Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων Μακεδονίας Θράκης

Δημοτικές εκλογές 2014Αριθμ. 22221 – ΦΕΚ Β 921 – 14.04.2014

Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του Ν. 3870/2010 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) & β) της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/9-8-2010) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές».
2. Τα σχετικά έγγραφα του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Σ.Δ.Ο.Ε., με τα οποία ορίζονται οι εκπρόσωποί τους στην παραπάνω Επιτροπή.
3. Το γεγονός ότι δεν περιήλθε στην Υπηρεσία μας μέχρι σήμερα πρόταση της ΕΝ.Π.Ε. και της Π.Ε.Δ. Κ.Μ.
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας θα προσδιορισθεί με κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε την Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του Ν. 3870/2010 στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ως εξής:

1. Τσούγκος Ρήγας του Σωτηρίου, Α.Δ.Τ. ΑΖ 884487, αρχαιότερος Πρόεδρος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Ζήση Απόστολο του Ζήση, Α.Δ.Τ. Ν 369849, αρχαιότερο Εφέτη του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
2. Σπάσου Μαρία του Γεωργίου, Α.Δ.Τ. Π 423643, Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., με αναπληρωτή τον Χατζηνέκουρα Ιωάννη του Νικολάου, Α.Δ.Τ. ΑΒ 685895, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ.
3. Κωνσταντίνου Ανθούσα του Ιωάννη, Α.Δ.Τ. ΑΚ 937220, Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή τον Καραμάνη Βασίλειο του Θεόδωρου, Α.Δ.Τ. ΑΗ 150993, Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Καλαμαριάς.
4. Μαυρίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου, Α.Δ.Τ. ΑΖ 168531, Προϊστάμενος Σ.Δ.Ο.Ε. Περιφερειακής Δ/νσης Κεντρικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή τον Γεωργιάδη Ισαάκ του Ιακώβου, Α.Δ.Τ. Χ 264182, Προϊστάμενο Γ΄ Τμήματος Ελέγχων της Α΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων της ίδιας Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης