Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο δήμο Ήλιδας

Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο δήμο Ήλιδας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις στο Δήμο Ήλιδας με με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.1. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), όπως ισχύει κάθε φορά και ο δικηγόρος θα συνδέεται με το Δήμο με σχέση έμμισθης εντολής.

2. Το αντικείμενο της απασχόλησής του θα είναι η κάλυψη των γενικών νομικών θεμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας και των ΝΠΔΔ του Δήμου και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου και των ΝΠΔΔ του Δήμου, ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις του.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα δικαιολογητικά στο Δήμο Ήλιδας, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τοπικό τύπο

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά θα υποβληθεί είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Δήμο Ήλιδας- Φιλικής Εταιρείας 6- Τ.Κ. 27200- Αμαλιάδα

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ήλιδας (Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 6, 272 00 Αμαλιάδα, 2ος όροφος- αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Κάππου τηλέφωνο 2622 360 524).

Η προκήρυξη