Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

Αριθμ. 136680/Δ2 – ΦΕΚ B 2758 – 01.09.2016
Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθ. 94588/Δ2/09-06-2016 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β 1670)


Αριθμ. 94588/Δ2 – ΦΕΚ B 1670 – 10.06.2016
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου