Διακοπή αναλογικού σήματος τηλεόρασης. Τροποποίηση

Αριθμ. 55304/1630 – ΦΕΚ B 2555 – 25.09.2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ημερομηνιών διακοπής αναλογικών τηλεοπτικών εκπομπών και απόφασης οριστικής παύσης εκπομπών τηλεοπτικής ευρυεκπομπής με αναλογικό τρόπο.

Ο πίνακας της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 41167/1375/Φ111Α/2013 (ΦΕΚ Β 2064) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία» όπως ισχύει τροποποιείται ως προς τις περιοχές απονομής (allotments) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31a, 31b, 32 και 34