Νόμος 4608/2019. Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Νόμος 4608/2019. Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Νόμος 4608/2019ΦΕΚ Τεύχος A 66/25.04.2019
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α ́
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου πρώτου του ν. 3912/2011

ΜΕΡΟΣ Β ́
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Άρθρο 10
Ορισμός, κριτήρια και κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
Άρθρο 11
Κίνητρα Χωροθέτησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 15
Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων και Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Άρθρο 20
Απόφαση χορήγησης ενισχύσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 25
Διαιτητική Επίλυση Διαφορών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ́
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 26
Υποβολή αιτήσεων στον ν. 3894/2010

ΜΕΡΟΣ Γ ́
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
Άρθρο 30
Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α ́ 137)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
Άρθρο 32
Αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων
Άρθρο 33
Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α ́ 147)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
Άρθρο 34
Τροποποιήσεις του ν. 4314/2014 (Α ́ 265)
Άρθρο 35
Τροποποίηση καταστατικού ΜΟΔ
Άρθρο 36
Ζητήματα κινητικότητας
Άρθρο 37
Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων
Άρθρο 38
Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 8, 16, 29 του ν. 4399/2016 (Α ́117)
Άρθρο 39
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 85 του ν. 4399/2016
Άρθρο 40
Ρυθμίσεις για τα επενδυτικά σχέδια των νόμων 3299/2004 (Α ́261)και 3908/2011 (Α ́8)
Άρθρο 41
Ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Άρθρο 42
Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α ́ 204)
Άρθρο 43
Το άρθρο 14 του π.δ. 147/2017 (Α ́ 192) αντικαθίσταται
Άρθρο 44
Στέγαση Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου
Άρθρο 45
Αποσπάσεις υπαλλήλων που κατά τις 5.4.2019 υπηρετούσαν σε Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού, καθώς και σε νομικά πρόσωπα αυτών
Άρθρο 46
Επιλογή επικεφαλής Γραφείων Φύλαξης – Πληροφόρησης και υπεύθυνων αρχιφυλάκων
Άρθρο 47
Τροποποιήσεις του π.δ. 4/2018 (Α ́ 7)
Άρθρο 48
Τροποποίηση της από 24.4.2015 Σύμβασης Παραχώρησης για τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών
Άρθρο 49
Τροποποίηση του Παραρτήματος VI της από 24.4.2015 Σύμβασης Παραχώρησης για τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών
Άρθρο 50
Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στο ακίνητο του Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών
Άρθρο 51
Στο άρθρο 55 του ν. 4447/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 4541/2018, η ημερομηνία «30.6.2019» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.12.2020»

Άρθρο 52
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Α ́ και Μέρους Γ ́ αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις τους.

Η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β ́ αρχίζει έναν (1) μήνα από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Νόμος 4608/2019ΦΕΚ Τεύχος A’ 66/25.04.2019
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις