ΑΣΕΠ 10K/2021. Πρόσληψη 48 ατόμων ΠΕ, ΔΕ στην ΕΥΑΘ

ΑΣΕΠ 10K/2021. Πρόσληψη 48 ατόμων ΠΕ, ΔΕ στην ΕΥΑΘ

Προκήρυξη πρόσληψης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

 

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10K/2021
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 10K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

 
 

 

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης