Πρόσληψη δύο δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο δήμο Θέρμης

Πρόσληψη δύο δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο δήμο Θέρμης

Πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων και συγκεκριμένα ενός (1) δικηγόρου παρ’ Εφέταις και ενός δικηγόρου (1) παρ’ Αρείω Πάγω, στο ∆ήμο Θέρμης με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξειςΟι δικηγόροι υποχρεούνται να παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες σε δημοτικό κατάστημα, σε χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

Οι αποδοχές των δικηγόρων που θα προσληφθούν καθορίζονται με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα τις διατάξεις αρ. 9 παρ. 10 Ν.4354/2015.

Οι δικηγόροι ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό τους φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής για μία εκ των δύο θέσεων που προκηρύσσονται και να αναφέρει ρητώς στην αίτησή του για ποια θέση υποβάλλει την αίτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στο ∆ήμο Θέρμης, στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου ∆υναμικού, ∆ημοκρατίας 1, 57001 Θέρμη, (υπόψη κας Βασιλικής Καραμούτσιου), τηλ. 2313 300 747 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09.00 έως 14.00, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει την επομένη από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα από 10 Μαΐου 2018 έως και 8 Ιουνίου 2018Η προκήρυξη για την πρόσληψη δύο δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο δήμο Θέρμης