Ηλεκτρονικά η αίτηση χορήγησης αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας

Ηλεκτρονικά η αίτηση χορήγησης αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

 

Αριθμ. 313739 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5403/22.11.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΣΤ/26322/1977 κοινής υπουργικής απόφασης «Περί καθορισμού τύπου, διαστάσεων και περιεχομένου πιστοποιητικών κυριότητος και νέας άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων και δικύκλων, τρικύκλων ιδιωτικής χρήσεως κ.λπ.» (Β΄ 1099).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περ. β της παρ. 3 του Κεφαλαίου Β΄ της υπ’ αρ. ΣΤ/26322/1977 (Β΄1099) κοινής υπουργικής απόφασης «Περί καθορισμού τύπου, διαστάσεων και περιεχομένου πιστοποιητικών κυριότητος και νέας άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων και δικύκλων, τρικύκλων ιδιωτικής χρήσεως κ.λπ.» προστίθενται τα εξής εδάφια:

«Η αίτηση για χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας μπορεί να υποβάλλεται και σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Για την είσοδο του ενδιαφερόμενου στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

 
 

Στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή διατίθενται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α΄134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α΄184), τα δεδομένα των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία Τελών Κυκλοφορίας» και «Στοιχεία Ασφάλισης Οχήματος» της Α.Α.Δ.Ε. προκειμένου να αξιοποιηθούν από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για την ενημέρωση των κατόχων οχημάτων και τον έλεγχο των στοιχείων των οχημάτων»

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως