Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2018. Τα προσωρινά αποτελέσματα

Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2018. Τα προσωρινά αποτελέσματα

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2018 ΟΑΕΔΑναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 10 Ιουλίου 2018, στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων και Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων και Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού.

Οι Δικαιούχοι και οι Πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από την 11.07.2018 και ώρα 11:00 μέχρι την 13.07.2018 και ώρα 23:59.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού.

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των Δικαιούχων, είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά, είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι την 16.07.2018 και ώρα 13.00.

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των Παρόχων σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων και τη δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων, θα ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο θα έχει 12μηνη διάρκεια.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2018-2019

http://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos-2018-2019

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

10.07.2018 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)Προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων.

 

 

10.07.2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων.

10.07.2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Μη επιλεγόμενοι Δικαιούχοι λόγω Μοριοδότησης.

 

ΠΑΡΟΧΟΙ

10.07.2018 ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Προσωρινό Μητρώο Παρόχων.

10.07.2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων.