Παράβολο για πιστοποίηση γνώσης Ελληνικής γλώσσας

Αριθμ. 4100 – ΦΕΚ Β 1141 – 05.05.2014

Καταβολή παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου υποψηφίων, προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία Πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 24 και 27 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
2. Τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 68 ν. 3386/2005 «Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 31 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24/30.01.2013).
3. Το π.δ. 150/2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην υπ’ αριθμ. 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003 Οδηγία, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» (ΦΕΚ Α΄ 160).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 132/1989 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄ 64).
5. Το π.δ. 386/1991 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 139).
6. Τις διατάξεις του ν. 2909/2001 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.) σε Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄ 90).
7. Το άρθρο 33 παρ. 1 του Ν. 3699/2008 με το οποίο η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων μετονομάστηκε σε Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης,
8. Το Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 163).
9. Την υπ’ αριθ. Ε05513/9?7?2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105),
10. Την ανάγκη καθορισμού παράβολου για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, αποφασίζουμε:

1. Οι υποψήφιοι στη διαδικασία Πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα, διαδικασία που προβλέπεται στο Το άρθρο 68 ν. 3386/2005, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 31 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α 24/30.01.2013), καταβάλλουν παράβολο αξίας πενήντα (50) ευρώ υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 3741).

2. Οι υποψήφιοι οι οποίοι συμμετέχουν μόνον στη γραπτή εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού καταβάλλουν μειωμένο παράβολο αξίας είκοσι (20) ευρώ.

3. Το παράβολο συνοδεύει την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού των υποψηφίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 14 Απριλίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ