Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές. Προγράμματα στήριξης

Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές. Προγράμματα στήριξης

Αριθμ. 5008/114045 – ΦΕΚ B 3316 – 14.10.2016
Τροποποίηση της αριθ. 218/7541/21.01.2015 (ΦΕΚ Β’/194/2015) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 611/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» και 615/2014 της Επιτροπής «για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» (ΦΕΚ 194 Β)Άρθρο 1
Η αριθ. 218/7541/21-1-2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιείται ως εξής:
1. Το πρώτο εδάφιο της περ. Α της παρ.1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Μετά την οριστική έγκριση των προγραμμάτων εργασίας και την υπογραφή της σύμβασης του άρθρου 9 της παρούσας, κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ., δύναται να λάβει πρώτη δόση προκαταβολής, η οποία ισούται με το μισό ποσό της συνολικής προκαταβολής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό έως και 90% των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών για κάθε έτος του εγκεκριμένου προγράμματος, μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ VII), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και το νόμιμο της εκπροσώπησής της, το αργότερο μέχρι 25 Μαΐου κάθε έτους εκτέλεσης του προγράμματος, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με κοινοποίηση στη Δ.Α.Ο.Κ. στην οποία εδρεύει.»
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Β. της παραγράφου 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«Β. Κάθε Ο.Ε.Φ. οφείλει να απορροφήσει το σύνολο της πρώτης δόσης της προκαταβολής μέχρι 4 Νοεμβρίου του έτους εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας. Η αρμόδια επιτροπή ελέγχου του άρθρου 13 της παρούσας, οφείλει να διενεργήσει τον έλεγχο για την πρώτη δόση της προκαταβολής, πριν τις 15 Νοεμβρίου, και να διαβιβάσει στην Ο.Ε.Φ., εις διπλούν, το πρακτικό τεχνικοοικονομικού ελέγχου και την έκθεση αξιολόγησης.
Κατόπιν, κάθε Ο.Ε.Φ., δύναται να ζητήσει την αποδέσμευση της εγγύησης της πρώτης δόσης της προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Χορήγηση της δεύτερης δόσης της προκαταβολής:
Μετά την αποδέσμευση των εγγυήσεων της πρώτης δόσης της προκαταβολής, κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ., δύναται να λάβει τη δεύτερη δόση, η οποία ισούται με το υπόλοιπο μισό της συνολικής προκαταβολής της περ. Α’ της παρ.1 του παρόντος άρθρου, μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ VII), το αργότερο μέχρι 20 Ιανουαρίου κάθε έτους εκτέλεσης, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και το νόμιμο της εκπροσώπησής της.

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αριθ. 946/24252 – ΦΕΚ B 477 – 25.02.2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 218/7541/21.01.2015 (ΦΕΚ Β ́/194/2015) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 611/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» και 615/2014 της Επιτροπής «για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» (ΦΕΚ 194 Β ́).

Άρθρο 1
Η υπ’ αριθ. 218/7541/21−1−2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιείται ως εξής:
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 2 του άρθρου 10, διαγράφεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο εδάφιο:
«Ωστόσο, για το πρώτο έτος υλοποίησης του τριετούς προγράμματος εργασίας η προθεσμία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της δεύτερης δόσης προκαταβολής είναι μέχρι την 4η Μαρτίου 2016 και της καταβολής αυτής μέχρι την 11η Μαρτίου 2016».

2. Πριν από το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 11, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Ειδικά και μόνο για το πρώτο έτος υλοποίησης του τριετούς προγράμματος εργασίας, η αίτηση αποδέσμευσης της εγγύησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Χ) υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την 18η Μαρτίου 2016».

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΑριθμ. 5322/124482 – ΦΕΚ B 2466 – 16.11.2015
Τροποποίηση της αριθ. 218/7541/21.01.2015 (ΦΕΚ Β/194/2015) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 611/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» και 615/2014 της Επιτροπής «για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» (ΦΕΚ 194 Β ́)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζει:
Άρθρο 1
Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Β της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της αριθ. 218/7541/21.01.2015 (Β ́ 194) υπουργική απόφαση διαγράφεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο εδάφιο:
Ωστόσο, για το πρώτο έτος υλοποίησης του τριετούς προγράμματος εργασίας οι προθεσμίες απορρόφησης της πρώτης δόσης προκαταβολής παρατείνονται έως την 30η Νοεμβρίου 2015 και διενέργειας ελέγχου έως την 15η Δεκεμβρίου 2015”.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αριθμ. 5746/157266 – ΦΕΚ B 3351 – 12.12.2014
Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των άρθρων 154,156 και 159 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών (ΟΠ) και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (ΕΟΠ) στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

Το πλήρες κείμενο της ΥΑ Αριθμ. 5746/157266 – ΦΕΚ B 3351