Διαιτολογικά γραφεία και πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες. Άδεια λειτουργίας

Διαιτολογικά γραφεία και πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες. Άδεια λειτουργίας

Δικαιολογητικά και παράβολα για τη γνωστοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας

 

Αριθμ. Γ1β/οικ.67585 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5027/30.10.2021
Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία και οι πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες με ενδεικτικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 96.04.10.01 και 96.04.10.02.

Άρθρο 2
Αρμόδια Αρχή

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας του τόπου εγκατάστασης και λειτουργίας του αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου ή της πολυδύναμης διαιτολογικής μονάδας.

Άρθρο 3
Διαδικασία και περιεχόμενο γνωστοποίησης

1. Για την έναρξη λειτουργίας αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το Παράρτημα. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σ’ αυτήν στοιχεία.

2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του άρθρου 2 αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.Α.Δ.Ε. ως προς το τμήμα που αφορά στη γνωστοποίηση των αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και των πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων, η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα. Διαφορετικά η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια αρχή του άρθρου 2 ή σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. που λειτουργεί ως Ε.Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α’ 63), με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως.

3. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ ή του www.notifybusiness.gov.gr, λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση, τα οποία παράγονται από το σύστημα. Το αρχείο με τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης και δεν απαιτείται πρωτοκόλληση.

4. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έγχαρτη μορφή:
α) η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 ή το Κ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε. παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση σε κάθε περίπτωση και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής,
β) η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 δίνει στη γνωστοποίηση έναν μοναδικό αύξοντα αριθμό, ο οποίος παραμένει ο ίδιος ακόμα και όταν αυτή μεταβάλλεται, με απλή προσθήκη αύξουσας αρίθμησης για κάθε μεταβολή,
γ) η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 ενημερώνει τον φορέα της δραστηριότητας αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο σχετικά με τον αύξοντα αριθμό που έλαβε η γνωστοποίησή του.

5. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά και το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, σύμφωνα με το άρθρο 4.

6. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.

7. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 κοινοποιεί το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή της στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης, στην οικεία Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, καθώς και σε κάθε άλλη Υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστηριότητας, προκειμένου να ασκήσουν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαβιβαστικού εγγράφου για τον σκοπό αυτόν.

 
 

Άρθρο 4
Απαιτούμενα δικαιολογητικά και τήρηση φακέλου

1. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.1 Για την περίπτωση των αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων:
(α) Φωτοαντίγραφο πτυχίου Διατροφής – Διαιτολογίας Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας ή ισοδυναμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου-Διατροφολόγου από την Διεύθυνση ή Τμήμα Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για τον επιστημονικά υπεύθυνο.
(β) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδό του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος-αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως αυτοτελές διαιτολογικό γραφείο και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης για να λειτουργήσει ως αυτοτελές διαιτολογικό γραφείο, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας.

Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από:
I. αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής αδείας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής αδείας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.),
II. αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου, που πρόκειται να λειτουργήσει το αυτοτελές διαιτολογικό γραφείο, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι αυτού. Εφόσον, λόγω κτιριολογικών προδιαγραφών είναι απαραίτητη η απεικόνιση επιπρόσθετων στοιχείων επί των ανωτέρω εγκεκριμένων σχεδίων, είναι δυνατή η αποτύπωση αυτών στα ανωτέρω αντίγραφα με ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού ή η σύνταξη νέου σχεδίου που θα συνοδεύει το ανωτέρω αντίγραφο. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περ. Ι (ηλεκτρονικής ή έντυπης).
(γ) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 7.
(δ) Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο μη υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ, επιπλέον απαιτείται:
i. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεων του.
ii. Νομιμοποιητικά έγγραφα περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.

1.2 Για την περίπτωση των πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων:
(α) Αναφορικά με τον/τους επιστημονικά υπεύθυνο/ους:
Φωτοαντίγραφο πτυχίου Διατροφής – Διαιτολογίας Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας ή ισοδυναμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου-Διατροφολόγου από την Διεύθυνση ή Τμήμα Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Φωτοαντίγραφο πτυχίου φυσικής αγωγής, σε περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες άσκησης.
Φωτοαντίγραφο πτυχίου Αισθητικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας ή ισοδυναμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/ Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Αισθητικού από την Διεύθυνση ή Τμήμα Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, σε περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες αισθητικής.
(β) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδό του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος-αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως πολυδύναμη διαιτολογική μονάδα και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης για να λειτουργήσει ως πολυδύναμη διαιτολογική μονάδα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας.

Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από:
I. αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής αδείας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής αδείας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.),
II. αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου, που πρόκειται να λειτουργήσει η πολυδύναμη διαιτολογική μονάδα, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι αυτής. Εφόσον, λόγω κτιριολογικών προδιαγραφών είναι απαραίτητη η απεικόνιση επιπρόσθετων στοιχείων επί των ανωτέρω εγκεκριμένων σχεδίων, είναι δυνατή η αποτύπωση αυτών στα ανωτέρω αντίγραφα με ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού ή η σύνταξη νέου σχεδίου που θα συνοδεύει το ανωτέρω αντίγραφο. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περ. Ι (ηλεκτρονικής ή έντυπης).
(γ) Για εγκαταστάσεις πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων που έχουν συνολική στεγασμένη επιφάνεια μεγαλύτερη των 250 τετραγωνικών μέτρων: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Για εγκαταστάσεις πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων που έχουν συνολική στεγασμένη επιφάνεια μικρότερη των 250 τετραγωνικών μέτρων: Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, εάν στεγάζονται σε κτίρια τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή του π.δ. 71/1988 (Α’ 32), καθώς και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων στα πληροφοριακά συστήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών (e-Άδειες) ή/και πυροπροστασίας. Αν οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω των πληροφοριακών συστημάτων, τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία Δόμησης ή/και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα της αντίστοιχης Υπηρεσίας.
(δ) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας, σε περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους» (Α΄4), ότι η δραστηριότητα δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας της οικοδομής.
Ελλείψει κανονισμού υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι δεν υφίσταται κανονισμός.
(ε) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 7.
(στ) Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο μη υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ, επιπλέον απαιτείται:
i) Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεων του.
ii) Νομιμοποιητικά έγγραφα περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.
2. Εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ, δεν οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά της περ. δ) της υποπαρ. 1.1. και της περ. στ) της υποπαρ. 1.2., και η αρμόδια αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως, μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), το ισχύον καταστατικό του νομικού προσώπου και τη νόμιμη εκπροσώπησή του.

Άρθρο 5
Μεταβολή γνωστοποίησης

1. Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της γνωστοποίησης λειτουργίας του αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου ή της πολυδύναμης διαιτολογικής μονάδας, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Η διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή της γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν, είναι η ίδια με τη διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 3.
2. Ειδικά αν η μεταβολή συνίσταται σε αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Ο νέος φορέας οφείλει να εκδώσει στο όνομά του τα δικαιολογητικά της περ.(δ) της υποπαρ. 1.1. και των περ. (δ) και (στ) της υποπαρ. 1.2 του άρθρου 4. Τα λοιπά δικαιολογητικά εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της δραστη-ριότητας στον χώρο όπου ασκείται, ο φορέας της δραστηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της παύσης. Για την υποβολή της γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 3.
4. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

Άρθρο 6
Έλεγχοι

Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας ή από τον χρόνο που γεννήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων γνωστοποίησης και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του φορέα της δραστηριότητας με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΛΓ’ του ν. 4442/2016 και της παρούσας. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον φορέα, εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά, σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που αφορούν στα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018, οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 7
Παράβολο

1. Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης του αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 236 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ. Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης της πολυδύναμης διαιτολογικής μονάδας απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 236 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
2. Το παράβολο καταβάλλεται με σκοπό τη διαχείριση των γνωστοποιήσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών και τη διενέργεια των ελέγχων που σχετίζονται με τη γνωστοποίηση, καθώς και την ανάπτυξη του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, τη λειτουργία και συντήρησή του.
3. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστο-ποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής φορέα ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου, πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για την υποβολή της γνωστοποίησης από αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία και πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες στην περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 240 του ν. 4442/2016.
4. Ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντί-τιμο του παραβόλου πριν την υποβολή της γνωστοποίησης, προκειμένου να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο στη φόρμα της γνωστοποίησης και τηρεί το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 4. 5. Ποσοστό 80% του αντιτίμου του παραβόλου εισπράττεται υπέρ του αρμόδιου για τη γνωστοποίηση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και ποσοστό 20% υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4442/2016. Το ποσό υπέρ του αρμόδιου Ο.Τ.Α. κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό και το ποσό υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1450113002, με την Κωδικοποιημένη Επωνυμία ’’Ποσοστό 20% επί των παραβόλων για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης όταν αρμόδιες αρχές ορίζονται οι Ο.Τ.Α.’’. Ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας προμηθεύεται το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα.
6. Η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1047/12.03.2020 (Β’ 979) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας. 7. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας όλα τα παράβολα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για την ίδρυση και λειτουργία αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων καταργούνται.

Άρθρο 8
Παραβάσεις και εύρος πλαισίου κυρώσεων

1. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση ως προς τη γνωστοποίηση της παρούσας, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016, και συγκεκριμένα για τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και για τις πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
2. Ειδικότερα, επιβάλλονται πρόστιμα στις εξής παραβάσεις:
(α) παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας (αρχική γνωστοποίηση)
(β) παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων (γ) παράλειψη γνωστοποίησης της αλλαγής φορέα
(δ) παροχή αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση (ε) έλλειψη δικαιολογητικών του άρθρου 4.
3. Τα πρόστιμα επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 9.
4. Αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων είναι η αρμόδια αρχή του άρθρου 2.

Άρθρο 9
Υπολογισμός διοικητικού προστίμου

1. Το διοικητικό πρόστιμο του άρθρου 8 υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο υπολογισμού:
(βλ. ΦΕΚ Τεύχος B’ 5027/30.10.2021)
2. Ως τιμή βάσης ορίζονται τα εκατό (100) ευρώ για τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία και τα εκατόν τριάντα (130) ευρώ για τις πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες.
3. Ο συντελεστής βαρύτητας προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους συντελεστών των παρ. 3.1 έως 3.5.
3.1. Έλλειψη αρχικής γνωστοποίησης: 20
3.2. Υποβληθείσα γνωστοποίηση που περιέχει αναληθή ή ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία (είτε ως αρχική γνωστοποίηση, είτε λόγω παράλειψης γνωστοποίησης μεταβολής των στοιχείων της δραστηριότητας): 1 ή 3 ή 5, ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί αναληθώς ή ανακριβώς ή ελλιπώς.
Σε περίπτωση διαπίστωσης περισσότερων τους ενός στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί αναληθώς ή ανακριβώς ή ελλιπώς, εφαρμόζεται ο ανώτατος συντελεστής 5.
Σε περίπτωση που το Παράρτημα της γνωστοποίησης έχει συμπληρωθεί εσφαλμένα προδήλως εκ παραδρομής, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
3.3. Για τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία: Έλλειψη βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος/πτυχίου διαιτολόγου-διατροφολόγου: 5. Έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των λοιπών δικαιολογητικών (πλην του παραβόλου) του άρθρου 4 της παρούσας: 1.
Για τις πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες: Έλλειψη ενός ή περισσοτέρων δικαιολογητικών του άρθρου 4 (πλην του παραβόλου): 1 ή 3 ή 5, ανάλογα με την σπουδαιότητα των ελλειπόντων δικαιολογητικών.
3.4. Μη καταβολή του αντιτίμου του προβλεπόμενου παράβολου: 5. Ειδικά για την περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται η παρ. 9 του παρόντος άρθρου.
3.5. Αν η παράβαση συνοδεύεται και από παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί ίδρυσης και λειτουργίας αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων ή πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων: 3.
4. Ο συντελεστής μεγέθους για τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία λαμβάνει την τιμή 1. Ο συντελεστής μεγέθους για τις πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες ορίζεται σύμφωνα με την επιφάνεια των εγκαταστάσεων:
4.1. Αν η μονάδα έχει συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 250 τμ: 1.
4.2. Αν η μονάδα έχει συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των 250τ.μ. και μικρότερη ή ίση των 500 τμ: 2
4.3. Αν η μονάδα έχει συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των 500 τ.μ.: 3.
5. Ο συντελεστής προσαύξησης λαμβάνει την τιμή 1,5, εάν η διαπίστωση της παράβασης γίνεται εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο (2) ετών από προηγούμενη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 8, η οποία οδήγησε σε επιβολή προστίμου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις λαμβάνει την τιμή 1.
6. Ο συντελεστής μείωσης λαμβάνει την τιμή 0,7, εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και συμμορφώνεται εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις λαμβάνει την τιμή 1.
7. Το επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από εκατό (100) ευρώ ή μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τα διαιτολογικά γραφεία και μικρότερο από εκατό (100) ευρώ ή μεγαλύτερο από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ για τις πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες.
8. Εάν η παράβαση κρίνεται ήσσονος σημασίας, η αρμόδια αρχή δύναται να προβαίνει σε σύσταση και να τάσ-σει προθεσμία για συμμόρφωση και εφόσον ο ελεγχόμενος συμμορφωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
9. Ειδικά για την περίπτωση που ο ελεγχόμενος δεν κατέβαλε το αντίτιμο του απαιτούμενου παραβόλου της γνωστοποίησης, πριν την επιβολή προστίμου η αρμόδια αρχή τάσσει προθεσμία δέκα (10) ημερών για συμμόρφωση και εφόσον ο ελεγχόμενος δεν συμμορφωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, επιβάλλεται το πρόστιμο με εφαρμογή του συντελεστή της παρ. 3.4.
10. Αν πρόκειται για έλλειψη γνωστοποίησης αλλαγής φορέα επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, το πρόστιμο επιβάλλεται κατά το ήμισυ στον καθένα από τους φορείς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4442/2016.
11. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Επί των εισπραττόμενων προστίμων, ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βεβαιώνεται η παράβαση και ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον ΑΛΕ 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».

Άρθρο 10
Λοιπές ρυθμίσεις για τις κυρώσεις

1. Η διαπίστωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας, πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση του άρθρου 8, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Η παρούσα εφαρμόζεται μόνο για δραστηριότητες των οποίων η λειτουργία εκκινεί ή μεταβάλλεται με το σύστημα της γνωστοποίησης.

Άρθρο 11
Τροποποιούμενες και Καταργούμενες διατάξεις

1. Το άρθρο 2 της υπ’ αρ. οικ. 3215/3.6.1998 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών Μονάδων» (Β’ 655) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Με την απόφαση αυτή θεσμοθετούνται, οι ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τη λειτουργία τους και που θα παρέχουν ασφάλεια στο απασχολούμενο προσωπικό και στους χρήστες, καθώς και οι αναγκαίες λειτουργικές προϋποθέσεις άρτιας διάταξης και διαμόρφωσης των χώρων τους, ώστε να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους σύμφωνα με τον ν. 4442/2016».

2. Η περ. (α) του άρθρου 3 της υπ’ αρ. οικ. 3215/3.6.1998 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών Μονάδων» (Β’ 655), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
α) Οι μονάδες αδυνατίσματος και οι διαιτολογικές μονάδες πρέπει να διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένους χώρους, για κάθε μία από τις δραστηριότητες που ασκούνται μέσα σε αυτές καθώς και έξοδο κινδύνου».

3. Το άρθρο 4 της υπ’ αρ. οικ. 3215/3.6.1998 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών Μονάδων» (Β’ 655), καταργείται.

4. Το άρθρο 5 της υπ’ αρ. οικ. 3215/3.6.1998 απόφα-σης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών Μονάδων» (Β’ 655), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Οι έλεγχοι σχετικά με τη λειτουργία αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου διενεργούνται από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή τον νόμιμο αναπληρωτή αυτού, από έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων και από έναν μηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Οι έλεγχοι σχετικά με τη λειτουργία πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων διενεργούνται από επιτροπή αποτελούμενη από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή τον νόμιμο αναπληρωτή αυτού, από έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, από έναν μηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, από έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Επαγγελματιών Αισθητικών (για πολυδύναμη διαιτολογική μονάδα που αναπτύσσει και τμήμα αισθητικής) και από έναν εκπρόσωπο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για πολυδύναμη διαιτολογική μονάδα που αναπτύσσει και τμήμα άσκησης)».

5. Η υπό στοιχεία Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26.5.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος-διαιτολογικών μονάδων στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/13310/11-7-2002 (ΦΕΚ Β΄ 906) “Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ”» (Β’ 1394), καταργείται.
6. Η υπό στοιχεία Υ3β/ΓΠ/οικ.35579/4.4.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/ οικ.64432/26-5-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1394 τ.Β΄) ’’Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος-διαιτολογικών μονάδων στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/A1/13310/17-07-2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 906 τ. Β΄) «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠΥ»”» (Β’ 1010), καταργείται.

Σχετικά έντυπα

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δύο (2) μήνες μετά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ήτοι από 30.12.2021)