Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Αριθ. 62005/512 – ΦΕΚ B 2220 – 15.10.2015
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την υποβολή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Με την παρούσα συστήνεται ψηφιακό Μητρώο για τα δίκτυα υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών της χώρας, στο οποίο οι αρμόδιοι φορείς οι οποίοι εγκρίνουν ή χορηγούν δικαιώματα διέλευσης, οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και οι οριζόμενοι φορείς του δημοσίου τομέα που αναπτύσσουν πάσης φύσεως δίκτυα υποδομών, υποβάλλουν στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή

Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας, εκτός των οριζόμενων στο άρθρο 2 του Ν. 4070/2012, καθώς και στη λοιπή νομοθεσία, νοούνται ως:
«Δικαίωμα Διέλευσης»: Το δικαίωμα που χορηγείται σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την εγκατάσταση, λειτουργία, έλεγχο και διάθεση ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων, όπως προβλέπονται στο άρθρο 28 του Ν. 4070/2012 όπως ισχύει.

«Ψηφιακό Μητρώο»: Το Μητρώο όπου συγκεντρώνονται σε ψηφιακή μορφή τα στοιχεία που σχετίζονται με δίκτυα και περιγράφονται στην παρούσα