Πρόσληψη νομικού στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Πρόσληψη νομικού στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Προκήρυξη κενής θέσης ECA/2017/7
Μία θέση νομικού με πείρα στο ευρωπαϊκό δίκαιο
Προεδρία — Νομική Υπηρεσία
(Ομάδα καθηκόντων AD, βαθμοί AD 7-AD 9)
(2017/C 164 A/01)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, υποχρεωτικά στην αγγλική ή τη γαλλική, πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου που συνοδεύει την προκήρυξη που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
http://www.eca.europa.eu/el/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search/index/lang/en_US

Στο θέμα της σχετικής αίτησης υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός αναφοράς της παρούσας προκήρυξης.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από τα εξής έγγραφα:

– επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( μία σελίδα κατ’ ανώτατο όριο ),

– πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος τύπου «Europass» , με ακριβή αναγραφή των σχετικών ημερομηνιών ( 3 σελίδες κατ’ ανώτατο όριο )
(συμβουλευθείτε τον ιστότοπο: http://europass.cedefop.europa.eu),

– συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη, με ημερομηνία και υπογραφή.

Αιτήσεις υποψηφιότητας που δεν θα τηρούν απαρεγκλίτως τις ανωτέρω υποδείξεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις 16 Ιουνίου 2017 στις 12 το μεσημέρι.

Εφόσον τους ζητηθεί, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αφορούν τις σπουδές, την επαγγελματική πείρα και τα τρέχοντα καθήκοντά τους

Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου