Νόμος 4915/2022 με επείγουσες διατάξεις υπουργείων

Νόμος 4915/2022ΦΕΚ τεύχος Α 63/24.03.2022
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Άρθρο 1 Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Άρθρο 2 Αποσπάσεις προσωπικού σε γραφεία Αντιπεριφερειαρχών – Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 247 ν. 3852/2010
Άρθρο 3 Σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη ενιαίου Υπαλληλικού Κώδικα – Αντικατάσταση δευτέρου εδαφίου παρ. 1 άρθρου 14 ν. 3242/2004
Άρθρο 4 Μοριοδότηση δομημένης συνέντευξης για την επιλογή Προϊσταμένων – Τροποποίηση περ. δ’ παρ. 3 άρθρου 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007)
Άρθρο 5 Μοριοδότηση δομημένης συνέντευξης για την επιλογή Προϊσταμένων – Τροποποίηση περ. δ’ παρ. 3 άρθρου 88 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007)
Άρθρο 6 Κάλυψη θέσεων με Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
Άρθρο 7 Στελέχωση Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών
Άρθρο 8 Ισχύς πινάκων κατάταξης προσληπτέων μηχανικών από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 9 Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής – Τροποποίηση άρθρου 177 ν. 3852/2010
Άρθρο 10 Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος – Τροποποίηση παρ. 7Α και προσθήκη παρ. 7Β στο άρθρο 80 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)
Άρθρο 11 Νομική υποστήριξη αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης
Άρθρο 12 Σύσταση Τμήματος Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Τροποποίηση άρθρων 8, 14, 19, 22 και 24 π.δ. 135/2010
Άρθρο 13 Χρεωστικά ανοίγματα των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Άρθρο 14 Επιχορηγήσεις και βοηθήματα – Τροποποίηση άρθρου 202 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)
Άρθρο 15 Προϋπολογισμοί Ο.Τ.Α. και νομικών τους προσώπων
Άρθρο 16 Εφαρμογή των διατάξεων περί δαπανών και διάρκειας ισχύος του προϋπολογισμού και στις κοινωφελείς επιχειρήσεις – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 260 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)
Άρθρο 17 Εφαρμογή των διατάξεων περί δαπανών και διάρκειας ισχύος του προϋπολογισμού και στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 ν. 1069/1980
Άρθρο 18 Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου – Τροποποίηση άρθρου 66 ν. 4830/2021
Άρθρο 19 Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων – Αντικατάσταση παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993
Άρθρο 20 Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών δόμησης των δήμων – Τροποποίηση παρ. 1 και 6 άρθρου 97Α ν. 3852/2010
Άρθρο 21 Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο πλαίσιο υφιστάμενης διοικητικής υποστήριξης – Τροποποίηση άρθρου 376 ν. 4700/2020
Άρθρο 22 Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας από τους συνδέσμους δήμων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 25 ν. 4479/2017
Άρθρο 23 Άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών από τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ Π.Ε. ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Άρθρο 24 Εκπαίδευση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 15 π.δ. 57/2007
Άρθρο 25 Διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 17 π.δ. 57/ 2007
Άρθρο 26 Τρίτη φάση εκπαίδευσης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) – Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 22 π.δ. 57/2007
Άρθρο 27 Ζητήματα πρόσληψης αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 24 π.δ. 57/2007
Άρθρο 28 Διορισμός επιτυχόντων ειδικού προγράμματος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο
24 π.δ. 57/2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 29 Ρύθμιση θεμάτων Συνοριακών Σταθμών – Συμμόρφωση της Ελληνικής Δημοκρατίας προς το κεκτημένο Schengen – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4674/2020
Άρθρο 30 Προσωπικό Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων – Τροποποίηση άρθρου 241 ν. 4823/2021
Άρθρο 31 Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών λόγω κορωνοϊού – Τροποποίηση άρθρου 106 ν. 4876/2021
Άρθρο 32 Μετακίνηση υπαλλήλου σε οργανική μονάδα άλλης περιφερειακής ενότητας – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 245 ν. 3852/2010
Άρθρο 33 Παράταση διάρκειας συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού λόγω COVID-19 – Αντικατάσταση άρθρου 176 ν. 4876/2021
Άρθρο 34 Προϋποθέσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας – Τροποποίηση παρ. 3 και αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 1Β Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004) Άρθρο 35 Απόφαση πολιτογράφησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004)
Άρθρο 36 Προθεσμίες και αναστολή εξέτασης αίτησης – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 31 Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004)
Άρθρο 37 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 72 ν. 3852/2010
Άρθρο 38 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών – Τροποποίηση περ. θ) παρ. 1 άρθρου 176 ν. 3852/2010
Άρθρο 39 Μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 107 ν. 4714/2020
Άρθρο 40 Επιχορήγηση Ο.Τ.Α. για την εξόφληση υποχρεώσεών τους
Άρθρο 41 Καθαρισμός χώρων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της – Αντικατάσταση περ. 26 υποπαρ. β’ παρ. Ι άρθρου 75 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)
Άρθρο 42 Παράταση δυνατότητας ατελούς παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 65 ν. 4688/2020
Άρθρο 43 Ειδικές δαπάνες Τομέα Μακεδονίας – Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών
Άρθρο 44 Σύσταση Επιτροπής Ειδικών Δαπανών στον Τομέα Μακεδονίας – Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών – Αρμοδιότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45 Μεταβατική διάταξη
Άρθρο 46 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 47 Γενικός Γραμματέας Δασών
Άρθρο 48 Μετονομασία Γενικών Διευθύνσεων Δασών
Άρθρο 49 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής
Άρθρο 50 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και στους Προϊσταμένους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής
Άρθρο 51 Τμήματα Υποστηρικτικής Λειτουργίας
Άρθρο 52 Επικαιροποιημένες διαπιστωτικές πράξεις
Άρθρο 53 Μεταβίβαση υλικοτεχνικής υποδομής
Άρθρο 54 Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων
Άρθρο 55 Μεταβατική διάταξη για τις δαπάνες λειτουργίας

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Άρθρο 56 Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Τροποποίηση άρθρου 197 ν. 4820/2021
Άρθρο 57 Παρακολούθηση και συντονισμός των μεταρρυθμίσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 271 ν. 4738/2020
Άρθρο 58 Άνοιγμα ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών (escrow accounts)
Άρθρο 59 Ρυθμίσεις για τα δάνεια από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Άρθρο 60 Ρύθμιση για την ατέλεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο Κτηματολόγιο – Τροποποίηση άρθρου 63 ν. 2214/1994
Άρθρο 61 Ρύθμιση για την Ηλεκτρονική Παρακαταθήκη
Άρθρο 62 Ρύθμιση για διενεργηθείσες δαπάνες προς τους Επιθεωρητές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 63 Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού για εντάλματα που αφορούν προμήθειες υλικών ή παροχή υπηρεσιών – Αληθής έννοια της περ. (i) της παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 97/2011
Άρθρο 64 Μεταρρύθμιση καθεστώτος επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Άρθρο 65 Ρυθμίσεις για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) – Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4281/2014

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 66 Όρια ηλικίας αποστρατείας αξιωματικών – Τροποποίηση παρ. 8 και προσθήκη παρ. 8Α άρθρου 21 ν. 2439/1996
Άρθρο 67 Τακτικές και έκτακτες κρίσεις αξιωματικών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 20 ν. 3883/2010
Άρθρο 68 Καταληκτικός βαθμός αξιωματικών των Κοινών Σωμάτων Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων Στρατιωτικών Ιερέων και – Τροποποίηση άρθρου 23 ν. 3883/2010
Άρθρο 69 Είδη κρίσεων – Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 3883/2010
Άρθρο 70 Κρίσεις ανά βαθμό – Τροποποίηση άρθρου 31 ν. 3883/2010
Άρθρο 71 Παράταση ισχύος του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πλήρωση κενών θέσεων Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων
Άρθρο 72 Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
Άρθρο 73 Εθνική Σύνταξη Ομογενών – Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4387/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 74 Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης αλλαντοβιομηχανίας «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» – Τροποποίηση άρθρου 38 ν. 3762/2009
Άρθρο 75 Επιδότηση των αποδοχών για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορωνοϊό COVID-19 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 16 ν. 4722/2020
Άρθρο 76 Ασφαλιστική ικανότητα μη μισθωτών ασφαλισμένων – Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 4892/2022
Άρθρο 77 Ρυθμίσεις θεμάτων για τις στέγες ημιαυτόνομης διαβίωσης – Τροποποίηση άρθρων 52 και 59 ν. 4837/2021
Άρθρο 78 Δαπάνες για τέλη λειτουργίας ενιαίου αριθμού 1555

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 79 Εγκρίσεις σκοπιμότητας για την εκπόνηση μελετών, υλοποίηση έργων και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη βελτίωση και ανάπτυξη κτιριακών υποδομών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, των εποπτευόμενων φορέων, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, του Αρεταίειου Νοσοκομείου και του Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου και για την προμήθεια υγειονομικού υλικού, αναλώσιμου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών
Άρθρο 80 Υλοποίηση έργων στις δημόσιες υποδομές υγείας που έχουν ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας ή στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Άρθρο 81 Παράταση της θητείας των οργάνων Διοίκησης των Υγειονομικών Περιφερειών
Άρθρο 82 Προϋπηρεσία ιατρών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 11 ν. 2889/2001
Άρθρο 83 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την εξαίρεση των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τη διαδικασία εκκαθάρισης για την υποβολή των δαπανών τους προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Άρθρο 84 Άσκηση ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής σε σχολικές μονάδες – Προσθήκη άρθρου 88Α στον ν. 4823/2021

ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 85 Οριοθέτηση και άλλες πολεοδομικές ρυθμίσεις οικισμών – Αντικατάσταση άρθρου 12 και παρ. 2 άρθρου 16 ν. 4759/2020, κατάργηση άρθρου 19 ν. 2508/1997
Άρθρο 86 Όροι δόμησης και έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 44 ν. 4759/2020
Άρθρο 87 Παράταση ανάρτησης δικαιολογητικών υπαγωγών στον ν. 4178/2013 – Αντικατάσταση παρ. 11 άρθρου 51 ν. 4643/2019
Άρθρο 88 Παρεκκλίσεις από όρους δόμησης για κτίρια κοινής ωφέλειας – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 40 ν. 4495/2017
Άρθρο 89 Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών αυθαίρετων κατασκευών – Τροποποίηση περ. ια) άρθρου 99 ν. 4495/2017
Άρθρο 90 Μεταφορά υπαγωγών των νόμων 4014/2011 και 4178/2013 κατηγορίας 5 στον ν. 4495/2017 – Τροποποίηση περ. ε) και προσθήκη περ. στ) στην παρ. 1 του άρθρου 128 ν. 4759/2020
Άρθρο 91 Προθεσμία έκδοσης οικοδομικής άδειας νομιμοποίησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 106 ν. 4495/2017
Άρθρο 92 Ακατάσχετο για ποσά που καταβάλλονται στο πλαίσιο των δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης
Άρθρο 93 Δασωθέντες αγροί – Αντικατάσταση άρθρου 67 ν. 998/1979

 
ΜΕΡΟΣ Η’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Άρθρο 94 Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για προσωρινή απασχόληση στην αγροτική οικονομία – Τροποποίηση του άρθρου δεκάτου έκτου ν. 4783/2021 (Α’ 38)
Άρθρο 95 Διαδικασία εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4251/2014
Άρθρο 96 Διαμονή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία – Προσθήκη άρθρου 18Α στον ν. 4251/2014
Άρθρο 97 Παράταση συμβάσεων προσωπικού αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Άρθρο 98 Παράταση συμβάσεων εργασίας προγράμματος για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών

ΜΕΡΟΣ Θ’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 99 Παράταση προθεσμίας προσαρμογής των καταστατικών των Αγροτικών Συνεταιρισμών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 ν. 4673/2020
Άρθρο 100 Ρύθμιση για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»
Άρθρο 101 Μηνιαία αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής του Προϊσταμένου/Πρέσβη της Πρεσβείας Τριπόλεως – Παράταση ισχύος παρ. 11 άρθρου 429 ν. 4781/2021

ΜΕΡΟΣ Ι’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Άρθρο 102 Διαδικασία αξιολόγησης και έκδοση απόφασης υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών έργων – Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 29 ν. 4487/2017
Άρθρο 103 Έλεγχος και πιστοποίηση ολοκλήρωσης υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών έργων – Αντικατάσταση άρθρου 30 ν. 4487/2017
Άρθρο 104 Διαδικασία τροποποίησης απόφασης υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών έργων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 ν. 4487/2017
Άρθρο 105 Επιτάχυνση της διαδικασίας πιστοποίησης της εναρμόνισης έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού – Αντικατάσταση άρθρου 6 ν. 4727/2020
Άρθρο 106 Εξουσιοδοτική διάταξη για τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων των Βεβαιώσεων Εναρμόνισης Έργου (Β.Ε.Ε.) – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 107 ν. 4727/2020
Άρθρο 107 Διάθεση αποθεματικού της Ε.Ε.Τ.Τ. – Τροποποίηση παρ. 6 και 7 άρθρου 75 ν. 4070/2012
Άρθρο 108 Εγκατάσταση Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης από Ο.Τ.Α.
Άρθρο 109 Αδειοδότηση κατασκευών κεραιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής της παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019
Άρθρο 110 Ευθύνη του τύπου – Τροποποίηση παρ. 1 και προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο μόνο του ν. 1178/1981
Άρθρο 111 Επίδομα μετάβασης εργαζομένων Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε εμπόλεμη περιοχή

ΜΕΡΟΣ ΙΑ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 112 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4915/2022ΦΕΚ τεύχος Α 63/24.03.2022
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις.