ΑΣΕΠ. Πρόσληψη 226 ατόμων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

ΑΣΕΠ. Πρόσληψη 226 ατόμων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας (Αιτήσεις από 02-11-2015 έως 16-11-2015)

ΑΣΕΠ. Προκήρυξη (Αριθμός 4K/2015) – ΦΕΚ ΑΣΕΠ 5 – 15.10.2015
Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας διακοσίων είκοσι έξι (226) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 02 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 16 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (226) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:

Α Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκατόν είκοσι πέντε (125) θέσεις Κλάδων /  Ειδικοτήτων: Ακτινοφυσικών−Φυσικών Ακτινοφυσικής, Διαιτολόγων, Διοικητικού−Οικονομικού, Νοσηλευτικής, Φαρμακοποιών, Χημικών−Βιοχημικών−Βιολόγων.

Β Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), εκατόν μία (101) θέσεις Κλάδων / Ειδικοτήτων: Βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού (ειδ. Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών, Νεκροτόμων–Σαβανωτών Αποτεφρωτών, Νοσοκόμων), Επιμελητών, Προσωπικό Καθαριότητας (ειδ. Πλυντών−τριών), Εργατών.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης