Εκμίσθωση κλασικών επιβατηγών οχημάτων (αντικών)

Εκμίσθωση κλασικών επιβατηγών οχημάτων (αντικών)

Αριθμ. 12971 – ΦΕΚ B 2267 – 21.07.2016

Όροι και προϋποθέσεις για την εκμίσθωση κλασικών επιβατηγών οχημάτων (αντικών) από επιχειρήσεις εκμίσθωσης ΙΧ αυτοκινήτων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Επιτρέπεται στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων που λειτουργούν κατά τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. 16597/29.12.2010 (Β ́ 2156) και 15732/13.11.2012 (Β 3053) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως ισχύουν, να εκμισθώνουν και παλαιά επιβατηγά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκες), με ή χωρίς οδηγό, τα οποία διαθέτουν πιστοποιητικά αυθεντικότητας από τα νομικά πρόσωπα που επισήμως εκπροσωπούν στην Ελλάδα (i) τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α. – F.I.A.) ή (ii) τη Διεθνή,Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α. -F.I.V.A.) και χρονολογούνται τουλάχιστον τριάντα (30) έτη από το έτος κατασκευής τους.

Άρθρο 2
Τα προς εκμίσθωση παλαιά επιβατηγά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκες) του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τριάντα (30) έτη από την ημερομηνία κατασκευής,
β. Να έχουν χαρακτηριστεί ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, βάσει των διεθνώς ισχυόντων όρων και κανονισμών, από τα νομικά πρόσωπα που επισήμως εκπροσωπούν στην Ελλάδα (ί) τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.- F.I.A.) ή (ii) τη Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α.- F.I.V.A.).
γ. Να μην τελούν σε καθεστώς προσωρινής ακινησίας.
δ. Να είναι ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων εκμίσθωσης.
ε. Να φέρουν συμβατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων (ιδιωτικής χρήσης).

Άρθρο 3
α) Μετά από το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ. της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 16597/29.12.2010 Απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «η. Πιστοποιητικό αυθεντικότητας από τα νομικά πρόσωπα που επισήμως εκπροσωπούν στην Ελλάδα (i) τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α. – F.I.A.) ή (ii) τη Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α. -F.I.V.A.), όταν πρόκειται για παλαιά επιβατηγά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκες)».
β) Μετά από το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ. της παρ. 5 του άρθρου μόνου της υπ’ αριθμ. 15732/13-11-2012 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισμού, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «ε. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων που διαθέτουν προς εκμίσθωση παλαιά επιβατηγά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκες), προσκομίζουν για τα συγκεκριμένα οχήματα πιστοποιητικό αυθεντικότητας από τα νομικά πρόσωπα που επισήμως εκπροσωπούν στην Ελλάδα (i) τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α. – F.I.A.) ή (ii) τη Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α. – F.I.V.A.).».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.