Υγειονομική Περίθαλψη σε Στρατιωτικό Νοσοκομείο στους μόνιμους κατοίκους της Σύμης

Αριθμ. Φ. 700/47/82933 /Σ.427 – ΦΕΚ B 3222 – 02.12.2014

Παροχή του Δικαιώματος Υγειονομικής Περίθαλψης σε Στρατιωτικό Νοσοκομείο στους μόνιμους κατοίκους της νήσου Σύμης.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παρέχεται το δικαίωμα της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) στους μόνιμους κατοίκους της νήσου Σύμης.

Άρθρο 2
Δικαιολογητικό προσδιορισμού της μόνιμης κατοικίας αποτελεί η προβλεπόμενη, από το άρθρο 279 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Άρθρο 3
1. Η δαπάνη υγειονομικής περίθαλψης βαρύνει:
α. Τον ασφαλιστικό φορέα του δικαιούχου, εφόσον η δαπάνη δικαιολογείται από τον φορέα, σε διαφορετική περίπτωση βαρύνει τον ίδιο.
β. Τους ίδιους τους περιθαλπόμενους, εφόσον δεν δικαιούνται παροχές υγειονομικής περίθαλψης από ασφαλιστικό φορέα.
γ. Το Στρατιωτικό Νοσοκομείο για όσους είναι δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 1076/1980.

2. Ως τιμολόγιο προσδιορισμού της δαπάνης ορίζεται αυτό που ισχύει κάθε φορά από το Υπουργείο Υγείας.

3. Η δαπάνη νοσηλείας για την περίπτωση γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θα κλείνει με την ένδειξη «δωρεάν» και θα τίθεται στο αρχείο με μνεία της παρούσας.

4. Η διαδικασία της λογιστικής τακτοποίησης των δαπανών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.

5. Κατά την παροχή της υγειονομικής περίθαλψης θα εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις που ισχύουν σχετικά με την προτεραιότητα των δικαιούχων εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Στρατιωτικών για νοσηλεία.

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2014
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ