ΙΕΤΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μια (1) θέση γεωπόνου

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΕΠΕΑ-Θ: Ευφυής Πόλος Εξειδίκευσης και Ανάπτυξης Θεσσαλίας: Έρευνα, Καινοτομία, Στρατηγικές» για μία (1) θέση συνεργάτη Υποψήφιος Διδάκτορας ειδικότητας Γεωπόνου ἠ Τεχνολόγου Γεωπόνου

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες