Εκλογές 2023. Εκλογικά συνεργεία και αποζημίωση

Αριθμ. 43160 – ΦΕΚ τεύχος Β 3204/15.05.2023
Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε για το χρονικό διάστημα από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του π.δ. 45/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (Α’ 99) έως και 26 Μαΐου 2023, ειδικά συνεργεία προσφοράς έκτακτης εκλογικής εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργασίμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως Σάββατο – Κυριακή, και τις νυχτερινές ώρες, με ειδική εκλογική αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή, διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Στα ανωτέρω ειδικά εκλογικά συνεργεία μετέχουν υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και όσοι υπηρετούν σε αυτό, της Ε.Υ.Δ.Ε ΥΠ.ΕΣ, καθώς και αποσπασμένοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών σε άλλες υπηρεσίες, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών, των Δήμων, συμπεριλαμβανομένων και υπαλλήλων των λοιπών υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών, όπως αναλυτικά εξειδικεύονται στις επόμενες παραγράφους.

Οι υπάλληλοι των παραπάνω υπηρεσιών και μονάδων, που ευρίσκονται σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια, άδεια κύησης-λοχείας, άδεια άνευ αποδοχών, καθώς επίσης και οι υπάλληλοι που τελούν σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, όπως και αυτοί για τους οποίους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή προσωρινής παύσης δεν θα συμπεριληφθούν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία.

Η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία των ανωτέρω βεβαιώνεται ως εξής:

• Για το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών, και της Ε.Υ.Δ.Ε ΥΠ.ΕΣ, από την Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.
• Για το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης από τον την Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
• Για το προσωπικό των Γραφείων Νομικού Συμβούλου στους Τομείς Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Μακεδονίας Θράκης, από τον οικείο Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου εκάστου των ως άνω Γραφείων.
• Για το προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. από την Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.
• Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από τον οικείο Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
• Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων από τον οικείο Περιφερειάρχη.
• Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Δήμων από τον οικείο Δήμαρχο

 

Το κείμενο της ΚΥΑ για την συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων