Νόμος 4985/2022 Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός Σωφρονιστικού Κώδικα

Νόμος 4985/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 203/27.10.2022
Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός Σωφρονιστικού Κώδικα – Τροποποιήσεις στον ν. 2776/1999 και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
Άρθρο 3: Κανόνες εκτέλεσης ποινών και μέτρων ασφαλείας κατά της ελευθερίας – Τροποποίηση παρ. 2 και 4 άρθρου 1 ν. 2776/1999
Άρθρο 4: Νομιμότητα στη μεταχείριση των κρατουμένων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 2 ν. 2776/1999
Άρθρο 5: Ισότητα στη μεταχείριση των κρατουμένων – Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 2776/1999
Άρθρο 6: Δικαίωμα του εκλέγειν – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 2776/1999
Άρθρο 7: Έννομη προστασία των κρατουμένων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 6 ν. 2776/1999
Άρθρο 8: Προσφυγή κρατουμένων για τις συνθήκες κράτησης και δίκαιη ικανοποίηση – Προσθήκη άρθρου 6Α στον ν. 2776/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 9: Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών (Κ.Ε.Σ.Φ.) – Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 2776/1999
Άρθρο 10: Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών (Κ.Ε.Μ.) – Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 2776/1999
Άρθρο 11: Συμβούλιο Φυλακής – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 10 ν. 2776/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
Άρθρο 12: Διάκριση και διαχωρισμός των κρατουμένων – Τροποποίηση άρθρου 11 ν. 2776/1999
Άρθρο 13: Νεαροί κρατούμενοι – Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 2776/1999
Άρθρο 14: Γυναίκες κρατούμενες – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 2776/1999
Άρθρο 15: Άνδρες κρατούμενοι – Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 2776/1999
Άρθρο 16: Κρατούμενοι υπόδικοι – Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 2776/1999
Άρθρο 17: Ειδικές κατηγορίες κρατουμένων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 16 ν. 2776/1999
Άρθρο 18: Άλλες κατηγορίες κρατουμένων – Τροποποίηση άρθρου 17 ν. 2776/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 19: Τρόπος σύστασης – Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 2776/1999
Άρθρο 20: Διακρίσεις – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 2776/1999
Άρθρο 21: Προϋποθέσεις μεταγωγής στα ειδικά καταστήματα – Προσθήκη άρθρου 19Α στον ν. 2776/1999
Άρθρο 22: Κτιριακές εγκαταστάσεις – Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 2776/1999
Άρθρο 23: Χώροι διαβίωσης των κρατουμένων – Τροποποίηση παρ. 1 και 6 άρθρου 21 ν. 2776/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Άρθρο 24: Εισαγωγή κρατουμένων – Τροποποίηση άρθρου 22 ν. 2776/1999
Άρθρο 25: Διαδικασία της εισαγωγής – Τροποποίηση άρθρου 23 ν. 2776/1999
Άρθρο 26: Ενημέρωση και τοποθέτηση του νεοεισερχόμενου κρατουμένου – Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 2776/1999
Άρθρο 27: Υγειονομικός έλεγχος – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 26 ν. 2776/1999
Άρθρο 28: Υγειονομική περίθαλψη – Προσθήκη παρ. 2Α και τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 27 ν. 2776/1999
Άρθρο 29: Ατομικό δελτίο (κάρτα) υγείας – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 28 ν. 2776/1999
Άρθρο 30: Ιατρικές πράξεις – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 29 ν. 2776/1999
Άρθρο 31: Εισαγωγή ασθενών κρατουμένων σε θεραπευτικά Σωφρονιστικά Καταστήματα ή νοσηλευτικά ιδρύματα – Τροποποίηση άρθρου 30 ν. 2776/1999
Άρθρο 32: Διατροφή – Τροποποίηση άρθρου 32 ν. 2776/1999
Άρθρο 33: Ενδυμασία – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 33 ν. 2776/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
Άρθρο 34: Οργάνωση – Τροποποίηση άρθρου 34 ν. 2776/1999
Άρθρο 35: Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση – Τροποποίηση παρ. 2 και 9 άρθρου 35 ν. 2776/1999
Άρθρο 36: Σωματική άσκηση και άθληση – Τροποποίηση παρ. 2 και 4 άρθρου 36 ν. 2776/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’: ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
Άρθρο 37: Καθορισμός εργασίας και απασχόλησης – Τροποποίηση άρθρου 40 ν. 2776/1999
Άρθρο 38: Οργάνωση εργασίας και απασχόλησης μέσα στο κατάστημα – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 41 ν. 2776/1999
Άρθρο 39: Οργάνωση εργασίας έξω από το κατάστημα – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 42 ν. 2776/1999
Άρθρο 40: Αμοιβή εργασίας και απασχόλησης – Τροποποίηση άρθρου 43 ν. 2776/1999
Άρθρο 41: Ατομικός Λογαριασμός Κρατουμένων (χρημάτιο) – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 45 ν. 2776/1999

ΤΜΗΜΑ Β’: ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΙΝΗΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 42: Προϋποθέσεις και διαδικασία – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 46 ν. 2776/1999
Άρθρο 43: Υποχρέωση ασφάλισης κατά κινδύνου ατυχήματος – Τροποποίηση άρθρου 47 ν. 2776/1999
Άρθρο 44: Παροχές σε είδος – Τροποποίηση άρθρου 48 ν. 2776/1999
Άρθρο 45: Υπόχρεοι για την καταβολή εισφορών – Τροποποίηση άρθρου 50 ν. 2776/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
Άρθρο 46: Σκοπός και μέσα πραγμάτωσης της επικοινωνίας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 51 ν. 2776/1999
Άρθρο 47: Επισκέψεις – Τροποποίηση παρ. 2, 3, 5 και 7 άρθρου 52 ν. 2776/1999
Άρθρο 48: Τηλεφωνική – ηλεκτρονική επικοινωνία, τηλεγραφήματα, επιστολές – Τροποποίηση άρθρου 53 ν. 2776/1999
Άρθρο 49: Άδειες των κρατουμένων – Τροποποίηση άρθρου 54 ν. 2776/1999
Άρθρο 50: Τακτικές άδειες – Τροποποίηση άρθρου 55 ν. 2776/1999
Άρθρο 51: Ειδικότερη διαδικασία χορήγησης τακτικών αδειών – Τροποποίηση άρθρου 56 ν. 2776/1999
Άρθρο 52: Έκτακτες άδειες – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 57 ν. 2776/1999
Άρθρο 53: Εκπαιδευτικές άδειες – Τροποποίηση άρθρου 58 ν. 2776/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Άρθρο 54: Ημιελεύθερη διαβίωση – Τροποποίηση άρθρου 59 ν. 2776/1999
Άρθρο 55: Άδεια για ημιελεύθερη διαβίωση – Τροποποίηση άρθρου 60 ν. 2776/1999
Άρθρο 56: Ανάκληση άδειας για ημιελεύθερη διαβίωση – Τροποποίηση περ. γ’ παρ. 1 άρθρου 61 ν. 2776/1999
Άρθρο 57: Τμηματική έκτιση της ποινής – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 63 ν. 2776/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 58: Μέτρα τάξης και ασφάλειας – Τροποποίηση παρ. 2 και 5 άρθρου 65 ν. 2776/1999
Άρθρο 59: Πειθαρχικές ποινές – Τροποποίηση άρθρου 69 ν. 2776/1999
Άρθρο 60: Πειθαρχική διαδικασία – Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 71 ν. 2776/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
Άρθρο 61: Λόγοι μεταγωγής – Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 2776/1999
Άρθρο 62: Μεταγωγή για λόγους δικονομικούς – Τροποποίηση άρθρου 75 ν. 2776/1999
Άρθρο 63: Μεταγωγές για λόγους σχετικούς με την ομαλή λειτουργία του καταστήματος κράτησης, πειθαρχικούς και σεβασμού των δικαιωμάτων με βάση την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά του φύλου – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 76 ν. 2776/1999
Άρθρο 64: Εκτέλεση της μεταγωγής – Τροποποίηση άρθρου 77 ν. 2776/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
Άρθρο 65: Οριστική απόλυση καταδίκων – υποδίκων και λοιπών κατηγοριών κρατουμένων – Τροποποίηση άρθρου 78 ν. 2776/1999
Άρθρο 66: Διατυπώσεις για την απόλυση – Τροποποίηση άρθρου 79 ν. 2776/1999
Άρθρο 67: Θάνατος κρατουμένου – Τροποποίηση άρθρου 80 ν. 2776/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΜΕΤΑΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Άρθρο 68: Μέριμνα της Πολιτείας πριν και μετά την οριστική απόλυση – Σκοπός του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» – Επιτροπές Κοινωνικής Υποστήριξης – Τροποποίηση άρθρου 81 ν. 2776/1999
Άρθρο 69: Μέτρα για τους οριστικά απολυόμενους – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 82 ν. 2776/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΙΝΩΝ
Άρθρο 70: Διοικητική εποπτεία – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 83 ν. 2776/1999
Άρθρο 71: Εποπτεία της εκτέλεσης των ποινών εντός του Σωφρονιστικού Καταστήματος – Τροποποίηση άρθρου 84 ν. 2776/1999
Άρθρο 72: Αρμοδιότητες του δικαστικού λειτουργού – Τροποποίηση άρθρου 85 ν. 2776/1999
Άρθρο 73: Εποπτεία του Δικαστηρίου Εκτέλεσης Ποινών – Τροποποίηση άρθρου 86 ν. 2776/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 74: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις – Τροποποίηση παρ. 2 και 6 άρθρου 87 ν. 2776/1999
Άρθρο 75: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 76: Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 77: Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την κατασκευή και επέκταση τεχνητού εμποδίου στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην περιφερειακή ενότητα Έβρου
Άρθρο 78: Χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους μετόχους του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 103 ν. 3655/2008
Άρθρο 79: Θέματα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.)
Άρθρο 80: Εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Άρθρο 81: Διάθεση κατασχεμένων μέσων – Τροποποίηση παρ. 8 τεσσαρακοστού τέταρτου άρθρου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
Άρθρο 82: Άσκηση ενστάσεων για την επιλογή του αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 2 ν. 4765/2021
Άρθρο 83: Χρήση γης ακινήτου Δήμου Γρεβενών
Άρθρο 84: Χορήγηση Προσωρινού Αριθμού Υγειονομικής Περίθαλψης Κρατουμένου (Π.Α.Υ.ΠΕ.Κ.) σε ανασφάλιστους κρατούμενους
Άρθρο 85: Ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων – Τροποποίηση παρ. 5 και 10 και προσθήκη παρ. 5Α στο άρθρο 80 του ν. 4954/2022
Άρθρο 86: Ρυθμίσεις για τη ναυπήγηση του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 7 (ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ BΛΑΧΑΚΟΣ) και για την κάλυψη επισκευαστικών αναγκών των λοιπών ΤΠΚ τ. ΡΟΥΣΣΕΝ του Πολεμικού Ναυτικού – Προσθήκη παρ. 19 και 20 στο στοιχείο Α’ του άρθρου 32 του ν. 4361/2016
Άρθρο 87: Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού – Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014
Άρθρο 88: Διαγραφή απαιτήσεων Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού έναντι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 89: Έναρξη ισχύος

Νόμος 4985/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 203/27.10.2022
Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός Σωφρονιστικού Κώδικα – Τροποποιήσεις στον ν. 2776/1999 και άλλες διατάξεις.

 

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu)
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης