Μετακίνηση με μειωμένο εισιτήριο των σπουδαστών ΑΕΝ

Αριθμ. 2232.11-2/90615/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Β 6645/22.12.2022
Προϋποθέσεις παροχής του δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένους τύπους κομίστρου στους σπουδαστές/-τριες των ΑΕΝ/Ασπροπύργου και ΑΕΝ/Μακεδονίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι -Χρονική διάρκεια ισχύος

1. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των σπουδαστών/-τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου και Μακεδονίας χορηγείται:
1) Προσωποποιημένη Κάρτα μετακίνησης μειωμένου κομίστρου στους σπουδαστές/-τριες της ΑΕΝ/Ασπροπύργου, σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική, καθώς επίσης και τα άρθρα 2, 4 και 5 της παρούσας απόφασης.
2) Κάρτα μετακίνησης μειωμένου κομίστρου στους σπουδαστές/-τριες της ΑΕΝ/Μακεδονίας, σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική, καθώς επίσης και τα άρθρα 3, 4 και 5 της παρούσας απόφασης.

2. Δικαιούχοι των ανωτέρω Προσωποποιημένων Καρτών μετακίνησης μειωμένου κομίστρου και Καρτών Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου (εφεξής Κάρτες) είναι ανεξαρτήτως του χρόνου εισαγωγής τους, όλοι οι σπουδαστές/-τριες των ΑΕΝ/Ασπροπύργου και ΑΕΝ/ Μακεδονίας , αντίστοιχα.

3. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 5, οι Κάρτες ισχύουν για μέγιστο χρονικό διάστημα εννέα μηνών κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Άρθρο 2
Προσωποποιημένη κάρτα μετακίνησης

1. Οι κάτοχοι των Προσωποποιημένων Καρτών μετακίνησης μειωμένου κομίστρου δικαιούνται να μετακινούνται με μειωμένους κατά 50% τύπους κομίστρου, στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ), σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς.

2. Οι Προσωποποιημένες κάρτες μετακίνησης θα χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους στα σημεία λειτουργίας του εξοπλισμού έκδοσης, πώλησης, επαναφόρτισης επικύρωσης και ελέγχου του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς και στάσεις δικτύου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ.

3. Οι σπουδαστές/-τριες της ΑΕΝ/Ασπροπύργου που αιτούνται τη χορήγηση Προσωποποιημένων Καρτών μετακίνησης μειωμένου κομίστρου, υποβάλλουν κάθε ακαδημαϊκό έτος, αίτηση στη Γραμματεία της οικείας Σχολής, η οποία εκδίδει βεβαίωση σπουδών. Οι κάρτες εκδίδονται από τον ΟΑΣΑ κατόπιν προσκόμισης, από τον/τη σπουδαστή/-τρια βεβαίωσης σπουδών της ΑΕΝ/ Ασπροπύργου.

4. Οι Προσωποποιημένες Κάρτες μετακίνησης μειωμένου κομίστρου είναι επαναχρησιμοποιήσιμες με την επαναφόρτισή τους, δύναται δε να επαναφορτιστούν και μέσω διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου με λειτουργία NFC.

5. Οι Προσωποποιημένες Κάρτες μετακίνησης μειωμένου κομίστρου, αποτελούν το μοναδικό δικαιολογητικό πιστοποίησης του δικαιώματος, είναι αυστηρά προσωπικές για το δικαιούχο και δύνανται να αντικατασταθούν σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή δυσλειτουργίας.

Άρθρο 3
Κάρτα Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου

1. Οι κάτοχοι των Καρτών Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου δικαιούνται να μετακινούνται στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Ε.Θ.), σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς.

2. Οι κάτοχοι των Καρτών Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου δικαιούνται με την επίδειξή τους στην αγορά μειωμένων, κατά 50% αποκλειστικά και μόνο, μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών, ειδικά τυπωμένων στις οποίες θα αναγράφεται η ένδειξη «ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», και θα αφορούν μόνο στους σπουδαστές της ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και για το ως άνω χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσης.

3. Οι σπουδαστές/-τριες της ΑΕΝ/Μακεδονίας που αιτούνται τη χορήγηση Κάρτας Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου, υποβάλλουν κάθε ακαδημαϊκό έτος, αίτηση στη Γραμματεία της οικείας Σχολής, η οποία ακολούθως διαβιβάζει στον Ο.Α.Σ.Θ., συγκεντρωτικό αίτημα για τον αριθμό των αιτούμενων Καρτών Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου, οι οποίες εκδίδονται τελικά από τον ΟΑΣΘ.

4. Ο Κάρτες Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου είναι αυστηρά προσωπικές για το δικαιούχο. Ο δικαιούχος οφείλει να φέρει αυτή εντός των μέσων μαζικής μεταφοράς και να την επιδεικνύει όταν του ζητηθεί, μαζί με τον ισχύοντα τύπο μειωμένου κομίστρου και το Διαβατήριο ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας αυτού.

5. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας, οι σπουδαστές/-τριες δύνανται να αιτούνται την επανέκδοση αυτής από τη Γραμματεία της οικείας Σχολής, προκειμένου η διαδικασία να πραγματοποιηθεί εξ’ αρχής ως άνω.

 
 

Άρθρο 4
Διακοπή ισχύος Καρτών

1. Η παροχή μειωμένης τιμής εισιτηρίου διακόπτεται όταν ο δικαιούχος:
α) καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις,
β) αναστείλει ή διακόψει τις σπουδές του στην ΑΕΝ/Ασπροπύργου ή ΑΕΝ/Μακεδονίας κατά περίπτωση,
γ) μετεγγραφεί ή διαγραφεί από την ΑΕΝ/Ασπροπύργου ή ΑΕΝ/Μακεδονίας κατά περίπτωση.

2. Στις περιπτώσεις της παρ. 1, η κάρτα επιστρέφεται από τον/τη σπουδαστή/-τρια στη Γραμματεία οικείας Σχολής και εν συνεχεία στον Ο.Α.Σ.Α. ή στον Ο.Α.Σ.Θ. κατά περίπτωση.

Άρθρο 5
Πληρωμή Ο.Α.Σ.Α. και Ο.Α.Σ.Θ.

1. Η καταβολή στον Ο.Α.Σ.Α και στον Ο.Α.Σ.Θ. των σχετικών δαπανών μετακίνησης των σπουδαστών της ΑΕΝ/ Ασπροπύργου και ΑΕΝ/Μακεδονίας αντιστοίχως, με μειωμένες τιμές κομίστρου, θα πραγματοποιούνται από την Παγία Προκαταβολή Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης οικείας Σχολής και θα διενεργούνται με συμβάσεις που θα συνάπτονται μεταξύ του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Ο.Α.Σ.Α. ή του Ο.Α.Σ.Θ. κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 33) για τον Ο.Α.Σ.Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4337/2015 (Α΄129) και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α’261) για τον Ο.Α.Σ.Θ.

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση της παρούσης καταργείται η υπ’ αρ. 2232.11-2/25924/2017/05-04-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης της παροχής μειωμένου κομίστρου μετακίνησης στους σπουδαστές των ΑΕΝ/Ασπροπύργου και ΑΕΝ/Μακεδονίας» (B’ 1289).

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης