Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δεκαπέντε (15) μηνών για την υλοποίηση των εργασιών του υποέργου 4 «Διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών» που υλοποιείται με αυτεπιστασία και απολογιστικά από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου στο πλαίσιο του έργου «Κεντρική μονάδα επεξεργασίας μη επικίνδυνων αστικών στερεών αποβλήτων Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Αλεξανδρούπολης)» (MIS 5001777) του ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως και το τέλος του έργου υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης σχετικών αναγκών και αναγκαίων πιστώσεων, που κατανέμονται ανά κλάδο και ειδικότητα ως εξής:ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕ Αρχαιολόγων 3 Θέση Πόταμος ΤΚ Άβαντα Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΥΕ εξειδικευμένων εργατών με εξειδίκευση σε αρχαιολογικές εργασίες πεδίου 2 Θέση Πόταμος ΤΚ Άβαντα Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην Υπηρεσία μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, Λεωφ. Μάκρης 44, 681 31 Αλεξανδρούπολη (τηλ. επικοινωνίας: 2551026103), απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου,

εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, από την 17/10/2019 έως και την 23/10/2019.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αρθ. 20 παρ. 7 του Ν.2738/1999).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προκήρυξη