.

Άλλαξαν οι αποδοχές του προσωπικού εντός του Οκτωβρίου. Πρέπει να υποβληθεί Ε4 – τροποποιητικός πίνακας αποδοχών εντός δεκαπενθημέρου;

Εφόσον οι μεταβολές αυτές καταχωρίστηκαν στον ετήσιο πίνακα προσωπικού και είναι εντός του διαστήματος των 15 ημερών από την μεταβολή, δεν απαιτείται η υποβολή νέου πίνακα λόγω αλλαγής των αποδοχών.

Δεν υποβλήθηκε ετήσιος πίνακας προσωπικού εντός των νομίμων προθεσμιών. Τι πρέπει να κάνω;

Ο ετήσιος πίνακας προσωπικού θα πρέπει να κατατεθεί χειρόγραφα στο ΣΕΠΕ. Προβλέπεται πρόστιμο για εκπρόθεσμη κατάθεση. Η παράβαση χαρακτηρίζεται ως -σημαντική-

Δεν υποβλήθηκε ετήσιος πίνακας προσωπικού. Τι προβλέπεται σε περίπτωση ελέγχου;

Προβλέπεται πρόστιμο για μη υποβολή ετήσιου πίνακα προσωπικού. Η παράβαση χαρακτηρίζεται ως -πολύ υψηλής- σοβαρότητας