Καθορισμός ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΗΛ/49/οικ. 33271 – ΦΕΚ B 2340 – 30.10.2015

Καθορισμός ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/τ.Α ́/20−09−2002), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες «ειδικά όρια ηλικίας που απαιτούνται από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων μπορεί να καθορίζονται με την οικεία προκήρυξη, μετά από γνώμη του οικείου φορέα και απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
2. Το έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμό πρωτοκόλλου 223/04−08−2015 σχετικά με τον καθορισμό ανωτάτων ορίων ηλικίας διορισμού προσωπικού της ΤτΕ.
3. Το Π.δ. 73 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α ́/2015).
4. Την υπ’αριθμ. Υ21 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη» (ΦΕΚ 2144/Β ́/2015)
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού, λόγω της ιδιάζουσας φύσης και των ιδιαιτεροτήτων των καθηκόντων του προσωπικού κατηγοριών Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (TE και ΔΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος, το τριακοστό πέμπτο (35ο)για τις εξής ειδικότητες:
ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕ Υδραυλικών
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
ΔΕ Τεχνιτών Καυσίμων Αερίων
ΔΕ Λιθογράφων
TE Πολιτικών Μηχανικών
TE Μηχανολόγων Μηχανικών
TE Τεχνολόγων Εκτυπωτικών Εργασιών
TE Γραφιστών
TE Συντηρητών Έργων Τέχνης
TE Πληροφορικών ¡) Χειριστών Κεντρικών Υπολογιστικών Συστημάτων και ii) Τεχνολόγων Τεχνικών Η/Υ/ και Δικτύων

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ