Κανονισμός Σπουδών Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ)

Κανονισμός Σπουδών Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ)

Αριθμ. 2231.3-1/107760/2016 – ΦΕΚ
Τροποποίηση του Κανονισμού Σπουδών των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΣ / ΚΕΣΕΝ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:
1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 8 του άρθρου 33 της αριθμ. 2231.3-1/422/2015/04-09-2015 απόφασης (Β 1969), ως ακολούθως:
«Μέχρι τις 31/12/2018 παραμένει σε ισχύ ο Κύκλος Γ ́ του άρθρου 30 του παλαιού Κανονισμού σπουδών και τα τμήματα ειδικής εκπαίδευσης βοηθημάτων αυτόματης υποτύπωσης Ραντάρ (ARPA) και εξασφάλισης συνεχούς ικανότητας και εκσυγχρονισμού των γνώσεων Αξιωματικών ΕΝ»
2. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 20 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Αριθμ. 2231.3−1/422/2015 – ΦΕΚ B 1969 – 11.09.2015
Κύρωση Κανονισμού Σπουδών Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΣ / ΚΕΣΕΝ)