Νόμος 4875/2021 ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης

Νόμος 4875/2021 ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης

Νόμος 4875/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 250/23.12.2021
Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης

ΜΕΡΟΣ Α’: ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 3 Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης – Διυπουργική Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Άρθρο 4 Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού
Άρθρο 5 Σκοποί Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού
Άρθρο 6 Ετήσιο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Άρθρο 7 Έκθεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 8 Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης
Άρθρο 9 Αρμοδιότητα
Άρθρο 10 Ετήσιος απολογισμός – Έκθεση πεπραγμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 11 Εξουσιοδοτική διάταξη

ΜΕΡΟΣ Β’: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
Άρθρο 12 Σκοπός
Άρθρο 13 Αντικείμενο
Άρθρο 14 Σύσταση-Επωνυμία-Σκοπός-Λειτουργία-Εποπτεία-Διάρκεια-Έδρα
Άρθρο 15 Μεταβίβαση περιουσιακών δικαιωμάτων
Άρθρο 16 Αυτοδίκαιη περιέλευση σε περιουσιακά δικαιώματα
Άρθρο 17 Ανεξαρτησία και λειτουργία
Άρθρο 18 Μετοχικό κεφάλαιο
Άρθρο 19 Εσωτερικός κανονισμός
Άρθρο 20 Όργανα διοίκησης
Άρθρο 21 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων
Άρθρο 22 Καταστατικό
Άρθρο 23 Θέματα προσωπικού
Άρθρο 24 Ατέλειες – Έσοδα
Άρθρο 25 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 26 Σκοπός
Άρθρο 27 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ
Άρθρο 28 Αποχωροθέτηση του τουριστικού λιμένα Ηρακλείου Κρήτης – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 30 και του Παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 41 του ν. 2160/1993

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 29 Ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 3710/2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Άρθρο 30 Εγγυήσεις για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 393/1976
Άρθρο 31 Κυρώσεις σε τουριστικά γραφεία – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 11 του ν. 393/1976

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Άρθρο 32 Παράταση προθεσμιών κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014
Άρθρο 33 Μικτά τουριστικά καταλύματα μικρής κλίμακας – Προσθήκη άρθρου 18Α στον ν. 4276/2014
Άρθρο 34 Λειτουργική ενοποίηση κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4179/2013
Άρθρο 35 Προϋποθέσεις λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων – Τροποποίηση της περ. β’ στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011
Άρθρο 36 Όροι δόμησης σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011
Άρθρο 37 Συντελεστές δόμησης στα σύνθετα καταλύματα – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4179/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΑΓΟΥΣ
Άρθρο 38 Βασικές υποχρεώσεις ξεναγών – Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 710/1977 – Διοικητική εποπτεία ξεναγών – Επιβολή κυρώσεων – Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 710/1977
Άρθρο 39 Συχνότητα πραγματοποίησης ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 710/1977

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 40 Πράξεις οργάνων των δικαιούχων χρηματοδότησης φορέων του Υπουργείου Τουρισμού
Άρθρο 41 Μεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού
Άρθρο 42 Μη μισθολογικές παροχές υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4484/2017
Άρθρο 43 Κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 44 Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων – Τροποποίηση της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011
Άρθρο 45 Προθεσμία προσκόμισης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων χιονοδρομικών κέντρων
Άρθρο 46 Προδιαγραφές εγκαταστάσεων μονάδων ιαματικής θεραπείας και κέντρων ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου του 16 ν. 3498/2006
Άρθρο 47 Ειδικό σήμα λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας και κέντρων ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης – Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3498/2006
Άρθρο 48 Υφιστάμενες εγκαταστάσεις ιαματικής θεραπείας – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ν. 3498/2006

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ
Άρθρο 49 Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου – Προσθήκη άρθρου 25Α στον ν. 4276/2014
Άρθρο 50 Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου – Προσθήκη άρθρου 25Β στον ν. 4276/2014
Άρθρο 51 Σήμα Επισκέψιμου Τυροκομείου – Προσθήκη άρθρου 25Γ στον ν. 4276/2014
Άρθρο 52 Σήμα Προσβάσιμου Τουριστικού Προορισμού
Άρθρο 53 Σήμα Προσβάσιμης Τουριστικής Επιχείρησης
Άρθρο 54 Σήμα τουριστικού καταλύματος φιλικού προς ζώα συντροφιάς
Άρθρο 55 Σύνθεση ειδικού συλλογικού γνωμοδοτικού οργάνου για τη χορήγηση σήματος Glamping – Τροποποίηση της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4688/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Άρθρο 56 Ρύθμιση θεμάτων τουριστικής προβολής της Χώρας – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004
Άρθρο 57 Προγράμματα τουριστικής προβολής και συνδιαφήμισης των Περιφερειών με τον ιδιωτικό τομέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
Άρθρο 58 Παράταση και αποπληρωμή των παρόχων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 131 του ν. 4764/2020
Άρθρο 59 Αιτήματα πληρωμής παρόχων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» που εδρεύουν σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας – Τροποποίηση του άρθρου 83 του ν. 4690/2020

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’: ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 60 Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4790/2021
Άρθρο 61 Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου εβδομηκοστού της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
Άρθρο 62 Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου εβδομηκοστού πρώτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
Άρθρο 63 Σύνθετα τουριστικά καταλύματα – Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011
Άρθρο 64 Διάνοιξη οδών και συνοδά έργα προς εξυπηρέτηση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων –
Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4179/2013
Άρθρο 65 Χώροι βοηθητικής χρήσης και λοιπές συνοδές χρήσεις για την εξυπηρέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων
Άρθρο 66 Θέση στάθμευσης μπροστά ή πλησίον των ξενοδοχείων – Τροποποίηση της παρ. 6 και προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 68 του ν. 4582/2018
Άρθρο 67 Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας και καταβολή αποζημίωσης από ιδιώτη για προκείμενη συντέλεση απαλλοτρίωσης – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2971/2001
Άρθρο 68 Μέτρα προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου
Άρθρο 69 Αποζημίωση λουτροθεραπειών που διενεργούνται στην Λουτροπηγή Αιδηψού
Άρθρο 70 Προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19
Άρθρο 71 Παράταση συμβάσεων παραχώρησης χρήσης και συμβάσεων μίσθωσης τουριστικών λιμένων
Άρθρο 72 Οικονομική αποζημίωση ξενοδοχείων μισθωμένων για περιπτώσεις κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 73 Μετακινήσεις υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού εκτός έδρας για διενέργεια ελέγχων – Τροποποίηση του άρθρου 10 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 74 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 75 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 76 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ«ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Νόμος 4875/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 250/23.12.2021
Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης