Αλλαγές στο Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας του ΜΤΣ

Αριθμ. Φ.951.1/61/1258767/Σ.2320 – ΦΕΚ τεύχος Β 3099/10.05.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2412/Φ.951/ 360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και Μερισματούχων του ΜΤΣ» (Β’ 74) όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.951.1/101/1243962 /Σ.5091/25-10-2022 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 6694).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
αποφασίζουμε:

Την Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2412/Φ.951/ 360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και Μερισματούχων του ΜΤΣ» (Β’ 74) όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.951.1/101/1243 962/Σ.5091/25-10-2022 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 6694) και έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2412 Φ.951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών

Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 2412/Φ.951/ 360/ 431347/17-1-1984 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο με το γινόμενο των 60 άρτιων (1000/1000) μηνιαίων μερισμάτων του βαθμού που κατά τις κείμενες διατάξεις του Ταμείου δικαιούται μέρισμα ο μέτοχος ή μερισματούχος επί τόσα 25/25 όσα τα χρόνια ασφάλισης του παιδιού κατά το χρόνο της καταβολής του δικαιούμενου ποσού. Ως δικαιούμενο μέρισμα για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου θεωρείται αυτό που προβλέπεται από το άρθρο 1 του ν. 1106/80 (Α’ 301).

Ειδικά για τα τέκνα που υποβάλλουν αίτηση χορήγησης του βοηθήματος από 01-01-2023 και έπειτα, οι μήνες που θα διανύονται εφεξής εντός του χρονικού διαστήματος καταβολής του μερίσματος, λογίζονται, στο ήμισυ, στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη ακέραια μονάδα, εκτός εάν με δήλωση του μερισματούχου συνεχίζεται η καταβολή των εισφορών του ως εν ενεργεία μέσω του μερίσματος ή ατομικών πληρωμών του ίδιου του μερισματούχου».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (Β’ 74), όπως τροποποιείται με το άρθρο 1 της παρούσας