Αλλαγές στα όρια ηλικίας αποστρατείας αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων

Αλλαγές στα όρια ηλικίας αποστρατείας αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων

 

Με διατάξεις του νόμου 4915/2022 επέρχονται αλλαγές στα όρια ηλικίας αποστρατείας αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων

 

Συγκεκριμένα:

Νόμος 4915/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 63/24.03.2022
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 66
Όρια ηλικίας αποστρατείας αξιωματικών – Τροποποίηση παρ. 8 και προσθήκη παρ. 8Α άρθρου 21 ν. 2439/1996

1. Η παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 2439/1996 (Α’ 219) τροποποιείται ως προς τα όρια ηλικίας αποστρατείας α) Συνταγματαρχών, Πλοιάρχων, Σμηνάρχων της περ. στ’, β) Ταξίαρχων Στρατού Ξηράς, Αρχιπλοίαρχων, Ταξίαρχων Πολεμικής Αεροπορίας της περ. ζ’ όπου επέρχονται και νομοτεχνικές βελτιώσεις, γ) Υποστρατήγων, Υποναυάρχων, Υποπτεράρχων της περ. η’, δ) αξιωματικών Υγειονομικού Ιατρών, Κτηνιάτρων, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτών στους βαθμούς του Υποστρατήγου, Ταξιάρχου, Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων του πρώτου εδαφίου της περ. ια’, και ε) αξιωματικών του Θρησκευτικού Σώματος του δευτέρου εδαφίου της παρ. ια’ για τους βαθμούς του Ταξίαρχου και του Συνταγματάρχη και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Οι αξιωματικοί που συμπληρώνουν τα παρακάτω όρια ηλικίας του βαθμού τους αποστρατεύονται μέσα σε έναν (1) μήνα από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας:

α. Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι, Ανθυποσμηναγοί: 53

β. Υπολοχαγοί, Ανθυποπλοίαρχοι, Υποσμηναγοί: 53

γ. Λοχαγοί, Υποπλοίαρχοι, Σμηναγοί: 54

δ. Ταγματάρχες, Πλωτάρχες, Επισμηναγοί: 55

ε. Αντισυνταγματάρχες, Αντιπλοίαρχοι, Αντισμήναρχοι: 56

στ. Συνταγματάρχες, Πλοίαρχοι, Σμήναρχοι: 60

ζ. Ταξίαρχοι Στρατού Ξηράς, Αρχιπλοίαρχοι, Ταξίαρχοι Πολεμικής Αεροπορίας: 61

η. Υποστράτηγοι, Υποναύαρχοι, Υποπτέραρχοι: 61

θ. Αντιστράτηγοι, Αντιναύαρχοι, Αντιπτέραρχοι: 62

ι. Στρατηγοί, Ναύαρχοι, Πτέραρχοι: 65

ια. Για τους αξιωματικούς Υγειονομικού Ιατρούς, Κτηνιάτρους, Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Νοσηλευτές στους βαθμούς του Υποστρατήγου, Ταξιάρχου, Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά τρία (3) έτη για τους αξιωματικούς βαθμού Ταξίαρχου και Συνταγματάρχη και κατά τέσσερα (4) έτη για τους αξιωματικούς βαθμού Υποστράτηγου. Επίσης για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού Σώματος, τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά πέντε (5) έτη για τους βαθμούς του Αντισυνταγματάρχη έως Ανθυπολοχαγού και κατά τρία (3) έτη για τους βαθμούς του Ταξίαρχου και του Συνταγματάρχη».

 

  

 

2. Στο άρθρο 21 του ν. 2439/1996 προστίθεται παρ. 8Α, ως εξής:

«. Οι αξιωματικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας δεν καταλαμβάνονται από τα όρια ηλικίας του βαθμού τους».