Κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό

Αριθμ. οικ. 4212/B11 – ΦΕΚ Β 2661 – 18.10.2013

Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, παρ. 2 και του άρθρου 3 της από 28.7.78 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το Ν. 867/79 (ΦΕΚ Α΄24), και του άρθρου 10 του Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 25/Α/9.2.98).
2. Τις διατάξεις του Ν. 1190/81 (ΦΕΚ 203/Α/30.7.81), ο οποίος κυρώνει την από 26.3.81 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του Ν. 2412/96 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 123/Α/17.6.96).
3. Το Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» όπως ισχύει σήμερα.
4. Την κοινή απόφαση Δ16α/04/773/29.11.90 του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπλ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων και εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
5. Τις με αριθμ. πρωτ. οικ/3828/ΤΣΕΠ 31.1/08.11.95 (ΦΕΚ 954/Β/20.11.95) και ΔΟ/114/1/Φ.1331/27.09.2002 (ΦΕΚ 1283/Β/02.10.02) αποφάσεις του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε σχετικά με την αναδιοργάνωση της Υ.Α.Σ.
6. Την παρ. 5 της με αρ. πρωτ. οικ/4767/Α312/21.09.2005 (ΦΕΚ 1403/Β/11.10.05) απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την με αρ. πρωτ. οικ/7235/Α311/16.9.2008 (ΦΕΚ 1997/Β/26.9.2008) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά με την αναδιοργάνωση της Υ.Α.Σ.
7. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/21.06.2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/25.06.13).
8. Το Π.Δ. 119/2013 (Φ.Ε.Κ. 153/Α΄/25.06.2013), για το διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
9. Τη με αρ. ΔΟ/Ο/83/2/Φ.3070/23.8.2013 (Φ.Ε.Κ. 1839/Β/ 29.7.2013) «Μεταβίβαση Δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
Β. Έχοντας υπόψη:
10. Το τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επισκευές Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» («Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»), που εκδόθηκε από το τ. Υπουργείο Δημοσίων Έργων, στη Θεσσαλονίκη, στις 5.8.78.
11. Το Π.Δ. 08.02.1979 (Φ.Ε.Κ. 130/Δ/01.03.1979) περί χορηγήσεως αδειών οικοδομών προς αποκατάστασιν ζημιών αι οποίαι επροξενήθησαν εκ βιαίου συμβάντος ή θεομηνίας κ.λπ. επί αρτίων και μη αρτίων οικοπέδων, όπως ισχύει.
12. Την απόφαση με αριθμό οικ./1356/4/24.6.91 (ΦΕΚ 430Β΄) περί καθορισμού αμοιβών μηχανικών για εκπόνηση μελετών και επίβλεψη αποκατάστασης κτιρίων που υπέστησαν βλάβες από τον σεισμό.
13. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 5172/ΑΖ5β/18.10.1999 (Φ.Ε.Κ. 1900/Β/19.10.1999) απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με θέμα «Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων, για τη σύνταξη των μελετών αποκατάστασης των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες της 7/9/99 και την έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών επισκευής/ενίσχυσης».
14. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 330/ΑΖ5β/16.01.2001 (Φ.Ε.Κ. 66/Β/26.01.2001) απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 5172/ΑΖ5β/18.10.99».
15. Το Νόμο με αρ. 3919/24.02.2011 (Φ.Ε.Κ. 32/Α/02.03.2011) περί Αρχής της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργησης αδικαιολόγητων περιορισμών και άσκησης επαγγελμάτων.
16. Το τεύχος «Συστάσεις για Προσεισμικές και Μετασεισμικές επεμβάσεις σε κτίρια» που εκδόθηκε από το τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τον ΟΑΣΠ, στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2001.
17. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 6772/Β9β/19.12.2011 απόφαση Υφυπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (Φ.Ε.Κ. 3201/B/30.12.2011) με θέμα «Τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής».
18. Τη με αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012 (Φ.Ε.Κ. 2221/Β/ 30.7.2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα».
19. Τη με αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. 4421/Π.Ε./Α325/28-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 846/Β/09-04-2013) με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια και προσωρινή στέγαση των πληγέντων από το σεισμό στις 22 Σεπτεμβρίου 2012 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων».
20. Τη με αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. 4810/Π.Ε./Α325/05-04-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 954/Β/19-04-2013) με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια και προσωρινή στέγαση των πληγέντων από το σεισμό στις 22 Σεπτεμβρίου 2012 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας».
21. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 3670/Α325/30.08.2013 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2215/Β/09-09-2013) με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 7ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Φωκίδας».
22. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους περιοχών:
α) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων από το σεισμό στις 22 Σεπτεμβρίου 2012.
β) της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας από το σεισμό στις 22 Σεπτεμβρίου 2012.
γ) της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής από το σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2013.
δ) των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών από τους σεισμούς στις 2 και 3 Ιουλίου 2013
ε) των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Φωκίδας από το σεισμό στις 7 Αυγούστου 2013.
και επειδή
απαιτείται ο ορισμός ενός θεσμικού πλαισίου για την αποκατάσταση βλαβών σε κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία σε περιοχές που οριοθετούνται με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις μετά την εκδήλωση σεισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το θεσμικό πλαίσιο για την αποκατάσταση των βλαβών σε κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία που έχουν πληγεί από σεισμό, σε περιοχές που οριοθετούνται με κοινές υπουργικές αποφάσεις ως εξής:

Άρθρο 1
Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
Διακρίνουμε τις βλάβες που παρουσιάζονται στα διάφορα δομικά στοιχεία μιας κατασκευής από φέρουσα τοιχοποιία μετά από σεισμό, όσον αφορά τον χαρακτήρα και την έκτασή τους, όπως παρακάτω:

1. ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ
Ο χαρακτήρας και η έκτασή τους ΔΕΝ επηρεάζουν τη γενική ευστάθεια του κτιρίου.
Στα κτίρια αυτά μπορεί να εμφανίζονται:
i. τοπικές ρωγμές σε πεσσούς, σε υπέρθυρα, στην περιοχή στήριξης της στέγης

ii. ελαφρές βλάβες, σύμφωνα με την ταξινόμηση των βλαβών που ακολουθεί, σε ποσοστό μικρότερο του 30% των φερόντων τοίχων ανά κατεύθυνση

iii. βλάβες στους τοίχους πλήρωσης οι οποίες χαρακτηρίζονται:
-ελαφρές: όταν εμφανίζονται ρηγματώσεις σε επιχρίσματα και ειδικότερα στις γραμμές επαφής τοιχοποιίας και φέροντα οργανισμού για την αποκατάσταση των οποίων απαιτείται τοπική επισκευή.

-σοβαρές: όταν εμφανίζονται έντονες διαμπερείς ρωγμές, διαγώνιες ή χιαστί.

-βαριές: όταν εμφανίζεται θλιπτοδιατμητική θραύση, έντονες διαμπερείς δισδιαγώνιες ρηγματώσεις, πλήρης αποσύνθεση τοιχοποιίας, σπάσιμο τούβλων, απόκλιση από την κατακόρυφο.

2. ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
Είναι οι γενικευμένες βλάβες στον Φέροντα Οργανισμό του κτιρίου των οποίων ο χαρακτήρας και η έκταση τους επηρεάζουν τη γενική ευστάθεια του κτιρίου.
Στα κτίρια αυτά μπορεί να εμφανίζονται:

i. ελαφρές βλάβες, σύμφωνα με την ταξινόμηση των βλαβών που ακολουθεί, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% των φερόντων τοίχων ανά κατεύθυνση

ii. δισδιαγώνιες ανοιχτές ρωγμές σε σημαντικούς τοίχους ή πεσσούς (ή σε μεγάλο ποσοστό τους)

iii. θλιπτικές θραύσεις στις εδράσεις τοίχων ή σε πεσσούς

iv. εκτεταμένη αποκόλληση εγκάρσιων φερόντων τοίχων.

Β. ΤΥΠΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΒΛΑΒΗΣ

Όταν η ταξινόμηση των βλαβών δεν προκύπτει ευχερώς με βάση την προαναφερόμενη περιγραφή, θα εκτιμάται η απομένουσα φέρουσα ικανότητα και αντίστοιχα η απώλεια της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου, σύμφωνα με το κεφάλαιο (Γ) του Άρθρου 1, της παρούσας απόφασης.

Η απομένουσα φέρουσα ικανότητα ενός κτιρίου ή στατικά ανεξάρτητου τμήματος θεωρούμε ότι καθορίζεται από την απομένουσα φέρουσα ικανότητα στη στάθμη του κτιρίου που εμφανίζει τη μεγαλύτερη απώλεια φέρουσας ικανότητας και στη διεύθυνση της στάθμης με τις περισσότερες βλάβες.

Για την εκτίμηση της απομένουσας φέρουσας ικανότητας μιας διεύθυνσης χρησιμοποιούνται απλουστευμένα κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη:
α) το βαθμό της βλάβης σε κάθε κατακόρυφο στοιχείο της διεύθυνσης
β) την ηλικία του κτιρίου
γ) το πλήθος των βλαβέντων στοιχείων (έκταση της βλάβης)

Το κριτήριο της απώλειας της φέρουσας ικανότητας μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε περίπτωση εάν το επιθυμεί ο μελετητής μηχανικός. Η εκτίμηση της απώλειας της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου γίνεται από το μελετητή μηχανικό (είτε προαιρετικά είτε μετά από υπόδειξη του ελέγχοντα μηχανικού) και εγκρίνεται από την ελέγχουσα Υπηρεσία. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την κατάταξη του κτιρίου, ο ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλλει ένσταση, η οποία εκδικάζεται από την Υ.Α.Σ.

Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
• Ορισμοί:
Αποτίμηση: Η εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου.
Αρχική Φέρουσα Ικανότητα: Η αρχική, πριν από το συμβάν, φέρουσα ικανότητα του κτιρίου (αντοχή, ακαμψία).
Απομένουσα Φέρουσα Ικανότητα (φ): Η φέρουσα ικανότητα του κτιρίου μετά το συμβάν, ως ποσοστό της αρχικής φέρουσας ικανότητας.
Απώλεια Φέρουσας Ικανότητας (α): Η διαφορά μεταξύ της αρχικής και της απομένουσας φέρουσας ικανότητας.

• Μεθοδολογία εκτίμησης της Απώλειας Φέρουσας Ικανότητας:
Σε μεμονωμένα στοιχεία:
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται μια εκτίμηση της απομένουσας φέρουσας ικανότητας (ως ποσοστό της αρχικής φέρουσας ικανότητας) για μεμονωμένα δομικά στοιχεία, ανάλογα με τον τυπικό βαθμό βλάβης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Απομένουσα Φέρουσα Ικανότητα Στοιχείου (φi) ως ποσοστό της αρχικής φέρουσας ικανότητας
ΤΥΠΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΒΛΑΒΗΣ  ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ «Α» «Β» «Γ» «Δ»

ΜΙΚΡΗ ΗΛΙΚΙΑ
50 ετών 0,85 0,70 0,50 0,25

ΜΕΓΑΛΗ ΗΛΙΚΙΑ
75 ετών 0,70 0,50 0,25 –

Απώλεια Φέρουσας Ικανότητας Στοιχείου
αi = 1 – φi
Σε μια διεύθυνση:
Για την εκτίμηση της απομένουσας φέρουσας ικανότητας σε μια διεύθυνση πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα μεμονωμένα δομικά στοιχεία, ο τυπικός βαθμός βλάβης και η απομένουσα φέρουσα ικανότητα του καθενός, να εκτιμηθεί η ένταση / έκταση των βλαβών των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων της κατασκευής.
Μια απλουστευμένη, συντηρητική εκτίμηση της απομένουσας φέρουσας ικανότητας (ως ποσοστό της αρχικής φέρουσας ικανότητας) για μια διεύθυνση, μπορεί να γίνει με βάση τη σχέση:

όπου φχ = απομένουσα φέρουσα ικανότητα διεύθυνσης ως ποσοστό της αρχικής
φi = απομένουσα φέρουσα ικανότητα μεμονωμένου κατακόρυφου στοιχείου της διεύθυνσης αυτής
Αi = επιφάνεια οριζόντιας τομής κατακόρυφου στοιχείου της εξεταζόμενης διεύθυνσης
n = πλήθος όλων των κατακόρυφων στοιχείων της εξεταζόμενης διεύθυνσης
Και αντίστοιχα έχουμε:
Απώλεια Φέρουσας Ικανότητας Διεύθυνσης
αχ = 1 – φχ
Θεωρείται ότι έχει επηρεασθεί η ασφάλεια του συνόλου ενός κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία όταν η απώλεια της φέρουσας ικανότητάς του λόγω των ορατών βλαβών είναι μεγαλύτερη από:
15% για κτίρια μικρής ηλικίας (?50 ετών)
20% για κτίρια μεγάλης ηλικίας ?75 ετών)
Για κτίρια ενδιάμεσης ηλικίας γίνεται γραμμική παρεμβολή.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή επεμβάσεων στο σύνολο του κτιρίου είναι να υπάρχει απώλεια φέρουσας ικανότητας μεγαλύτερη από τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσοστά και να προκύπτουν ανεπάρκειες από την επίλυση του υφιστάμενου φορέα.

Άρθρο 2
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
Από την αρμόδια Υπηρεσία (όπως αυτή αναφέρεται στην Κοινή Υπουργική απόφαση οριοθέτησης της περιοχής) εκδίδεται Άδεια Επισκευής για τις εργασίες αποκατάστασης των κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία ως ακολούθως:

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
α) Προσπάθεια ταυτόχρονης ‘θεραπείας’ και των ενδογενών αιτιών βλάβης.

β) Προσπάθεια εφαρμογής κατά το δυνατόν ‘ελαφρών’ επεμβάσεων.

γ) Τήρηση των συστάσεων και πρακτικών κανόνων για τους γενικούς και ειδικούς ελέγχους κατά τον ανασχεδιασμό.

δ) Εφαρμογή υλικών/τεχνικών που εύκολα εφαρμόζονται και εύκολα ελέγχονται ποιοτικά.

ε) Θεμελίωση

Για τον καθορισμό της κατηγορίας του εδάφους κατά τον ανασχεδιασμό, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και προσεκτική αντιμετώπιση προβλημάτων υπεδάφους ή και θεμελίων (όπως καθιζήσεις, ολισθήσεις, ανησυχητική μορφολογία ρηγματώσεων ανωδομής κ.λπ.) που θεωρούνται σοβαρά επικίνδυνα για την ασφάλεια του συνόλου της κατασκευής.

2. ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ.
Σε αυτή την περίπτωση οι βλάβες στο φέροντα οργανισμό του κτιρίου αποκαθίστανται με επεμβάσεις μόνο στα στοιχεία που έχουν υποστεί βλάβες, χωρίς επανυπολογισμό του φέροντα οργανισμού.

Για τη χορήγηση της προαναφερόμενης άδειας επισκευής απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

i. Στοιχεία από το φάκελο του κτιρίου (άδειες, μελέτες, σχέδια, κτλ, εφόσον υπάρχουν).

ii. Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης μελέτης και επίβλεψης σε έντυπο της Υπηρεσίας (εις διπλούν).

iii. Τοπογραφικό διάγραμμα Ε.Γ.Σ.Α.‘87 (εις διπλούν).

iv. Προμέτρηση – Προϋπολογισμός (σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τιμολόγιο της Υπηρεσίας) σε αντιστοίχιση με τις προτεινόμενες επεμβάσεις (εις διπλούν).

v. Καθορισμός αμοιβής μηχανικού (εις διπλούν).

vi. Δήλωση για το χαρακτήρα των ζημιών σε έντυπο της Υπηρεσίας (εις διπλούν).

vii. Φωτογραφίες των βλαβέντων στοιχείων υπογεγραμμένες από τον ιδιώτη μηχανικό και τον ιδιοκτήτη.

viii. Σχέδια αποτύπωσης της υπάρχουσας κατασκευής με απεικόνιση βλαβών σε κλίμακα 1:50 (εις διπλούν).

ix. Τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει περιγραφή του υφιστάμενου φέροντος οργανισμού (και τοιχοπληρώσεων), περιγραφή βλαβών, περιγραφή επεμβάσεων καθώς και πιθανά αίτια των βλαβών: (εις διπλούν).

x. Κατασκευαστικά σχέδια στα οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι επεμβάσεις σε κλίμακα 1:50 με τις αντίστοιχες κατασκευαστικές λεπτομέρειες: (εις διπλούν).

xi. Τεχνικές προδιαγραφές για υλικά στην περίπτωση τοπικής επέμβασης σε στοιχεία φέροντος οργανισμού.

xii. Εφόσον απαιτείται ανακατασκευή στέγης, θα πρέπει να συντάσσεται μελέτη υπολογισμού της με τους ισχύοντες κανονισμούς, η οποία θα συνυποβάλλεται στο φάκελο της μελέτης επισκευής, μαζί με τα αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια σε κλίμακα 1:50 (εις διπλούν).

3. ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ.
Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται επανυπολογισμός του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.

Για τη χορήγηση της προαναφερόμενης άδειας επισκευής απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

i. Στοιχεία από το φάκελο του κτιρίου (άδειες, μελέτες, σχέδια, κτλ, εφόσον υπάρχουν).

ii. Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης μελέτης και επίβλεψης σε έντυπο της Υπηρεσίας (εις διπλούν).

iii. Τοπογραφικό διάγραμμα Ε.Γ.Σ.Α.‘87 (εις διπλούν).

iv. Προμέτρηση – Προϋπολογισμός (σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τιμολόγιο της Υπηρεσίας) σε αντιστοίχιση με τις προτεινόμενες επεμβάσεις (εις διπλούν).

v. Καθορισμός αμοιβής μηχανικού (εις διπλούν).

vi. Δήλωση για το χαρακτήρα των ζημιών σε έντυπο της Υπηρεσίας (εις διπλούν).

vii. Φωτογραφίες των βλαβέντων στοιχείων υπογεγραμμένες από τον ιδιώτη μηχανικό και τον ιδιοκτήτη.

viii. Σχέδια αποτύπωσης της υπάρχουσας κατασκευής με απεικόνιση βλαβών σε κλίμακα 1:50 (εις διπλούν).

ix. Τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει περιγραφή του υφιστάμενου φέροντος οργανισμού (και τοιχοπληρώσεων), περιγραφή βλαβών, κρίση για τη συμπεριφορά της κατασκευής και πιθανά αίτια των βλαβών, παραδοχές μελέτης και υλικών επεμβάσεων, κανονισμοί που εφαρμόζονται, περιγραφή επεμβάσεων, αναλυτική περιγραφή των στοιχείων των επεμβάσεων και της σύνδεσής τους με τον υφιστάμενο φέροντα οργανισμό (εις διπλούν).

x. Μελέτη επισκευής (εις διπλούν).
Η μελέτη επισκευής περιλαμβάνει επεμβάσεις σε βλαβέντα στοιχεία του κτιρίου και τις απόλυτα αναγκαίες ενισχύσεις σε μη βλαβέντα στοιχεία του φέροντα οργανισμού που απαιτούνται από την εντατική κατάσταση που δημιουργείται μετά την επισκευή των βλαβέντων στοιχείων εφόσον τούτο ήθελε προκύψει από τους υπολογισμούς, σύμφωνα με τα παρακάτω:
– Επιλύεται ο φορέας στο χώρο (πραγματική κατάσταση χωρικού μοντέλου πριν τις βλάβες). Ο έλεγχος επάρκειας που θα βασισθεί σε αυτήν την επίλυση θα χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη συμπεριφορά της κατασκευής, τα οποία θα καταγράφονται στην τεχνική έκθεση.

– Επιλέγονται οι αναγκαίες επεμβάσεις στα βλαβέντα στοιχεία και επιλύεται ο νέος φορέας. Ακολουθεί έλεγχος επάρκειας σε κάμψη και διάτμηση. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ανεπάρκειες που διαπιστώθηκαν, επιλέγονται οι απαιτούμενες επεμβάσεις σε μη βλαβέντα στοιχεία στην περίπτωση που εμφανίζονται εκτεταμένες ανεπάρκειες.

– Επιλύεται ο τελικός φορέας και ακολουθεί:

– Έλεγχος επάρκειας των μη επισκευαζόμενων στοιχείων,

– Διαστασιολόγηση των επισκευαζόμενων στοιχείων.

Ο επανυπολογισμός και ανασχεδιασμός του Φ.Ο. του κτιρίου θα γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:
– Κτίρια με οικοδομική άδεια. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ανάλυση και ανασχεδιασμός του Φ.Ο. του πληγέντος κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Αντισεισμικού Κανονισμού που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής αδείας.
Κτίρια προ του 1959. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ανάλυση και ανασχεδιασμός του Φ.Ο. του πληγέντος κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Αντισεισμικού Κανονισμού του 1959.

– Κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί τμηματικά, με εφαρμογή διαφορετικών Αντισεισμικών Κανονισμών. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ανάλυση και ανασχεδιασμός του Φ.Ο. του πληγέντος κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου Αντισεισμικού Κανονισμού που εφαρμόστηκε σε αυτά.

– Κτίρια των οποίων τμήμα έχει κατασκευαστεί αυθαίρετα πληρούνται όμως οι προϋποθέσεις χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις εκάστοτε σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περί πιστωτικών διευκολύνσεων. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ανάλυση και ανασχεδιασμός του Φ.Ο. του πληγέντος κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου Αντισεισμικού Κανονισμού που εφαρμόστηκε σε αυτά.

– Κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου αυθαίρετα πληρούνται όμως οι προϋποθέσεις χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις εκάστοτε σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περί πιστωτικών διευκολύνσεων. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ανάλυση και ανασχεδιασμός του Φ.Ο. του πληγέντος κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. της 19/26.2.1959 (Φ.Ε.Κ. 36/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε με: 1) την απόφαση ΕΔ2α/01/44/ΦΝ275/4.4.84(Φ.Ε.Κ. 239/Β΄) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Β.Δ. της 19/26.2.1959» και 2) την απόφαση ΕΔ2γ/01/94/ΦΝ275/30.9.85(Φ.Ε.Κ. 587/Β΄) «Αντικατάσταση του άρθρου 12 του Β.Δ. της 19/26.2.1959».
Στα τεύχη στατικών υπολογισμών θα πρέπει να αναφέρονται οι παραδοχές του ανασχεδιασμού, τα φορτία, τα χαρακτηριστικά των υλικών, τα προσομοιώματα των αναλύσεων, καθώς και, εφόσον ζητηθεί, συνοπτική περιγραφή του λογισμικού που έχει χρησιμοποιηθεί. Επίσης για κάθε απαιτούμενη επίλυση αυτά θα συνοδεύονται από πίνακες επάρκειας των φερόντων τοιχοποιιών.
Τα κατασκευαστικά σχέδια θα είναι σε κλίμακα 1:50 και θα περιλαμβάνουν τις επεμβάσεις, τα απαιτούμενα στοιχεία για υλικά, τεχνικές και όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες.

xi. Εφόσον απαιτείται ανακατασκευή στέγης, θα πρέπει να συντάσσεται μελέτη υπολογισμού της με τους ισχύοντες κανονισμούς, η οποία θα συνυποβάλλεται στο φάκελο της μελέτης επισκευής, μαζί με τα αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια σε κλίμακα 1:50 (εις διπλούν).

Άρθρο 3
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Η άδεια επισκευής θα κοινοποιείται στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ. και στο αρμόδιο Ι.Κ.Α. που ανήκει το πληγέν κτίσμα.

2. Για εργασίες ενίσχυσης των κτιρίων, πλέον των εργασιών επισκευής που εγκρίνονται με τη χορηγούμενη Άδειας Επισκευής από την αρμόδια Υπηρεσία (όπως αυτή αναφέρεται στην κοινή υπουργική απόφαση οριοθέτησης της περιοχής), ο ιδιοκτήτης με δική του πρωτοβουλία θα προσφεύγει με νέα μελέτη στις αρμόδιες Υ.ΔΟΜ. για την έκδοση οικοδομικής άδειας (χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι η Άδεια Ενίσχυσης που θα εκδοθεί από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. πρέπει να προσκομιστεί άμεσα στην αρμόδια Υπηρεσία που εξέδωσε την Άδεια Επισκευής.

3. Η αμοιβή του Μηχανικού για τη σύνταξη της μελέτης και την επίβλεψη της επισκευής θα ακολουθεί τις κείμενες διατάξεις και θα προσδιορίζεται από τον προϋπολογισμό της μελέτης, ο οποίος θα συντάσσεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας (Υ.Α.Σ.) για την αποκατάσταση βλαβών από τα συμβάντα που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Τα παραστατικά πληρωμής της αμοιβής του Μηχανικού προσκομίζονται στην Αρμόδια Υπηρεσία μαζί με την αίτηση για την έγκριση χορήγησης της Β΄ δόσης της Στεγαστικής Συνδρομής.
Στις περιπτώσεις που το εγκεκριμένο ποσό της Σ.Σ. χορηγείται εφάπαξ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων, τα παραστατικά πληρωμής της αμοιβής του ιδιώτη Μηχανικού προσκομίζονται στην Αρμόδια Υπηρεσία πριν εκδοθεί η Άδεια Επισκευής.

4. Η χορήγηση της Στεγαστικής Συνδρομής στους δικαιούχους ορίζεται στα αναφερόμενα στις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, που αφορούν στις πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από σεισμό.

Η παρούσα ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού παρά μόνο η προβλεπόμενη από τις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, που αφορούν στις πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από σεισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2013
Με εντολή υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Έργων
ΕΥΣΤΡ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ